ЧНД № 224-2018

Решение по Наказателно дело 224/2018г.

РЕШЕНИЕ № 58

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видин, 29.08.2018 г.

            ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и девети август, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: АН.П.

                                                                               ЧЛЕНОВЕ: В.М.                    

                                                                                                Г.Й.

 

при участието на прокурора     В.В.

и секретаря           И.К.                               като изслуша   докладваното           от съдията АН.П.               ч.н.д. № 226 по описа за 2018г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Производството е по реда на чл. 30, вр. чл. 14 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции /ЗПИИРКОРНФС/.

           Образувано е по искане на Дирекция „Национална полиция“ във Холандия/Politie*DLOC*OIV, за признаване и изпълнение на решение за налагане на финансова санкция по решение постановено на 12.01.2018г, влязло в сила на 23.02.2018г, с което на лицето Д.Ц.К., роден на ***г. в гр.Видин, живущ *** ЕГН:**********     е наложена финансова санкция в размер на 230 евро.

        В проведеното пред настоящата инстанция съдебно заседание, представителят на Видинската окръжна прокуратура моли чуждото решението да бъде признато и да бъде допуснато неговото изпълнение.

           В съдебното заседание засегнатото лице не взема становище.

           Съдът, след като се запозна с представеното Решение за налагане на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа на взаимното признаване на финансови санкции и в приложението към него, и приложените по делото доказателства намира за установено следното:

           Производството е образувано въз основа на изпратено Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета, относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено въз основа на решение на Дирекция „Национална полиция“ във Холандия/Politie*DLOC*OIV, за признаване и изпълнение на решение за налагане на финансова санкция по решение постановено на 12.01.2018г, влязло в сила на 23.02.2018г и се отнася за поведение, което нарушава разпоредбите за движение по пътищата, а именно закон относно административната уредба при нарушаване на разпоредби на Кодекса за движение по пътищата –чл.2, тъй като на магистралата без уважителни причини спира на лентата за аварийно спиране, или сигурно убежище-Maasbree, A 67 на 11.12.2017г- 15 :52.

Съгласно чл. 30, ал. 2, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, двойна наказуемост не се изисква за деянията посочени в чл. 14, ал. 2, т. 1 – 32, както и за деяния съставляващи едно или повече от следните престъпления или административни нарушения според законодателството на издаващата държава: „поведение, което нарушава правилата за движение по пътищата, включително нарушения на разпоредбите за времетраенето на управление и почивка на моторни превозни средства, както и разпоредбите относно опасни товари ".

           Видно от справката по реда на Наредба № 14/18.11.2009г., постоянен адрес на засегнатото лице е в гр.Видин-ул.“****** № ****.

Тъй като засегнатото лице е с постоянно местоживеене на територията на Видинска област /съдебен район на Окръжния съд – Видин/, то Окръжният съд - Видин е компетентен да разгледа Решението - чл. 31 ЗПИИРКОРНФС.

           Решението се отнася за деяние, което е извършено на територията на издаващата държава и не попада под юрисдикцията на българските съдилища. Представеното Удостоверение и приложението към него визират конкретиката на решение за налагане на финансова санкция от 12.01.2018г., влязло в сила на 23.02.2018г., постановено от Дирекция „Национална полиция“ във Холандия.

Липсват данни, че срещу засегнатото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата и от изпълняващата е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции. Изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и решението не се отнася за деяние, подсъдно на български съд. Не е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяния, които:

            а) по българското законодателство се считат за извършени изцяло или отчасти на територията на Република България, или

            б) са били извършени извън територията на издаващата държава и
българското   законодателство   не   позволява   предприемане   на наказателно производство по отношение на такива деяния.

           Съдът констатира, че наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро или левовата равностойност на тази сума. В разглеждания казус наложената финансова санкция е в размер на 230 евро. Решението е било постановено срещу физическо лице, което по българското законодателство поради възрастта си носи наказателна и административно наказателна отговорност, и подлежи на преследване за деянието, което обосновава решението. Видно от представеното удостоверение, производството е било писмено, като засегнатото лице е било уведомено относно правото си да обжалва решението и за сроковете на обжалване. Решението е било връчено на засегнатото лице и то е било уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, като лицето не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок. Наложената финансова санкция /или част от нея/ не е платена.

           Представеното удостоверение, ведно с приложението към него, е пълно и визира конкретиката на решението. Не са налице основанията, при които може да се откаже признаване и изпълнение.

           Предвид изложеното, съдът намира, че Удостоверението съдържа всички елементи посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представения акт следва да бъде признат и да бъде изпълнен. Тъй като наложената финансова санкция е определена в евро /ЕUR/ съгласно чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 6 ЗПИИРКОРНФС следва да се определи равностойността й в български левове по курса на БНБ за деня на постановяване на Решението за финансова санкция. Решението е постановено на 12.01.2018г. Служебно известно е, че на тази дата курсът на Българската народна банка е 1.9558 лева за 1 евро. Следователно, равностойността на 230 евро в български лева е 449.83 лева.

           Предвид изложеното съдът приема, че са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 7, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде признато и изпратено за изпълнение.

           Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение,

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА И ДОПУСКА ИЗПЪЛНЕНИЕ на решение  за налагане на финансова санкция от 21.04.2017г., влязло в сила на 12.01.2018г., постановено от Дирекция „Национална полиция“ в Холандия с което на Д.Ц.К., роден на ***г. в гр.Видин, живущ *** ЕГН:********** , е наложена финансова санкция в размер на 230 евро, като равностойността в български лева е 449.83 лева.

           Решението може да се обжалва или протестира пред САС в 7 дневен срок от днес.

           ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението.

           СЛЕД влизането му в сила препис от него да се изпрати на Националната агенция на приходите, съобразно чл. 36 вр. чл. 22 от ЗПИИРКОРНФС.

        СЛЕД влизане в сила, на основание чл. 38, ал. 1 и 2 ЗПИИРКОРНФС незабавно да бъде уведомен компетентния орган на издаващата държава, като му се изпрати копие от настоящото решение, а също де се изпрати копие от решението и на Министерството на правосъдието на Република България.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: