ГР.Д. № 11-2018

Решение по Гражданско дело 11/2018г.

 

 

 

 

 

                                          Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №30

                      

                                            Гр. Видин 26.06.2018г.

 

                                 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Видински окръжен съд  ГРАЖДАНСКА           КОЛЕГИЯ   В ПУБЛИЧНОТО   ЗАСЕДАНИЕ НА двадесети юни

ПРЕЗ две хиляди и осемнадесета ГОДИНА В СЪСТАВ:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. С.                      

                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                           2.

 

ПРИ СЕКРЕТАРЯ         И.К..                               И В ПРИСЪСТВИЕТО НА

ПРОКУРОРА                                           КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ

     съдията С… С…                        ГР.Д. № 11    ПО ОПИСА

ЗА   2018   ГОД.,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ СЪОБРАЗИ СЛЕДНОТО:

 

Предявен е иск от Сдружение „Л.-В.“-В.,представлявано от председателя Д.Е.Й. срещу „Б…“ЕООД-С…,представлявано от управителя К… В… К… с правно основание чл.50 във вр. с чл.28,ал.2 от Закона за арендата в земеделието и чл.30 от Закона за арендата в земеделието .

Иска от съда да развали сключеният между страните договор за аренда№… от …г. и да осъди ответника да върне на ищеца описания в акта недвижим имот,както и направените разноски по настоящото производство .В с.заседание ищецът чрез процесуалният си представител адв. К.Г. е поискал от съда да постанови неприсъствено решение при условията на чл.239 ГПК.

В законния едномесечен срок по чл.131 ГПК ответникът „Б…“ЕООД- С. уведомен при условията на чл.50,ал.2 ГПК не е подал отговор на ИМ и не е взел становище по иска и не е ангажирал доказателства в хода на делото.

назначи счетоводна експертиза,която да установи има ли плащане на арендни вноски от 21.03.2017г.

 

От данните по делото съдът приема за установено следното от фактическа страна:

С договор за аренда от 21.03.2012г. „Л..-В.“-В…,представлявано от председателя Д… Е… Й… като Арендодател е предоставил на „Б…“ЕООД-С.,представлявано от управителя В. В. С. като Арендатор подробно описани в договора земеделски земи с обща площ от 840 521дка за временно ползване за срок от 10 години.Договорено е плащане в размер на 250евро месечно като първите пет години е безплатно за сметка на направени инвестиции съгласно договореното в чл.13 от договора.

Ищецът по делото твърди,че ответникът като арендатор не е платил договорената арендна цена от 21.03.2017г.

По делото е назначена счетоводна експертиза като ВЛ Р.К. след като се е запознал с данните от счетоводството при ищеца е установил,че няма плащане на арендни вноски от 21.03.2017г. нитио по банков път нито на ръка като е посочил и общото задължение до края на 2017г.,а именно 4 400,62лв. главница и 138,25лв. мораторна лихва.

 

При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните изводи:

Съдът намира иска за допустим с оглед наличие на правен интерес и активна легитимация по отношение на ищеца и за вероятно основателен и доказан предвид данните по делото и процесуалното поведение на страните.

Направеното от ищеца искане по чл.239 ГПк следва да бъде уважено ,тъй като са налице предпоставките за това:

На страните са указани последиците от неспазване на срокове и неподаване на отговор и от неявяването им в съдебно заседание.Въпреки това ответникът ,призован при условията на чл.50,ал.2 ГПК не е подал отговор на ИМ и не е взел становище по иска и не е ангажирал доказателства в хода на делото.

Съдът намира искът за вероятно основателен с оглед на посочените в ИМ обстоятелства и събраните по делото доказателства.При това положение и с оглед разпоредбата на чл.239,ал.2 ГПК не е необходимо съдът да излага съображения по същество и да мотивира крайният си извод.

Водим от горното и на основание чл.239 ГПК съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

РАЗВАЛЯ сключеният между Сдружение „Л…-В.“-В….,ЕИК…. с адрес на управление-гр.В….,ул.“Е….“№…,представлявано от председателя Д…. Е… Й…. и „Б…“ЕООД-С…,ЕИК…,със седалище и адрес на управление гр.С…,р-н С…,бул.В….ет….офис …

…,представлявано от управителя К….. В… К.. договор за аренда от ….г.,с който Арендодателя е предоставил на Арендатора подробно описани в договора земеделски земи с обща площ от 840 521дка в землището на гр.В… ,местността „Л…“ с идентификатор … за временно ползване за срок от 10 години поради неплащане на арендната цена от арендатора считано от 21.03.2017г.

ОСЪЖДА „Б…“ЕООД-С., ЕИК….,със седалище и адрес на управление гр.С…,р-н С….,бул.В….…ет….офис …,представлявано от управителя К….В…. К…. да върне на Сдружение „Л….“-В…., ЕИК… с адрес на управление-гр.В…,ул.“Е… Й….“№…,представлявано от председателя Д… Е… Й… земеделските земи,предмет на договор за аренда от 21.03.2012г.,съставляващи земеделски земи с обща площ от 840 521дка в землището на гр.В…. ,местността „Л…“ с идентификатор …. поради отпадане на основанието за ползването им.

ОСЪЖДА „Б…“ЕООД-С… ЕИК …,със седалище и адрес на управление гр.С….,р-н С…,бул.В…ет….офис …,,представлявано от управителя К… В… К… да заплати на Сдружение „Л…“-В…., ЕИК…. с адрес на управление-гр.В…,ул.“Е…“№…,представлявано от председателя Д… Е… Й… направените по производството разноски в размер на 1 156,40лв.-д. такса,адв. възнаграждение и депозит за ВЛ.

Решението подлежи на вписване-чл.115 ЗС

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                     Окръжен съдия: