ЧНД № 235-2018

Определение по Наказателно дело 235/2018г.

РАЗПОРЕЖДАНЕ № '

Видинският окръжен съд                                       наказателно отделение

в закрито заседание на дванадесети септември

две хиляди и осемнадесета година                                              в състав:

Председател: Л. Л.

Членове:

при секретаря ........................................................................... и с участието

на.................................... прокурора...................... изслуша докладваното

от СЪДИЯТА Л.                                           ЧНД№ 235 по описа

за 2018 година.                         и за да се произнесе , съобрази следното:

Производството е по чл.32, ал.1 от ЗАКОНА за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.

Видно от Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005 / 214 / ПВР на Съвета, представено на нидерландски език и с превод на български език, то е издадено въз основа на решение от 16.03.2018г., в сила от 27.04.2018г., постановено от служба към Централна агенция за събиране на глоби, Кралство Нидерландия, срещу българския гражданин В.А.Ф., роден на ***г*** и с последен известен адрес в град Шумен.

Видно от извършената справка за предоставяне на данни по реда на Наредба № 14/18.11.2019г., В.А. Ф. е с постоянен и настоящ адрес: град Шумен, ул. „Плевен" № 7.

Съобразно чл. 31 от ЗПИИРКОРНФС, решенията за налагане на финансови санкции се признават от окръжния съд по местоживеене или обичайното пребиваване на лицето.

Съгласно разпоредбата на чл. 94, ал.1 от Закона за гражданската регистрация, настоящият адрес е адресът, на който живее лицето, т.е. това е неговото „местоживеене", а понятието „обичайно пребиваване" е уредено в чл. 48, ал. 7 от Кодекса на международното частно право, респ. това е мястото където лицето се е установило преимуществено да живее, без това да е свързано с необходимост от регистрация или разрешение за пребиваване или установяване. Видно е, че и двете понятия „местоживеене" и „обичайно пребиваване" са свързани с мястото, където едно лице преимуществено живее. Доказателствата по делото сочат, че това място е град Шумен, при липса на данни в друга насока.

При това положение и съобразно чл.31, ал.1 от ЗПИИРКОРНФС, Окръжен съд - Видин не е местно компетентен да се произнесе по искането на Централното инкасаторско бюро към нидерландското Министерство на правосъдието, за признаване на решението за налагане на финансова санкция срещу В. А. Ф..

Поради това производството пред Окръжен съд - Видин следва да бъде прекратено, а делото да бъде изпратено за разглеждане от местнокомпетентния в случая съд, а именно Окръжен съд - Шумен.

Водим от горното и на основание чл.32, ал.1 вр. ал.4 вр. чл.248 и сл. от НПК, Съдът

РАЗПОРЕДИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 235/2018 г. по описа на Окръжен съд - Видин.

ИЗПРАЩА делото на Окръжен съд - Шумен по подсъдност.

Разпореждането не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ