ЧНД № 132-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

  

гр. Видин 10.05. 2017 г.

 

 

                  В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд,   наказателно колегия, първи състав,

в публичното на заседание на десети май, две хиляди и седемнадесета година,

в състав:

              

Председател: А. П.

                   

       Членове: Д. М.

 

                           Р.Д.

                                                    

                                                              

                              

при секретаря     .........................   и в присъствието на прокурора .....................   като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д. частно наказателно дело №132 по описа за 2017 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по чл.243 ал.ІІІ и следващите от Наказателно процесуалния кодекс.

 

Делото е образувано по жалбата на „Булком – Видин“ ЕООД, ЕИК 131573643, със седалище и адрес на управление град Кула, община Кула, област Видин, ул.“В“№*, представлявано от прокуриста В. П. В. Р, чрез пълномощника адвокат И. А – АК – Видин, против определение №15, постановено на 10.03.2017г. по частно наказателно дело №37 по описа за 2017г. на Районен съд – Кула, с което е оставена без разглеждане жалбата на настоящия жалбоподател против Постановление, постановено на 15.02.2017г. на прокурор от Районна прокуратура – Кула, за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство №220/2014г. по описа на РУ-Кула, пр.пр.№349/14г. по описа на РП-Кула, образувано и водено срещу Николай Валентинов Колев ЕГН**********, за престъпление по 235, ал.1 от НК, като процесуално недопустима.

  В жалбата се сочи, че атакуваният съдебен акт е неправилен, незаконосъобразен и необоснован,       поради което се иска да бъде отменен. Съображенията, които се сочат, са че: от фактическа страна жалбоподателят не е съгласен с изводите и основанията на Районна прокуратура – Кула за прекратяването на наказателното производство. Поддържа се становището, че спрямо извършителите следва да бъде реализирана наказателната отговорност, тъй като същите са осъществили престъпното деяние по чл.235, ал.1 от НК и по този начин са ощетили жалбоподателя. Твърди се, че по наказателното производство били събрани достатъчно доказателства за извършеното престъпление срещу конкретни извършители, поради което следва да бъде реализирана наказателната отговорност, още повече, че това била една група извършители, които действали на територията на община Кула под ръководството на Н. Б.. Твърди се също, че „Булком Видин“ЕООД категорично следва да се счита „ощетено юридическо лице“.         

Видинският окръжен съд, в настоящия състав, след като се запозна със жалбата, обжалваното определение и събраните по Досъдебно производство №ЗМ - 49/2016 по описа на РУ”П” – Кула, прие за установено следното:

Досъдебното производството е образувано срещу Николай Валентинов Колев ЕГН**********, за престъпление по 235, ал.1 от НК, за това, че на 21.10.2014г. и на 28.10.2014г. без редовно писмено позволително в землището на село Извор махала, община Кула, област Видин, в отдел 175, подотдел „з“ и отдел 175, подотдел „д“, е добил дърва от горския фонд на стойност 6130лева, престъпление по чл.135, ал.1 от НК. Видно от извършената съдебно-стоковедческа експертиза на л.93 от досъдебното производство, стойността на предмета на престъплението възлиза общо на 734.00лева.

С Постановление №349/15.02.2017г. Районна прокуратура – Кула е прекратила наказателното производство по досъдебно производство №ЗМ-220/2014г. по описа на РУ на МВР – Кула водено срещу Н.В. К, поради това , че не са били събрани доказателства същият нито при условията на посредствено извършителство, използвайки неосведомеността на другиго, нито лично да е добил дърва без разрешително. Освен това, прокуратурата се е позовала на Тълкувателно решение №3/22-12-2015г. на Върховен касационен съд, относно конкуренцията между наказателната и административнонаказателната отговорност, и поради това е стигнал до извода, че по смисъла на ЕКПЧ наказателното производство подлежи на прекратяване на основание чл.4, параграф 1 от Протокол 7 по реда на чл.24, ал.1, т.6 от НПК.

Срещу Постановлението за прекратяване на наказателното производство е постъпила жалба от „Булком – Видин“ ЕООД, ЕИК 131573643, със седалище и адрес на управление град Кула, община Кула, област Видин, ул.“В.“№*, представлявано от прокуриста В. П.В. Р., чрез пълномощника адвокат И. А. – АК – Видин, в която се излагат подробни мотиви по съществото на постановлението и се иска отмяна на същото и връщане на делото в съд за разглеждане по същество.      

          Районен съд – Кула се е произнесъл с атакуваното в настоящото производство определение, с което е оставил без разглеждане жалбата на „Булком – Видин“ ЕООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление град Кула, община Кула, област Видин, ул.“В.“№*, представлявано от прокуриста В. П. В. Р., чрез пълномощника адвокат И. А.– АК – Видин, с мотива,че жалбоподателят няма качеството на „ощетено юридическо лице“, по смисъла на чл.243, ал.3 от НПК, поради което и е постановил атакуваното определение.

          По така постановеното определение на РС – Кула е подадена жалба от „Булком – Видин“ ЕООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление град Кула, община Кула, област Видин, ул.“В.“№*, представлявано от прокуриста В. П.В. Р., чрез пълномощника адвокат И.А. – АК – Видин, с която се атакува определението на Районен съд – Кула.

 

Настоящият състав намира, че по съществото си жалбата е неоснователна, а определението на Районен съд - Кула, с което е оставена без разглеждане жалбата е основателно и законосъобразно и мотивирано, поради следните съображения:

   Правилно РС - Кула е преценил, че подадената жалба е недопустима и я оставил без разглеждане, тъй като критериите в регламентираното в чл.74, ал.1 от НПК качество „пострадал“, респективно юридическо лице и следващите от това права и възможности за процесуално участие са обективно установени. Стойността на предмета на престъплението възлиза общо на 734.00лева, тоест под три минимални работни заплати, и по отношение на този предмет е реализирана в вече административно-наказателна отговорност. Правилно Районен съд – Кула е приел, че жалбата е недопустима, защото се касае за престъпление в отделен стопански отрасъл, при което не може да има пострадал. Твърди се, че престъплението по чл.235, ал.1 от НК е против горското стопанство. Негов непосредствен обект са обществените отношения, свързани с добива на дървесина от горския фонд. Въззивният състав напълно споделя съображенията на първостепенния съд относно таза направеният извод и постановено определение, като правилно е установено, че жалбоподателят не попада в кръга на очертания кръг легитимни лица да оспорват прекратяването на наказателното производство съгласно разпоредбата на чл.234, ал.3 от НПК. Правилно е посочено, че общия групов обект на престъплението или основният непосредствен обект на същото, изведен от заглавието на съответния раздел не насочва директно към защита на индивидуална п равна сфера. Що се касае за жалбата на жалбоподателя тя сочи на доводи, които касаят съществото на спора, които съдът с оглед недопустимостта на жалбата, не може да обсъжда. Освен това, такива са възможностите на жалбоподателя в наказателното производство, но същият има своята възможност за защита и възстановяване на евентуални вреди по гражданско-съдебен ред.

     Ето защо, с оглед на изложените по-горе мотиви, съдът намира, че жалбата е неоснователна и атакуваното определение правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

  

Водим от горното и на основание чл.243 ал.V, т.1 от НПК, Видински окръжен съд

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение №15, постановено на 10.03.2017г. по частно наказателно дело №37 по описа за 2017г. на Районен съд – Кула, с което е оставена без разглеждане жалбата на „Булком – Видин“ ЕООД, ЕИК 131573643, със седалище и адрес на управление град Кула, община Кула, област Видин, ул.“Възраждане“№23, представлявано от прокуриста В. П. В. Р., чрез пълномощника адвокат И. А. – АК – Видин против Постановление, постановено на 15.02.2017г. на прокурор от Районна прокуратура – Кула, за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство №220/2014г. по описа на РУ-Кула, пр.пр.№349/14г.по описа на РП-Кула, образувано и водено срещу Н. В. К.ЕГН**********, за престъпление по 235, ал.1 от НК, като процесуално недопустима.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране, на основание чл.243, ал.7 от НПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ:1.

 

  1.