ВГРД № 173-2018

Решение по Гражданско дело 173/2018г.

РЕШЕНИЕ

№ ....106..........

гр. Видин 15.06.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:В. В.

Членове:   1.А. П.

                 2.В. М.

                

           с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията Василев въззивно гражданско дело №173 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.435 и сл. от Гражданския процесуален кодекс.

         Делото е образувано по жалба от Г. М. М. от с.Т., общ.Видин, ЕГН, чрез адвокат С. П. от САК против действията на ЧСИ Т. по изп.д.№20187240400156, изразяващи се в насрочване на опис и оценка на движими вещи , насрочен за 31.05.2018 в дома на длъжника. В пространна жалба са изложени съображения във връзка със разсрочване на дълга и несеквестируемостта на имущество-движими вещи, намиращи се в единствено жилище на длъжника. Иска се обжалваното действие да бъде отменено, съдът да се произнесе по секвестируемостта на движимото имущество, да бъде спряно изпълнението по изп.д. .№20187240400156 на ЧСИ В.Т., както и да бъдат присъдени всички разноски в производството по обжалване.

         Ответникa по жалбата-взискател по изпълнително дело „ЧЕЗ ”АД, ЕИК е представил становище, че жалбата е недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

         На основание чл.436, ал.3 от ГПК от страна на ЧСИ В.Т. са изложени мотиви относно недопустимостта и неоснователността на жалбата като счита, че действията й като ЧСИ са правилни и следва да бъдат оставени в сила, тъй като жалбата е подадена срещу насрочен опис на движими вещи в дома на длъжника – непосочено в чл.435,ал.2 ГПК като подлежащо на обжалване действие.

По допустимостта на жалбата

         Жалбата е подадена против подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител, в срок и от легитимирано да обжалва лице, поради което е допустима.

По съществото на жалбата

Съдът като взе предвид подадената жалба счита, че същата е неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение.

Изп.д.№ 20187240400156 на ЧСИ В.Т. е образувано въз основа на издаден изпълнителен лист по влязла в сила заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документи по чл.410 от ГПК. Със съдебно решение № 61 от 27.07.2017г. по въззивно гражданско дело 175 по описа за 2017г. ОС Видин е разсрочил изпълнението на задължението на длъжника на равни месечни вноски по 36.92лв. , платими на всяко пето число, считано от влизане в сила на решението, а именно 27.07.2017г. От страна на длъжника не е заплатена нито една от определените му от съда вноски , като липсват каквито и да са доказателства за извършено плащане преди датата на образуване на изпълнителното производство, а именно 12.04.2018г. В хода на изпълнителното производство от страна на кредитора е поискано и предприето изпълнение срещу движимо имущество, находящо се в дома на длъжника. На 26.04.2018г. на длъжника е връчено съобщение за образуване на изпълнително дело, с което е уведомен, че е насрочена дата за опис на движимо имущество, находящо се в дома му на 31.05.2018г.

Разпоредбата на чл.435,ал.2 от ГПК дава право на длъжника да обжалва  насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо. Съгласно цитираната по-горе разпоредба длъжникът може да обжалва само изрично посочените действия на съдебния изпълнител, между които не са извършването на опис и оценка на движимо имущество, което все още не е открито и конкретизирано по вид. Цялото имущество на длъжника е секвестируемо, като в чл. 444 и чл. 446 ГПК са въведени изключения, с които обявява определени имуществени права на длъжника за несеквестируеми. Разпоредбите имат социално основание и са насочени към защита на длъжници - физически лица. Съгласно Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. по тълк. д. № 2 / 2013 г. на Върховен касационен съд, ОСГТК принудителното изпълнение се насочва върху отделен имуществен обект на длъжника с налагането на запор или възбрана върху този обект. Налагането на запор или възбрана върху несеквестируема непотребима вещ, както и описът на такава вещ са допустими изпълнителни действия. Не е допустимо налагането на запор върху несеквестируема потребима вещ, както и върху изцяло несеквестируемо или друго вземане на длъжника от трето задължено лице, върху което не се допуска принудително изпълнение. В случая е налице неоснователно позоваване на разпоредбата на чл.444,ал.1,т.7 от ГПК , касаеща несеквестируаместта на имуществото-движими вещи . Длъжникът може да упражни правото си на закрила само върху точно определена вещ, върху която е насочено вече изпълнението и то в случай ,че същата попада в предвидения обсег на защита по чл.444 от ГПК. В настоящия случай към момента на подаване на жалбата движимите вещи не са описани,поради което предварително не може да се прецени дали по отношение на вещите е налице несеквестируемост.

С оглед на горното жалбата следва да бъде оставена без уважение.

Без уважение следва да бъде оставено и искането на длъжника за произнасяне по въпроса за несеквестируемостта на движимото имущество преди същото да е открито, описано по вид, оценено и иззето от длъжника.

Поради неоснователността на жалбата липсва и основание по чл.438 от ГПК за спиране на изпълнението, както и за присъждане на всички разноски в производството по обжалване действията на ЧСИ.

         По изложените съображения Окръжният съд

                                                

                                                   Р Е Ш И:          

 

           ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Г. М. М. от с.Т., общ.Видин, ЕГН, чрез адвокат С. П. от САК против действията на ЧСИ Т. по изп.д.№20187240400156 изразяващи се в насрочване на опис и оценка на движими вещи , насрочен за 31.05.2018 в дома на длъжника като неоснователна.

           Оставя без уважение искането за спиране на изпълнителното производство.

           На основание чл.437,ал.4 от ГПК решението не подлежи на обжалване.

 

              

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :                   ЧЛЕНОВЕ : 1.

                                                                                        

 

 

                                                                                           2.