ВГРД № 269-2018

Решение по Гражданско дело 269/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е №160  

   гр. Видин   05.09.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видински окръжен съд , въззивен състав в закрито заседание на пети септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.П.

                                                               ЧЛЕНОВЕ: С.С.

                                                                                   В.М.

 

 

като разгледа докладваното от съдията В.М. В гр. д. № 269 по описа за 2018 г. , за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по чл.435 ал.2 т.6 от Граждански процесуален кодекс.

Обжалвано е постановление на ЧСИ В.Т. № 6016 от 5.05.2018 година ,по изп.д.№ 20187240400299 година,с което е отказано по молба на длъжник прекратяване на изпълнително производство.

Жалбоподателят К.В.А. , ЕГН : ********** от гр.П., намира постановлението за незаконосъобразно и необосновано, в противоречие с процесуалния и материалния закон.

Твърди,че вземането на кредитора П….Ад по изп лист от 29.10.2010г не подлежи на принудително изпълнение, поради погасяването му по давност. ИЗп дело № 299/2018г е образувано след прекратяване на изп дело № 720/2010 на осн чл.433 ал.1 т.8 ГПК. По прекратеното дело е наложен запор върху трудово възнаграждение, с връчено запорно съобщение от 18.03.2011г. Запорът е изпълняван от работодателя до м.02.2013г, като удръжките са превеждани по сметката на ЧСИ. Подържа, че от датата на последното плащане от работодателя с пл. нареждане от 27.02.2013г до подаване на молбата за прекратяване, погасителната давност не е прекъсвана-/ от 27.02.2013-до 04.07.2018г. посочва, че погасителната давност за вземането на кредитора по представения изпълнителен лист е изтекла, като кредитора е загубил възможността да принудително да осъществява вземането си чрез съдия-изпълнител.

Молят отказа да бъде отменен.

В срок е постъпило писмено възражение от „П….„АД-гр.С…, район И… „ бул.“Д… „… която оспорва основателността на жалбата .Основаното съображение е,че СИ не може да върши преценка в това производство с контролно – отменителен характер относно погасяване на вземането по давност, който възпрос може да се се разгледа в исково производство.

Съдебният изпълнител е изготвил мотиви, в които посочва, че жалбата е неоснователна и ЧСИ не може да се произнася по отношение изтекла давност.

Съдът намира жалбата за допустима ,но неоснователна.

Жалбата е подадена в срок против подлежащ на обжалване съдебен акт ,а относимостта и основателността на изложените в нея доводи са въпроси,които следва да бъдат решени с акта по същество на спора.

Съдът намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

Производството по изп.д.№ 20187240400299 е образувано по молба на „П…“-АД-гр.С… против петима длъгници, сред които и жалбоподателката К.В.А. , ЕГН : ********** от гр.П…. ИЗп дело № 299/2018г е образувано след прекратяване на изп дело № 720/2010 на осн чл.433 ал.1 т.8 ГПК. По прекратеното дело е наложен запор върху трудово възнаграждение, с връчено запорно съобщение от 18.03.2011г. Запорът е изпълняван от работодателя до м.02.2013г, като удръжките са превеждани по сметката на ЧСИ. От датата на последното плащане от работодателя с пл. нареждане от 27.02.2013г до подаване на молбата за прекратяване, погасителната давност не е прекъсвана-/ от 27.02.2013-до 04.07.2018г

 

С молба е направило искане за прекратяване на производството отказано по молба на длъжник - Жалбоподател К.В.А. , ЕГН : ********** от гр.П…, по отношение на „П…“АД-гр.С.. ,тъй като вземането е погасено по давност.

С обжалваното постановление от № 6016 от 5.05.2018 година ,по изп.д.№ 20187240400299 година й е отказано прекратяване на изпълнително производство и ЧСИ е посочил ,че не е в правомощията му да се произнася по материално – правни въпроси ,какъвто е този за погасителната давност.

За да се произнесе съдът по основателността на жалбата следва да се даде отговор именно на този въпрос:В правомощията на СИ ли е да върши преценка настъпило ли е погасване по давност на вземането ,чието принудително изпълнение реализира?

Категорична и последователна е съдебната практика ,че в производство по чл. 435 от ГПК съдът действа само като контролно -отменителна инстанция,вършейки преценка за законосъобразност на конкретни изпълнителни действия. Възражение за недължимост на вземанията по изпълнителния лист, поради изтекла след издаването му погасителна давност е материално правопогасяващо възражение за недължимост на притезанието и като така е извън правомощията на съдебен изпълнител, респ. на съда в производството по чл. 435 от ГПК.Този въпрос следва да се реши в състезателно исково производство . Възможностите на СИ да прекрати изпълнително производство са посочени в чл.433 от ГПК.

Само за яснота следва да се посочи следното:С неизвършването на изпълнителни действия по искане на взискателя за определен срок законодателят презумира отпадане на интереса му от търсеното изпълнение, предвид което и с чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК се приема прекратяване на изпълнителното производство по силата на закона, като актът на съдебния изпълнител има единствено констативно значение. Това прекратяване обаче не означава отпадане на материалното притезание на взискателя, поради което няма пречка изпълнителното производство да бъде възобновено.Прекратяването на изпълнителното производство на основание чл.433 ал.1 т.8 от ГПК изобщо не означава ,че кредиторът не може изобщо да предприема действия,водещи до прекъсване на давността .

Поради изложеното , съдът намира,че няма основания за обсъждане на доводите на жалбоподателя за изтекла погасителна давност на вземането в това производство.Съответно – не се налага събиране на доказателства и спиране на изпълнението до произнасяне по жалбата. Отказът на ЧСИ –Т.. за прекратяване на изпълнителното производство е законосъобразен и следва да бъде потвърден.

Мотивиран от изложеното Видински окръжен съд

 

 

                               Р   Е   Ш   И

 

ПОТВЪРЖДАВА отказът на ЧСИ В.Т.. № 6016 от 5.05.2018 година ,по изп.д.№ 20187240400299 година,с което е отказано по молба на длъжникът - К.В.А. , ЕГН : ********** от гр.П.., прекратяване на изпълнително производство

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.