Т.Д. № 8-2018

Определение по Търговско дело 8/2018г.

                   ОПРЕДЕЛЕНИЕ №59 Гр.В*** 27.04.2018

ВОС, в закрито заседание на двадесет и седми април две хиляди и осемнадесета год., в състав:

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ : В**М**

като разгледа докладваното от съдията т.д. № 8 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е молба от проц. представител на ищците в която заявява, че се отказва от исковата си претенция на основание чл. 233 от ГПК.

.

ОКРЪЖЕН СЪДИ  

Съгласно чл. 233 от ГПК ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото, поради което съдът като взе предвид постъпилата молба и представените доказателства за надлежна представителна власт на подалия молбата счита че на основание чл. 233 от ГПК производството по делото следва да бъде прекратено. На основание чл. 233 от ГПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 8/2018 г. по описа на Окръжен съд- В**, поради отказ от предявения иск, на осн. чл. 233 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от

получаване на съобщението до страните, пред САС