ВЧГРД № 9-2018

Определение по Гражданско дело 9/2018г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 21

 

В*** окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито  заседание   на тридесет и първи януари

Две хиляди и осемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д** М**

                                                  ЧЛЕНОВЕ:1. Св** С**

                                                                         2.Г** Й**

 

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От   съдията Св** С**   ч. гр . дело № 9 по описа

За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по възражение по чл.423 ГПК,подадено от Ц.Р.К. ***. Твърди,че за производството по чл.410 ГПК пред ВРС не е била уведомявана и не й е била връчвана заповедта за изпълнение, а е узнала за нея на 09.01.18г. след връчване на съобщение за образувано изпълненително производство от ЧСИ С** Н** по образуваното изп.дело. Твърди,че поради невръчването на заповедста по чл.410 ГПК не е имала възможност да възрази и срещу вземането. Иска от съда да приеме,че заповедта за изпълнение не й е надлежно връчена да я отмени при условията на чл.423,ал.1,т.1 ГПК и да върне делотоза продължаване на съдопроизводствените действия по чл.415,ал.1 ГПК,както и да се спре изп. дело №905/2017г. по отношуение на нея при условията на чл.420,ал.2 ГПК.Моли настоящата молба да се счита и като възражение срещу издадената заповед за изпълнение като твърди,че не ължи сумата,за която е осъдена с изп. лист по гр.д. №1224/14г. на ВРС

От данните по делото във връзка с направените оплаквания по възражението съдът приема за установено следното от фактическа страна:

„Р***б** /Б**/“ЕАД-С** е поискала от Районен съд гр.В** да им се издаде заповед за изпълнение и изпълнителен лист срещу по чл.410 ГПК срещу „К**-В**“ООД,Г*** Й** В** и Ц.Р.К. . ВРС е счел,че представеният документ е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане от заявителя срещу посочените солидарни длъжници. Издал е Заповед за изпълнение по реда на чл.410 ГПК и изпълнителен лист.Събщението за постановеното разпореждане по чл.410 ГПК се е върнало в цялост и след служ. Справка за постоянен и настоящ адрес е връчено по реда на чл.47ГПК- чрез залепване на уведомление на входната врата на адреса. В съобщението е посочено,че адресът е посетен многокретно,но не са отбелязани ден и час на посещенията от призовкаря,каквито указания районния съд е дал.

При тези данни ВОС намира жалбата за основателна по следните съображения:

От представените доказателства е видно,че Заповедта за изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл.47 ГПК като не е спазено изискването да се посочи в кои дни и часове е посещаван адреса преди това. Твърденията на жалбоподателката са,че тя е узнала за присъденото задължение едва с връчване на съобщение за образувано изп. дело от ЧСИ . В срока по чл.423,ал.1 е подала жалба до съда,която по съществото си представлява възражение по чл.423 ГПК и едновременно с това е упражнила правата си по чл.415 и чл.419 ГПК. В този случай е налице хипотезата на чл423,ал.1,т.1 ГПК и съдът следва да приеме възражението с произтичащите от това последици-чл.423,ал.3 и ал.4 ГПК.

С оглед на твърденията ,направени с възражението и липсата на каквито и да било доказателства по гр.д. №1224/17г. на ВРС относно дължимостта на присъдената сума от жалбоподателката ,тъй като производството е по чл.410 ГПК и няма задължение за прилагането им от заявителя,съдът счита,че следва да приложи разпоредбата на чл.423,ал.4 ГПК и производството продължи по реда на чл.415 ГПК.

Предвид изложеното делото следва да се върне на първоинстанционния съд с указания за приложение на чл.415 ГПК като на заявителя се укаже,че може да предяви иск относно вземането си срещу Ц.Р.К. в едномесечен срок като довнесе дължимата държавна такса.На заявителя следва да се укаже също,че ако не изпълни указанията в срок ще се приложи разпоредбата на чл.415,ал.5 ГПК и издадената заповед за изпълнение изпълнителен лист ще бъдат обезсилени.Първостепенният съд следва да се произнесе и по направеното искане за спиране на изпълнителното производство по образуваното изп.д. №905/2017г. на ЧСИ С** Н** при условията на чл.420,ал.2 ГПК-чл.415,ал.2 ГПК.

Водим от горното съдът

 

 

О   П Р Е Д Е Л И :

 

Връща делото на В*** районен съд за изпълнение на дадените от ВОС указания за приложение на чл.415 ГПК и произнасяне по чл.420,ал.2 ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ:1.