ГР.Д. № 17-2017

Определение по Гражданско дело 17/2017г.

 

 

                                               О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 14

                

 

                     ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД...............гражданско отделение

в разпоредително заседание на 12 април,                                                

две хиляди и осемнадесета ........................година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. П.

                                                               ЧЛЕНОВЕ:

при секретаря .................................................................................. и с участието

на...................................прокурор……………................. изслуша докладваното

от..............................СЪДИЯТА П. ГрД.№ 17 по описа

за 2017 година.на ВОС.

 

                           Делото е образувано по искова молба от О.М.М. против Л.Н.Л. и М.Б.Л., с правно основание чл.26 ЗЗД.

                        Постъпила е молба от ищеца О.М., с нотариална заверка на подписа, с която заявява, че се отказва от предявения иск на основание чл.233 ГПК и моли производството по делото да бъде прекратено.

          С писмени молби двамата ответници са заявили, че следва да се прекрати производството.

                       Съдът след като се запозна с молбата и данните по делото , намира същата за основателна. Ищецът е в правото си да се откаже от предявените искове и тъй като се касае за отказ от иска , съгласие на откветниците не е необходимо, въпреки, че такова е заявено по делото. Предвид изложеното производството по делото следва да се прекрати на основание чл.233 ГПК.

          Разноски не са претендирани от ответниците , поради което не следва да се присъждат.

                         Поради изложеното ВОС

                       О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д. № 17 описа за 2017г. на ВОС поради отказ от иска, заявен от ищеца О. М. М..

Определението може да се обжалва пред САС в едноседмичен срок от съощението до страните.

 

Съдия :