ЧГРД № 373-2017

Определение по Гражданско дело 373/2017г.

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 49

гр. Видин, 13.09.2018 г.

 

А. П., докладчик по ч.гр.д. № 373/2017 г. след като разгледа молба за издаване на европейска заповед за плащане с вх. № 1008 от 10.11.2017 г. по описа на ВОС , намери следното :

Производство с правно основание чл. 626 от ГПК и Регламент № 1896/ 2006 г.

             Съдът съобрази, че издадената по делото Европейска заповед за плащане по реда на чл. 12 от Регламент № 1896/2006 г. е връчена на ответника на 03.08.2018 г. Съдът отчита, че в законоустановения тридесетдневен срок от връчването й по реда на чл. 13 от Регламент № 1896/2006 г. е постъпило възражение Формуляр Е от Еднолично дружество с ограничена отговорност „П.Б.“, Идент.код №………………. в главния търговски регистър с Дан.№ЕL ………, Б. П. , Г. , ……… О. , окръг Солун, …-ми километър на пътя С.- О.

               Съдът преценява, че действието на чл. 17 от Регламент № 1896/2006 г. и предвид подаденото възражение в крайния срок по чл. 16, параграф 2, производство следва да продължи пред компетентния съд на държавата - членка по произход по правилата на редовното гражданско производство. В молбата за издаване на европейската заповед за плащане Формуляр А от 07.02.2017 г. ищецът не е поискал изрично прекратяване на производството, а заявил,че желае делото да бъде прехвърлено по общия ред на гражданското съдопроизводство. При това положение съдът намира, че производството следва да продължи да се разглежда по общия исков ред според националното законодателство.

               Видинският окръжен съд счита, че по правилата на родовата подсъдност по цена на обективно съединените искове, които са под сумата от 25 000 лв. , родово компетентен да продължи производството е Видински районен съд. 

 

 

 

           Съдът приема на основание чл. 17, т. 3 от Регламент № 1896/2006 г., че ищецът следва да бъде уведомен за подаденото възражение срещу издадената европейска заповед за плащане от ответника и за възможността да предяви иск пред родово и местно компетентния съд в редовното гражданско производство, като за целта следва в едномесечен срок да довнесе държавна такса в размер на 2% върху претендираната по всеки един от обективно съединените искове суми или общо в размер на сумата 124,43 лева по сметка на ВРС.

 

 

 

 

           При гореизложените съображения и на основание чл. 626 от ГПК и чл. 17,пар.2 и 3 във вр. с чл. 18, параграф 2 и чл. 21 от Регламент № 1896/2006 г. , съдът

 

 

                                Р А З П О Р Е Д И:

 

 

           УВЕДОМЯВА молителя СД„М.-..-Г. И СИЕ“, ЕИК ……….., със седалище и адрес на управление гр.П., ул.“К.“ № , район Централен на основание чл. 17, т. 3 от Регламента/ЕО/ № 1896 на Европейския парламент и на Съвета, че Еднолично дружество с ограничена отговорност „П.Б.“, Идент.код №……………. в главния търговски регистър с Дан.№ЕL …………., Б. П. , Г., …. О. , окръг Солун, ..-ми километър на пътя С.- О. е подало възражение Формуляр Е в законния срок срещу издадената европейска заповед за плащане, както и за възможността да развие редовно /общо исково/ гражданско производство по правилата на ГПК.

 

 

 

 

         УКАЗВА на СД„М.-….-Г. И СИЕ“, ЕИК ……….., със седалище и адрес на управление гр.П., ул.“К.“ № …., район Централен, че в едномесечен срок от получаване на настоящото разпореждане следва да довнесе дължимата държавна такса в размер на 124,43 лв. по сметка на родово и местно компетентния съд – ВИДИНСКИ РАЙОНЕН СЪД.

 

 

 

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по ч.г.д.№ 373/2017 г. по описа на Видински окръжен съд.

 

 

 

 

         ИЗПРАЩА по компетентност делото на ВИДИНСКИ РАЙОНЕН СЪД за продължаване на съдопроизводствените действия по правилата по ГПК.

 

Окръжен съдия: