Т.Д. № 18-2018

Решение по Търговско дело 18/2018г.

РЕШИ

ОБЯВЯВА неплатежоспособността на „ЕЛИТ ПЕТРОЛ" АД, ЕИК:200484172, със седалище и адрес на управление гр.Видин, 3700, ул. „Хан Аспарух" №20, бл.2, вх.А, ет.З, ап.7, представлявано от изпълнителния директор Станислав Васков Стоянов , с начална дата 15.03.17 година.

ОТКРИВА производство по несъстоятелност „ЕЛИТ ПЕТРОЛ" АД, ЕИК:200484172, със седалище и адрес на управление гр.Видин, 3700, ул. „Хан Аспарух" №20, бл.2, вх.А, ет.З, ап.7, представлявано от изпълнителния директор Станислав Васков Стоянов.

ДОПУСКА обезпечение чрез налагане на запор и възбрана върху имуществото на дружеството.

НАЗНАЧАВА за временен синдик Л.И.И.,ЕГН ********** ***, тел. 094 601 987,0886 84 79 10 като му определя текущо възнаграждение по 1000 лева на месец платими от масата на несъстоятелността.

СВИКВА първо събрание на кредиторите на 05.06.18 година от 13,30 часа, което ще се проведе в сградата на Окръжен Съд-Видин, зала №13,втори етаж при следния дневен ред:

-изслушване на доклад на временния синдик по чл. 668, т.2 от ТЗ.

-избор на постоянен синдик.

-предложения за избор на комитет на кредиторите.

РЕШЕНИЕТО подлежи на вписване в Търговския регистър и на незабавно изпълнение.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Софийски Апелативен Съд в седмодневен срок от вписването му в Търговския регистър.

ПРЕПИС от решението да се изпрати незабавно на Агенцията по вписванията и на временния синдик.

Указва на временния синдик в тридневен срок от получаване на препис от решението да встъпи в длъжност,за което да състави протокол.Указва на същия да изпрати за прилагане по настоящето дело копие от протокола.

Да се изготви покана за първото събрание на кредиторите, съгласно изискванията на чл. 675 от ТЗ и се изпрати за обявление в Търговския регистър.