ВНАХД № 129-2017

     Р Е Ш Е Н И Е   № 71

 

              град Видин

  

гр. Видин 14. 06.2017 г.

 

                  В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд   наказателно отделение, първи състав

в публично заседание на шести юни, през две хиляди

         и седемнадесета година, в състав:

       Председател: И.И.

 

             Членове: Л.Л.

 

             Р.Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         при секретаря     А.А. и в присъствието на прокурора В.Д. , като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д. в.н.а.х.д. №129 по описа за 2017 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

          С Решение №205, постановено на 03.04.2017г. по н.а.д.№263 по описа за 2017г. на Районен съд – Видин, обвиняемата В.П.Г., ЕГН **********, е призната за виновна в това, че на 25.01.2012г., пред В.Н.Г. – служител в Дирекция „Социално подпомагане“-град Видин, съзнателно се ползвала от неистински частен документ, а именно – Протокол за медицинска комисия №1380/20.12.2011, на който е придаден вид, че изхожда от Психиатрична ЛКК при МБАЛ „Света Петка“- Видин, и е заверен от канцеларията на болницата, за да докаже пред Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ град Видин, че има поставена диагноза със заболяване „Рекурентно депресивно разстройство“ и не подлежи на регистрация в ТБ“Бюро по труда“ град Видин и полагане на 14 дни труд месечно по програми за заетост, утвърдени от министъра на труда и социалната политика за отпуснатата й социална помощ, тъй като е неработоспособна за срок от шест месеца, считано от 20.12.2011година, като от нея за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316, ал1 във вр. с чл.309, ал.1 НК, и на същото основание съдът я е освободил от наказателна отговорност на основание чл.78а НК и й е наложил административно наказание „глоба“ в размер на 1000/хиляда/ лева.

          В законоустановения срок обвиняемата В.П.Г., чрез служебния си защитник адвокат Ц.Б. *** е подала въззивна жалба, като се сочи, че атакуваното решение е неправилно, необосновано и незаконосъобразно, тъй като липсват безспорни доказателства, които да подкрепят наложеното административно наказание. Липсвали също и мотиви в решението на съда и конкретно на базата на кои точно доказателства са направени съответните фактически и правни доводи.

          Със жалбата се иска първоинстанционното решение да бъде отменено изцяло.

          В съдебно заседание пред въззивният съд, представителят на прокуратурата поддържа, че решението на първостепенния съд следва да бъде потвърдено като правилно и постановено съобразно доказателствата, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

          В проведеното пред въззивната инстанция съдебно заседание, защитника на уличената поддържа, че решението е незаконосъобразно и необосновано, че за подзащитната й не са събрани никакви доказателства във връзка с участието й в деянието, поради което иска да бъде отменена присъдата на първоинстанционния съд и същата да бъде оправдана.

 

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, изложени в жалбата и пред настоящия състав в съдебно заседание и като провери служебно и изцяло правилността на обжалваното решение, съобразно изискванията на чл.314 от НПК, намира за установено от фактическа страна следното:

          Безспорно е установено, че в края на 2011година обвиняемата Г. се е снабдила с протокол №*** г., на който бил при даден вид, че изхожда от психиатрична ЛКК при МБАЛ „Света Петка“ – АД - град Видин, в който протокол било удостоверено, че обвиняемата страда от психиатрично заболяване „ рекурентно депресивно разстройство. Умерена депресия“ и че е неработоспособна за срок от шест месеца – документ необходим й за да докаже, че е нетрудоспособна за шест месеца и поради това не следва да отработва изискуемите се по закон 14 дни труд месечно. Този протокол обвиняемата представила пред Дирекция „Социално подпомагане“ – Видин, ведно с молба-декларация №****. за отпускане на ме сечна социална помощ на основание чл.9 от ППЗСП, в резултат на което тя получила социална помощ в размер на 706.50лева.

          От събраните по делото доказателства – свидетелските показания на докторите Б.К., и С., както и двете съдебно графични експертизи по делото се установява, че подписите върху протокол №**** г., не са положени от двамата доктори, които нито са виждали, нито преглеждали, нито издавали въпросния протокол на обвиняемата/л.98 ДП/. От заключението на втората експертиза е видно, че подписът върху Молба-декларация №****. за отпускане на месечна социална помощ е на обвиняемата Б.-Г./л.132 ДП/.

 

Видинският окръжен съд, в настоящия състав, вземайки предвид материалите по делото и доказателствата, въз основа на вътрешното си убеждение и закона, прави следните правни изводи:       .

          При проверка на атакувания акт и събраните по делото доказателства, настоящия състав констатира, че същият е правилен и законосъобразен, а подадената въззивна жалба неоснователна, поради следните съображения: видно от самото предложение на Районна прокуратура за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемата В.П.Г., същото касае престъпление по чл.316, във вр. с чл.309, ал.1 от НК – съзнателно ползване на неистински частен документ, за който от нея за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност. Съображенията във въззивната жалба и изложените такива в пледоарията на нейния служебен защитник касаят именно авторството за съставянето на този неистински частен документ. Обвинението по чл.316, ал.1 от НК касае съзнателното ползване на неистинския документ. В конкретния случай по безспорен и категоричен начин е доказано, че документа - Протокол №*****. за отпускане на месечна социална помощ е на обвиняемата Борисова-Г. е неистински, че използването му е било съзнателно, тъй като е приложен към молба-декларация №******. за отпускане на месечна социална помощ е на обвиняемата Борисова-Г., подписана от самата нея и е получила на нейно основание социална помощ, която не й се е следвало. Освен това неистинския документ е бил използван именно заради неистинските факти, които са отразени в него. Ето защо оплакванията за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност съдът намира за неоснователни. Неоснователно е и оплакването, че липсват мотиви в решението на съд, на базата на кои точно доказателства са направени съответните фактически и правни изводи, тъй като мотивите на първостепенния съд са достатъчно подробни, анализирани и обосновани.

   Поради изложените по-горе съображения, Видинският окръжен съд, наказателно отделение, намира, че жалбата за неоснователна, а обжалваното решение е законосъобразно и обосновано и правилно, поради което същото следва да бъде потвърдено.

          Водим от горното, Видинският окръжен съд   

 

                                                Р   Е   Ш   И   :

 

            ПОТВЪРЖДАВА Решение №205, постановено на 03.04.2017г. по административно наказателно дело №263 по описа за 2017г. на Районен съд – Видин.

 

            РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        

                       

                                                         ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                         

                                                                                    2.