ГР.Д. № 378-2017

Решение по Гражданско дело 378/2017г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    № 2

 

гр. В**, 16.02.2018 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

         В*** окръжен съд, гражданска колегия в открито

заседание на шестнадесети януари
две хиляди и осемнадесета година в състав:    

                                    

                                                                         Председател: В***В**  

                                                                      

         при секретаря...........В***К**.......и в
присъствието на прокурора ............................................................ като разгледа
докладваното от съдия......................В** В**............................гр. д. № 378 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК.

         Делото е образувано   по искова молба, подадена от „Б** Д**“ ЕАД, ЕИК: ***, срещу М.В.М. А., ЕГН: ***** и Д.Б.А., ЕГН: ***, с която са предявени установителни искове с правно основание чл. 422, във връзка с чл. 415, ал. 1 от ГПК. Поддържа се в исковата молба, че по искане на ищеца пред В*** районен съд е било образувано частно гражданско дело № 943/2014 година против ответниците по настоящето дело с искане за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК. Искането е било уважено и против ответниците е издадена заповед за изпълнение и изпълнителен лист. Въз основан на същите, ищецът е образувал изпълнително дело № 1141/2014 година при В*** районен съд против ответниците. Поради постъпило възражение от страна на ответниците се иска да бъде постановено решение, с което бъде прието по отношение на ответниците, че същите дължат солидарно на банката следните суми, произтичащи от договор за ипотечен кредит от 04.07.2007 г.:

-Просрочена главница в размер на 199 978.60 /сто деветдесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и осем лева и шестдесет стотинки/ лева.

-Такса годишно управление в размер на 200.99 /двеста лева и деветдесет и девет стотинки/ лева.

-Такса изискуемост на кредита в размер на 60.00 /шестдесет/ лева.

-Начислена договорна лихва за периода 20.12.2013 година – 28.04.2014 година в размер на 11 390.40 /единадесет хиляди триста и деветдесет лева и четиридесет стотинки/ лева.

-Начислена наказателна лихва за периода 20.01.2014 – 28.04.2014 година в размер на 391.59 /триста деветдесет и един лева и петдесет и девет стотинки/ лева – наказателна лихва, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 29.04.2014 година до окончателното погасяване на задължението.
         Ищецът моли също така да му бъдат присъдени и направените в настоящето производство разноски, в това число заплатена държавна такса и юристконсултско възнаграждение.

В срока по чл. 131 от ГПК ответниците са подали писмен отговор, в който са направили възражение за подсъдност, поради което делото е било прекратено и изпратено на В*** окръжен съд по подсъдност. Поддържа се във възражението, че разпореждането за издаване на заповедта за изпълнение е нищожно, тъй като такова липсва в кориците на делото. Поддържа се , че точка 14 от Договор за ипотечен кредит е нищожна, тъй като нарушава принципа за равнопоставеност на страните в договорното право. Иска се предявеният иск да бъде отхвърлен.

             Съдът, след като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното:
        
От приложения по делото Договор за ипотечен кредит, сключен на 04.07.2007 г. се установява, че „Б** Д**“ ЕАД е предоставила на М. В*** М. – А. и Д.Б.А. банков кредит в размер на 200 000.00 лв., със срок на издължаване 360 месеца. Кредитът е усвоен еднократно на 05.07.2007 г. по разплащателна сметка на кредитополучателя № 02/8247033, IBAN ***.За предоставения кредит кредитополучателите заплащат лихва формирана от базов лихвен процент за този вид кредит, определян периодично от кредитора и надбавка, която може да бъде намалена с отстъпка, в размер на 0.50 процента пункта, съгласно Условията за ползване на преференциален лихвен процент. Към датата на сключване на договора, базовият лихвен процент е 3.69%, стандартната надбавка е в размер на 3.60% или лихвения процент по кредита е общо 7.29%.
Страните се уговорили, че предсрочната изискуемост на кредита настъпва автоматично, при забава в плащанията над 90 дни. Съгласно т. 20.2, раздел VII „Отговорности и санкции“ от Общите условия за предоставяне на жилищни и ипотечни кредити, неразделна част от Договор за ипотечен кредит от 04.07.2007 г., приети и разписани от страна на кредитополучателите М.В.М. – А. и Д.Б.А., е указано, че при забава в плащанията над 90 дни „целият остатък от кредита става предсрочно изискуем и се отнася в просрочие“. Кредитът е станал предсрочно изискуем на дата 22.04.2014 г., поради забава в плащанията над 90 дни.
В резултат на настъпилата предсрочна изискуемост, банката кредитор, се е възползвала от своето право да претендира вземането си по съдебен ред в законоустановените срокове.На 29.04.2014 г. в качеството си на кредитор и на основание чл. 60, ал. 2 от ЗКИ, “Б***Д**“ ЕАД е подала до РС В** Заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист въз основа на извлечение от счетоводни документи – извлечение от счетоводни книги. По даденото заявление е образувано ч. гр. Д. №943/2014 г. по описа на РС В** срещу длъжниците. По същото дело искането е уважено изцяло и на 08.05.2014 г, е издадена Заповед за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ № 810-РЗ от 08.05.2014 г. и е издаден изпълнителен лист от 09.05.2014 г. срещу горепосочените длъжници с дължимите към банката суми, на база представеното извлечение от счетоводни книги по сметка и други доказателства за суми описани по-горе.„Б**Д**“ ЕАД е образувала изпълнително дело № 1141 от 20.05.2014 г. по описа на ДСИ към СИС при РС – В**.
На 15.10.2015 г. „Б**Д**“ ЕАД е получила съобщение от РС В***, с което е уведомена, че по ч. гр. д. № 943/2014 г. е постъпило възражение срещу издадената заповед за парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК от длъжниците за заплащане на дължимите суми.
Във връзка с направеното възражение от ответника и в срока по чл. 415, ал. 1 от ГПК, „Б**Д**“ ЕАД е предявила настоящия иск за установяване на вземането.
От назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза се установява, че при проверка на място в „Б**Д**“ ЕАД, банково извлечение на сметка № 00000****** с титуляр М.В.М. – А. и сътитуляр Д.Б.А. за периода от 01.07.2007 г. до 16.11.2015 г. се установява, че през този период по сметката са внесени средства за погасяване на задълженията по кредита в размер на 107 036.27 лв., които са описани подробно от експертизата. С тази сума са погасени 105 559.89 лв. договорни лихви, 1 454.00 лв. такси и 21.40 лв. главница по кредита.

         Установява се също така, че последната внесена сума по кредита е от 28.02.2014 г, и е в размер на 1 503.00 лв. От 20.04.2014 г. е преустановено редовното погасяване на кредитното задължение и въпреки внасяните от длъжниците суми по кредита, те не са били достатъчни за цялостното издължаване на договорните месечни вноски. Забавата към 22.04.2014 г. е 62 дни и е в размер на общо 5 997.70 лв., както следва:
- вноска с падеж 20.01.2014 г. – остатък 1 494.80 лв., платени 6.17 лв.;
- вноска с падеж 20.02.2014 г. – 1 500.97 лв.;
- вноска с падеж 20.03.2014г. – 1500. 96 лв.;
- вноска с падеж 20.04.2014 г.- 1500. 97 лв.
       От експертизата на вещото лице се установява, че размерът на дължимите суми към банката към момента на получаване на исковата молба от ответниците на 04.07.2016 г. по главница и дължимите договорни и санкциониращи лихви е:
- 199 978.60 лв. – просрочена главница;
- 11 390.40 лв. – начислена договорна лихва за периода 20.12.2013 г. – 28.04.2014 г.;

- 391.59 лв. – начислена наказателна лихва за периода 20.01.2014 г. – 28.04.2014 г.
           Размерът на начислената от кредитора и дължима от длъжника такса за годишно управление на кредита, както и таксата за предсрочна изискуемост в случаите, когато същият стане изискуем, съгласно Тарифа за лихвите, таксите и комисионните, които „Б***Д**“ ЕАД прилага по извършвани услуги на клиенти е описан от експертизата и същата е начислявана годишно, като остават неиздължени такси към 29.04.2014 г. в размер на 200.99 лв.
         Размерът на начислената от кредитора и дължима от длъжника такса за предсрочна изискуемост на кредита към 22.04.2014 г., когато същият е обявен за изискуем, съгласно Тарифа за лихвите, таксите и комисионните, същата е начислена на 28.04.2014г., преди подаване Заявлението за издаване на Заповед за незабавно изпълнение в съда на 29.04.2014 г., като е в размер на 60.00 лв.

       При установената по-горе фактическа обстановка съдът счита,че предявеният иск е основателен и доказан и следва да бъде уважен като бъде постановено решение,с което бъде признато за установено,че ответниците дължат на ищеца сумите посочени в заповедта за изпълнение.Уставови се ,че по силата на Договор за ипотечен кредит, сключен на 04.07.2007 г. ищеца е предоставил на ответниците в банков кредит в размер на 200 000.00 лв., със срок на издължаване 360 месеца. Кредитът е усвоен еднократно на 05.07.2007 г. по разплащателна сметка на кредитополучателя № 02/8247033, IBAN ***.Установи се от заключението на вещото лице размера на дължимите от страна на ответниците суми по кредита.От страна на ответниците не се представят доказателства, а и не се поддържа наличието на последващи плащания след завеждане на делото.
         Предвид изхода на спора и на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца направените по делото разноски в общ размер на         4 640.43 лв., от които 4 240.43 лв. – държавна такса и 400.00 лв. – депозит за вещо лице. Ищецът не е представил доказателства обосноваващи уважаване на искането за присъждане на юрисконсултско възнаграждение,поради което такова не следва да бъде присъдено.
      Водим от горните мотиви, ОС В***


                                               Р       Е      Ш      И  :

         ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.В.М. А., ЕГН: **** и Д.Б.А., ЕГН: *****, че същите дължат солидарно по Договор за ипотечен кредит, сключен на 04.07.2007г. на „Б** Д**“ ЕАД с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. С**, ул. „М***“ № ** следните суми за които е издадена заповед за изпълнение и изпълнителен лист по ч.гр.д.№943/14г. на ВРС:
         - Просрочена главница в размер на 199 978.60 /сто деветдесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и осем лева и шестдесет стотинки/ лева.

         -   Такса годишно управление в размер на 200.99 /двеста лева и деветдесет и девет стотинки/ лева.

         -   Такса изискуемост на кредита в размер на 60.00 /шестдесет/ лева.

         -   Начислена договорна лихва за периода 20.12.2013 година – 28.04.2014 година в размер на 11 390.40 /единадесет хиляди триста и деветдесет лева и четиридесет стотинки/ лева.

         -   Начислена наказателна лихва за периода 20.01.2014 – 28.04.2014 година в размер на 391.59 /триста деветдесет и един лева и петдесет и девет стотинки/ лева – наказателна лихва, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 29.04.2014 година до окончателното погасяване на задължението.
        
         ОСЪЖДА М.В.М. А., ЕГН: ****** и Д.Б.А., ЕГН: **** да заплатят на „Б** Д**“ ЕАД с ЕИК: ***, направени по делото разноски в размер на 4 240.43 лв. – за държавна такса и 400.00 лв. – за депозит за вещо лице.

        
         РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.


              
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: