Т.Д. № 21-2018

Определение по Търговско дело 21/2018г.

П Р О Т   О К О Л

 

гр. Видин, 05.09.2018г.

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН СЪД   в   публично

Съдебно       заседание    на   пети   септември,

Две   хиляди   и   осемнадесета   година, в състав:

                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   А. П.

 

                        ЧЛЕНОВЕ:

                                     

При участието на секретаря: И. К.

и   прокурора: ……………. сложи за   разглеждане

т. Дело № 21 по описа за   2018г., докладвано

от съдията А. П.

На   именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За ищеца ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕЕИ АДСИЦ – адв.М. П..

За ответникът     МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД – се явява изпълнителния директор Ц. В. и адв.К. Г..

Адв.П.: – Моля, да се даде ход на делото. Представям пълномощно, изрично за сключване на спогодба.

Изп.директор Ц. В.: – Моля, да се даде ход на делото.

Адв.Г.: – Моля, да се даде ход на делото. Искаме да представим писмени доказателства във връзка със Спогодбата – представям Протокол №5/2018г на Съвета на директорите на МБАЛ „Св.Петка“ гр.Видин, от който е видно че по т.2 СД е взел решение за сключване на съд спогодба между ищеца и ответника по делото.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРИЕМА Протокол №5/12.07.2018г., както и представените с допълнителната искова молба писмени доказателства.

Адв.П.: – С ответника постигнахме спогодба, която е представена по делото и която молим съда да одобри.

Изп.директор Ц. В.: – Поддържаме искането по отношение на спогодбата. Тя е подписана и молим да я материализирате в протокола във вида, в който сме я представили като проект.

 

С оглед писменото становище, изразено в отговора на исковата молба на ответника от 09.07.2018г. и допълнителната искова молба на ищеца от 07.08.2018г., както и изразеното лично становище от страните в днешното съдебно заседание съдът приема, че предложената съдебна спогодба не противоречи на закона и морала и следва да бъде утвърдена от съда във вида, в който е предложена, а именно:

 

 

   СЪДЕБНА СПОГОДБА

 

Днес, 05.09.2018 г., между:

  1. „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ“ АДСИЦ, ЕИК 175050274, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. “Гео Милев“, ул. “Коста Лулчев“ №20, представлявано от Изпълнителния директор Деян Върбанов, действащ чрез пълномощника си Адв. Мария Георгиева Петрова – САК, наричано за краткост „ФЕЕИ”, от една страна,

 

И

 

  1. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТА ПЕТКА“ АД, ЕИК:105515902, със седалище и адрес на управление: област Видин, община Видин, гр. Видин 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ №119, представлявано от Изпълнителния директор Цветан Иванов Василев, наричано за краткост „МБАЛ СВЕТА ПЕТКА”, от друга страна,

 

Заедно наричани „Страните”,

 

         Като се има предвид, че ФЕЕИ е предприело съдебни действия за уреждане на взаимоотношенията с МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ и въз основа на подадената искова молба в Окръжен Съд-Видин е образувано т.дело № 21/2018 г.,

 

         Като се има предвид, че е налице валидно взето Решение, взето с Протокол №5/12.07.2018 г. на Съвета на директорите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ за сключване на настоящата спогодба и овластяване на изпълнителния директор да подпише същата,

Страните заявяват, че желаят да уредят доброволно възникналия помежду им спор, чрез взаимни отстъпки и компромиси, поради което се сключи настоящата спогодба по силата, на която страните приемат и признават следните факти и обстоятелства:

 

Чл.1. (1) На 13.03.2012г. на основание чл.99 и сл. от ЗЗД ФЕЕИ е сключило Договор за покупко-продажба на вземане с „ЕНЕМОНА” АД, по силата на който ФЕЕИ, в качеството си на Цесионер купува от „ЕНЕМОНА” АД, в качеството на Цедент, парично вземане на последния от МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“, възникнало на основание Договор за изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат за пакет от сгради на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“, сключен на 05.07.2011г. между „ЕНЕМОНА” АД, като Изпълнител и МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“, като Възложител.

(2) Цедираното вземане е в размер на 2 516 695.84 лв. без вкл.ДДС и е платимо, считано от 10.03.2012г. до 10.11.2018г. на 81 месечни вноски, от които 80 равни месечни вноски в размер на 31 070.32лв. всяка една, дължими ежемесечно не по-късно от десето число на текущия месец, по банков път, считано от 10.03.2012г. до 10.10.2018г. и 1 последна изравнителна вноска в размер на 31 070.24лв, дължима считано от 01.11.2018г. и платима не по-късно от десето число на същия месец, по банков път. При забава на плащанията, така както са описани по-горе се начислява неустойка в размер на 0.5 % от стойността на неизплатената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 8% от нея.

Чл.2. Страните констатират и приемат за безспорно установено, че към настоящия момент по описания в чл. 1 Договор за покупко-продажба на вземане от 13.03.2012г. и във връзка с образуваното т.дело №21/2018 г. по описа на ОС-Видин, МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ дължи на ФЕЕИ обща сума в размер на 106 181.82лв, формирана, както следва:

2.1.   93 210.96лв., представляваща общата сума от 3 неплатени месечни вноски за периода 10.12.2016г – 10.02.2017г., в размер на 31 070,32 лв. всяка една, с падеж на всяка вноска до 10-то число на месеца;

2.2.   7 456.86лв., представляваща общия размер на дължимата неустойка за забавени и неплатени парични задължения, която се дължи за периода 10.12.2016г – 10.02.2017г., в размер на 2 485.62лева за всяка една просрочена и неплатена месечна вноска;

2.3. Разноски по търг.дело № 21/2018г. по описа на ОС-Видин в общ размер от 6 014.00лв., представляващи половината от внесената от ФЕЕИ държавна такса за образуване на делото в размер на 2 014.00 лв. и договореното и заплатено от ФЕЕИ адвокатско възнаграждение в размер на 4 000.00лв;

Чл.3. Страните изрично се съгласяват, че върху посочената в чл. 2.1 сума от 93 210.96лв. ще бъде начислена законна лихва от датата на завеждане на исковата молба /22.05.2018г./ по търг.дело № 21/2018г. по описа на ОС-Видин до датата на одобряване на настоящата спогодба по реда на чл.234 от ГПК. Тази законна лихва следва да се изчисли и да се изплати от МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ заедно с първата дължима вноска съгласно условията и в сроковете, предвидени в чл.5.2.

Чл.4. (1) Страните приемат за безспорно установено, че прехвърленото парично вземане по Договора за покупко-продажба на вземане от 13.03.2012г. е заложено в полза на Европейската банка за възстановяване и развитие, международна финансова институция, създадена и съществуваща по силата на международен договор, седалище и адрес на управление: площад „Ексчейндж Скуер“ №1, Лондон EC2A 2JN, Великобритания („ЕБВР”), както и че на 7 януари 2016г. ЕБВР в качеството на заложен кредитор е пристъпила към изпълнение върху заложените вземания в Централния регистър на особените залози („ЦРОЗ“) с вписване №2016010701688, за което МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ е надлежно уведомена.

(2) Предвид посоченото по-горе в ал.1 МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ се задължава да превежда сумите по чл.2.1 и чл.2.2 по специална сметка на назначения от ЕБВР депозитар.

Чл.5. Страните се съгласяват сумата по чл.2 да се плати от МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ по следния начин:

5.1.   В срок до 10.09.2018г. МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ заплаща по сметка на ФЕЕИ сумата по чл.2.3 в размер от 6 014.00 лв. (шест хиляди и четиринадесет) лева по следната банкова сметка:

***: ОББ АД

IBAN: ***: UBBSBGSF

Титуляр: „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ

5.2.   В срок до 10.09.2018г. МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ заплаща по специална сметка на назначения от ЕБВР депозитар първа вноска в размер от   10 000.00лв. (десет хиляди) лева по следната банкова сметка:

***: Уникредит Булбанк АД

IBAN: ***: UNCRBGSF

Титуляр: адвокатско дружество „Пенков, Марков и Партньори“

5.3.   В срок до 10.10.2018г. МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ заплаща по специална сметка на назначения от ЕБВР депозитар втора вноска в размер от 15 000.00 лв. (петнадесет хиляди) лева по следната банкова сметка:

***: Уникредит Булбанк АД

IBAN: ***: UNCRBGSF

Титуляр: адвокатско дружество „Пенков, Марков и Партньори“

5.4.   В срок до 10.11.2018г. МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ заплаща по специална сметка на назначения от ЕБВР депозитар трета вноска в размер от 15 000.00лв. (петнадесет хиляди) лева по следната банкова сметка:

***: Уникредит Булбанк АД

IBAN: ***: UNCRBGSF

Титуляр: адвокатско дружество „Пенков, Марков и Партньори“

5.5.   В срок до 10.12.2018г. МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ заплаща по специална сметка на назначения от ЕБВР депозитар четвърта вноска в размер от 15 000.00лв. (петнадесет хиляди) лева по следната банкова сметка:

***: Уникредит Булбанк АД

IBAN: ***: UNCRBGSF

Титуляр: адвокатско дружество „Пенков, Марков и Партньори“

5.6.   В срок до 10.01.2019г. МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ заплаща по специална сметка на назначения от ЕБВР депозитар пета вноска в размер от 15 000.00лв. (петнадесет хиляди) лева по следната банкова сметка:

***: Уникредит Булбанк АД

IBAN: ***: UNCRBGSF

Титуляр: адвокатско дружество „Пенков, Марков и Партньори“

5.7.   В срок до 10.02.2019г. МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ заплаща по специална сметка на назначения от ЕБВР депозитар шеста вноска в размер от 15 000.00лв. (петнадесет хиляди) лева по следната банкова сметка:

***: Уникредит Булбанк АД

IBAN: ***: UNCRBGSF

Титуляр: адвокатско дружество „Пенков, Марков и Партньори“

5.8.   В срок до 10.03.2019г. МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ заплаща по специална сметка на назначения от ЕБВР депозитар последна изравнителна вноска в размер от 15 667.82 лв. (петнадесет хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и осемдесет и две стотинки) по следната банкова сметка:

***: Уникредит Булбанк АД

IBAN: ***: UNCRBGSF

Титуляр: адвокатско дружество „Пенков, Марков и Партньори“

Чл.6. В случай, че МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ не изпълни което и да е от задълженията си по настоящата спогодба за плащане в сроковете по чл.5, ФЕЕИ има право да се снабди с изпълнителен лист и да предприеме изпълнителни действия за събиране на дължимите суми.

 

Чл.7. (1) Страните се съгласяват настоящото споразумение да бъде внесено за одобряване като съдебна спогодба по търг.дело № 21/ 2018 г. по описа на ОС-Видин заедно с посочените по-долу приложения, установяващи правото на ЕВБР в качеството на заложен кредитор да получи сумите по чл. 2.1 и чл. 2.2.

(2) На основание чл. 78, ал. 9 от ГПК, ФЕЕИ има право да поиска връщане на половината от внесената по делото държавна такса за образуване на ФЕЕИ, която е в размер на общо 4 028.00 лева, т.е. да поиска връщане на сумата от 2 014.00 лв.

(3) Към настоящата спогодба Страните прилагат:

а) потвърждение за вписване на пристъпване към изпълнение, издадено от ЦРОЗ на 07.01.2016г., заедно с приложенията към същото;

б) уведомление за пристъпване към изпълнение до МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ (вх. №280/21.01.2016;)

в) потвърждение за вписване на пристъпване към изпълнение (смяна на депозитар и специална банкова сметка), ***.10.2017г., заедно с приложенията към същото;

г) както и уведомление до МБАЛ СВЕТА ПЕТКА относно смяната на депозитаря и специалната банкова сметка (***. №3755/23.10.2017г.).    

 

Настоящата спогодба се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, всеки един от които съдържащ четири страници, изготвени на български език – по един за всяка от страните и един за съда.

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

                                  

…………………………………                                          …………………………………..

 

За ищеца                                                                             За ответника МБАЛ

ФЕЕИ АДСИЦ:                                                                “Света Петка” АД гр.Видин

/адвокат Мария Петрова -                                              /Цветан Василев –

Пълномощник на ищеца                                                 Изпълнителен директор

по делото/                                                                             на МБАЛ “Света Петка” АД/

                                                                                  

 

 

Съдът намира, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и добрите нрави , поради което следва да бъде одобрена, за което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните по делото спогодба, с конкретно съдържание, посочено по-горе.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

На основание чл.78, ал.9 от ГПК на ищеца да се възстанови половината от внесената държавна такса, а именно сумата в размер на 2 014.00лв.

Разноските по производството остават така, както са описани в споразумението.

Определението за прекратяване може да бъде обжалвано пред САС с частна жалба в едноседмичен срок от днес.

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11:30ч.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: