ВГРД № 156-2018

Решение по Гражданско дело 156/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 108

                                              

 

Гр. В***

 

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

ВОС гражданска колегия В закрито съдебно заседание на деветнадесети юни

Две хиляди   и    осемнадесета   година    в     състав:

                                               Председател: Д** М**

 

                                                     Членове: СВ** С**

                                                                   Г** Й**

                                                          

При секретаря ………

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното  от Съдията М****

гражданско дело № 156 по описа за 2018г.

и   за да  се произнесе, взе   предвид    следното:

 

Производството по делото е образувано по жалбата на Е.Г.И., В.Е.И., М.В.И. и В.В.Н. чрез адвокат пълномощника си И**И** против постановление за възлагане на недвижим имот по изпълнително дело №587/2016г. по описа на ЧСИ В.Т**.

Поддържа се в жалбата, че извършената публична продан е незаконосъобразна поради неуведомяването на М.В.И. и В.В.Н. за насрочване на извършването й, съобразно правилата на ГПК. Поддържа се, че процесния имот е продаден на цена, която не отговаря на реалната пазарна цена към момента на обявяване на продажбата, а така също че е следвало да бъде извършена нова оценка. Поддържа се, че оценката не е била определена с помощта на вещо лице, което е довело до нарушение на процедурата по наддаването. Поискано е да се отмени постановлението за възлагане, с което е възложено правото на собственост на купувача Станислав Борисов Симеонов.

По делото е постъпило възражение от кредитора „У** Б**“ АД гр.С**, в което се поддържа, че жалбата е недопустима, тъй като в разпоредбата на чл.435, ал.3 от ГПК изчерпателно са изброени случаите, в които длъжникът може да обжалва постановлението за възлагане. Във възражението са развити доводи и за неоснователност на жалбата, като се поддържа, че длъжниците М.В. и В.В. са били редовно уведомени по правилата на чл.46, ал.2 от ГПК и чл.42, ал.4 от ГПК. Развити са доводи и относно началната тръжна цена на продажбата, за която се заявява, че е извършена съобразно правилата на чл.494, ал.2 от ГПК, в която разпоредба подробно са посочени хипотезите относно началната тръжна цена на продавания имот. Изтъква се, че за нечетна проведена публична продан, взискателят е поискал нова начална цена, а за другите публични продани не е било необходимо да се изготви нова оценка.

По делото е постъпило възражение от С**Б**С**, в което се посочва, че жалбата е недопустима, а оплакванията не отговарят на данните по делото.

По делото е постъпило възражение на „А** Б** Б**“ АД, присъединен взискател по делото, в което е поддържа, че жалбата е неоснователна и необоснована. Поддържа се, че твърденията на жалбоподателите са необосновани и не отговарят на доказателствата по делото.

 

Окръжният съд, след като се запозна с оплакванията в жалбата, приема за установено следното:

Изпълнителното дело е образувано по молба на взискателя „У** Б**“ АД гр.С** и представен изпълнителен лист, издаден от СРС по гр.дело №38062/2012г., с който се разпорежда длъжникът „Е**“ ООД и длъжниците Е.Г.И., В.Е.И., М.В.И., Д***С** С** и А** С** С** да заплатят солидарно на кредитора „У**Б**“ АД гр.С** сумата 147 500.00лв. главница по договор за банков кредит, ведно с лихвите и разноските. Предмет на изпълнение по изпълнителното дело е първи етаж, апартамент първи в поземлен имот с идентификатор 10971.502.858, представляващ жилище, апартамент с площ 78кв.м. с административен адрес гр.В, ул.“Д**“ №48. Същият имот е бил предмет на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека №187, т.6, рег.№7021, нот.дело №941/2004г. на нотариус Л** Ц**, който е послужил за обезпечение на вземанията на банката кредитор срещу отпуснатия кредит. Проведени са три публични продани, при които не се е явил купувач за имота, като четвъртата публична продан е била насрочена от 22.01.2018г. до 22.02.2018г., при която продажбата се е състояла, тъй като видно от протокол за обявяване на постъпили наддавателни предложения, на л.509 от изпълнителното дело, наддавателно предложение е подал С** Б** С** и същият е обявен за купувач на имота с предложена цена 46 000лв. След внасяне на цената ЧСИ е издала обжалваното постановление за възлагане на недвижим имот, с което на купувача С***Б**С** е възложено правото на собственост върху процесния имот.

Окръжният съд приема, че подадената против постановлението за възлагане жалба е допустима по отношение на направените в нея оплаквания относно цената, при която е закупен имота и за която се поддържа, че е многократно занижена.

Предмет на обжалване на постановлението за възлагане съгласно разпоредбата на чл.435, ал.3 от ГПК може да бъде обжалвано от страна на длъжник единствено поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Видно от цитирания по-горе протокол за постъпилите наддавателни предложения, на проведената публична продан се е явил един купувач, който е посочил цена 46 000лв., при която цена имотът е бил продаден, тъй като други наддавателни предложения не са били постъпили.

Останалите оплаквания в жалбата не могат да бъдат предмет на обжалване на постановление за възлагане на недвижим имот, но от данните по изпълнителното дело може да се направи извод, че същите са неоснователни, тъй като по изпълнителното дело са приложени уведомления за всички действия, които ЧСИ е извършвал по изпълнението, а проведената публична продан е извършена съобразно правилата на чл.487-495 от ГПК, поради което жалбата и в тази част е неоснователна и ще следва да бъде оставена без уважение.

 

По изложените съображения окръжния Съд

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Е.Г.И., В.Е.И., М.В.И. и В.В.Н. против постановление за възлагане на недвижим имот от 23.02.2018г., по изпълнително дело №587/2016г. по описа на ЧСИ В.Т** с район на действие – ВОС.

Решението не подлежи на обжалване и е окончателно.

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.                

              

 

         2.