ВЧГРД № 276-2018

Определение по Гражданско дело 276/2018г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №164

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито     заседание на единадесети септември

През две хиляди и осемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.М.

                                                  ЧЛЕНОВЕ:1.С.С.

                                                                       2.Г. Й.

 

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От       съдия С.С. ч. гр. дело № 276   по описа

За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

                              Производството е по реда на чл.23,ал.3 ГПК.

С Определение №41 от 03.09.2018г. по гр.д. №163/2018г. по описа на РС Кула Председателят на КРС е прекратил производството по делото и го е изпратил на ВОС за определяне на друг равен по степен съд, поради отстраняване на всички съдии от РС-Кула на основание чл.21,ал.1,т.6 ГПК.

Преди това с Определение №205 от 03.05.2018г. по гр.д. №63/2018г. по описа на РС Белоградчик Председателят на БРС е прекратил производството по делото и го е изпратил на ВОС за определяне на друг равен по степен съд, поради отстраняване на всички съдии от РС-Белоградчик на основание чл.21,ал.1,т.6 ГПК.

Като се запозна с данните по гр.д. №163/2018г. на КРС и гр.д. №63/2018г. на БРС Окръжният съд констатира,че всички съдии в КРС и БРС са се отвели от производството по делото на основание чл.22,ал.1,т.6 ГПК.Поради тази причина е станало обективно невъзможно разглеждането на делото пред РС Кула и РС-Белоградчик и е налице хипотезата на чл.23,ал.3 ГПК.

ВОС счита,че делото следва да бъде изпратено на РС-Видин като единствена възможност за разглеждане на делото от друг равен по степен съд от района на Окръжен съд –Видин,за което

 

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА гр. д. №163/2018г. по описа на КРС и приложеното към него гр.д. №63/2018г. по описа на БРС за разглеждане  от РС-Видин при условията на чл.23,ал.3 ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: