ГР.Д. № 237-2018

Определение по Гражданско дело 237/2018г.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 46

гр. В.07.08.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание 07 юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:АНЕТА ПЕТКОВА

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П. гр.дело № 28 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството е по предявен от К.И.Б. против А. ПО В. гр.С. иск с правно основание чл.49 ЗЗД и цена на иска 5 000 000 лева.

            При служебния доклад на делото съдът констатира, че делото не е подсъдно на ВОС, а на СГС , поради следното:

          Съгласно чл.108 , ал.2 ГПК „Искове срещу държавата и държавни учреждения, включително поделения и клонове на последните се предявяват пред съда, в чийто район е възникнало правоотношението, от което произтича спорът, освен в случаите по чл. 109 и 110.“

С последната редакция на чл.119,ал.3 ГПК възражение за неподсъдност на делото по чл. 108, ал. 2, чл. 113 и чл. 115, ал. 2 може да се прави от ответника най-късно в срока за отговор на исковата молба и да се повдига служебно от съда до приключване на първото по делото заседание.

 

           Тези предпоставки са изпълнени в разглеждания случай. Съобразно правилата за местна подсъдност искът, разглеждан в настоящото производство се предявява пред съда в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника - чл.105 от ГПК. Видно от исковата молба, адресът на ответника е в град С.. Подсъдността според чл.108,ал.2 ГПК е съда , в чиито район е възникнало правоотношението, от което произтича спорът- гр.София.

            Видно е от обстоятелствената част и петитума на исковата молба, че с предявеният иск за главница се претендират вреди от непозволено увреждане. В този случай подсъдността е изборна - общата подсъдност по чл. 105 ГПК, или по местоизвършването на деянието - чл. 115 ГПК. След като търсената отговорност е деликтна, то на общо основание за нея е приложима подсъдността по  чл.115 ГПК, чиято цел е да облекчи пострадалия от непозволено увреждане. Разпоредбата на чл.115 ГПК като изключение от общата местна подсъдност по чл.105 ГПК, дава възможност по иск за обезщетение при непозволено увреждане, той да се предяви по местоизвършване на деянието, като изборът на подсъдността е предоставена на увредения от деликта – ищеца. В случая обаче, тъй като местоизвършване на противоправните деяния/действия и бездействия/, които се твърдят в исковата молба, е в гр.С. където е местоизвършването на деянието, то компетентен да разгледа спора е СГС. Т.е. в случая за ищеца е съществувала възможност да предяви иска по местоизвършване на деянието или по седалището на ответника, които с оглед данните по делото в случая съвпадат, но не и пред Видинския окръжен съд.

С оглед цената на единия от предявените искове- този по чл.92 ЗЗД- 5 000 000 лева, родово компетентен е Софийски градски съд.

С оглед изложеното ВОС в настоящия състав намира, че делото не му е подсъдно и производството по същото следва да се прекрати, като се изпрати по подсъдност на СГС.

Водим от гореизложените съображения и на основание чл.119,ал.3 във връзка с чл.105 и чл.108,ал.2 от ГПК , съдът

 

                       О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д. № 237 по описа за 2018 г. на ВОС.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на СГС.

Определението може да се обжалва пред САС в едноседмичен срок от съощението до ищеца.

                      

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: