Отчет за работата с натрупаване 08.2018
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА с натрупване -08.2018г.
Съдия Брой останали несвършени дела към началото на отчетния период Брой образувани дела през отчетния период Решени дела през Отчетния период % на срочност /3м/ на делата приключени през отчетния период Просрочени съдебни актове от открито съдебно заседание, обявени през отчетния период – бр.
А В С
Гр. дела А1 Нак. Дела А2 Общо Гр.дела В1 Нак.дела В2 Общо До 3 м. С1 Общо Над 3 м. С2 Общо Общо До 3 м. С1/С3 Над  3 м. С2/С3
А1+А2 I инст. II инст. Частни Фирмени I инст. II инст. Частни I Частни II В1+В2 Гр.дела Нак.дела С1 Гр.дела Нак.дела С2 С1+С2=C3
В. Василев       11 15 17 0 0 0 10 2 55 45 12 57 8 0 8 65 87.69% 12.31%  
Ан. Петкова       14 21 15 0 0 1 7 4 62 44 11 55 11 0 11 66 83.33% 16.67%  
В. Младенова       14 23 15 0 0 1 8 7 68 30 16 46 6 0 6 52 88.46% 11.54%  
Д. Маринова       15 20 15 0 2 0 7 1 60 46 8 54 5 0 5 59 91.53% 8.47%  
Св. Стоянова       15 21 12 0 0 0 9 1 58 48 11 59 5 0 5 64 92.19% 7.81%  
Г. Йончев       14 21 18 0 0 1 8 3 65 47 12 59 4 0 4 63 93.65% 6.35%  
Ил. Илиев       0 0 0 0 8 12 13 12 45 0 44 44 0 0 0 44 100.00% 0.00%  
Вл. Стоянов       0 0 0 0 1 7 1 2 11 0 10 10 0 1 1 11 90.91% 9.09%  
Л. Лозанов       0 0 0 0 5 14 13 11 43 0 37 37 0 1 1 38 97.37% 2.63%  
Р. Денова       0 0 0 0 4 14 12 15 45 0 44 44 0 5 5 49 89.80% 10.20%  
ОБЩО       83 121 92 0 20 50 88 58 512 260 205 465 39 7 46 511 91.00% 9.00% 0