ВЧНД № 222-2018

Определение по Наказателно дело 222/2018г.

                            О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 131

 

                                      гр. Видин, 28.08.2018г.

 

                                 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

                  

        

       Видински окръжен съд , наказателна колегия, в закрито заседание на двадесет и осми август две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                          Председател: АН.П.

                                                                                                  В.М.

                                                                                                   Г.Й.

                                                                                                    

като изслуша докладваното от съдия В.М. ЧНД № 222 по описа на Видински окръжен съд за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

       Делото е образувано по жалба от С.М.М.,обвиняем по ЧНД № 289/2018 по описа на ВРС, срещу определение от 11.06.2018г по ЧНД № 289/2018г, с което е отменено постановление по пр.пр № 1635/17г от 29.01.2018г за прекратяване на наказателното производство по ДП № ЗМ-147/2017 по описа на РУ-Кула.

       Подържа в жалбата, че определението на ВРС е незаконосъобразно, необосновано и постановено при непълнота на доказателствата, като са допуснати и процесуални нарушения. Посочва, че прокуратурата правилно е преценила фактическата обстановка и е прекратила наказателното производство, тъй като не може да се докаже наличието на пряк умисъл, т.е , че не е осъществен състава на престъплението от субективна страна.сочи, че мястото в което е добивал дърва е показано от свид. В., като при предишни проверки не е установявано обвиняемия да е нарушавал границите на имота. Липсват данни, че умишлено е навлязъл в чужд имот. Добросъвестно е изпълнил задълженията си по закон, подновил е границите, използвал е своята контролна марка, която е поставил върху дърветата. Посочва, че нарушенията, които е извършил не представляват престъпления, а влекат административни санкции, така както са му наложени с влязло в сила постановление № 6/08.01.2018г на директора на РДГ-Б..

Подържа, че първоинстанционния съд отменяйки акта на РП-Видин не е дал указания относно събиране на доказателства и прилагане на закона.

Моли съда да отмени определение от 11.06.2018г по ЧНД № 289/2018г, с което е отменено постановление по пр.пр № 1635/17г от 29.01.2018г за прекратяване на наказателното производство по ДП № ЗМ-147/2017 по описа на РУ-Кула.

Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата жалба, данните по делото и съобразявайки ги в съвкупност, прие за установено следното :

       Жалбата е подадена в законоустановения седемдневен срок от връчване на съобщението и от лице с правен интерес от обжалване , поради което е допустима, а разгледана по същество е основателна.

       От фактическа страна по делото е установено следното :

         На 08.08.2017г. била извършена съвместна полицейска акция между служители на РДГ-Б. и Ру-Кула, като в района на село С. около 15.00 часа бил спрян за проверка товарен автомобил „***" с ДК № *****, управляван от свидетеля О. Г.. В автомобила се превозвали 10 пространствени куб дърва за огрев от дървесен вид „дъб" с поставена КГМ Б 4095 със зелена боя. Проверката била предизвикана от факта , че превозния билет за дървата бил издаден на 08.08.2017г. в 7, 16 часа. След като бил задържан камиона, било решено да бъде извършена проверка на мястото от което били добити дървата. Установено било, че същите се добивали от обв.С.М.М. които имал разрешително за отдел 215 „ и 1", имот с номер 114028 в землището на село Ц.Ш. Обвиняемият М. завел проверяващите на мястото и била извършена проверка с GPS от свидетеля П.К..На мястото присъствали и свидетеля К., П., Р..

Чрез GPS било установено от свидетелите, че се намират в имоти различен от посочения в разрешителното -имот 114028. Имотите в които се виждало прясно сечено били с номера 114026, 114032 и 114029.

Бил извършен оглед и било установено, че от отдел 215, подотдел „з1" в имот 114026 са отсечени 23 бр. дървета от дървесен вид „дъб". От отдел 215; подотдел „з1" в имот 114032 са отсечени 143 бр. дървета от отсечени -134 бр.дървата от дървесен вид „дъб".

При извършените огледи било установено, че пъновете на отсечените дървета били маркирани в основата с КГМ Б 4095 и син спрей. След преброяването на дърветата били маркирани с оранжев спрей. Бил извършен оглед и на намиращ се в близост временен склад и иззети 5, 5 пространствени кум.м. дърва, също маркирани с КГМ Б 4095 и син спрей за огрев от дървесен вид „дъб" намиращи на около 500 метра от помпената станция на село Ц.Ш.. Имотът за който било издадено позволителното се намирал на 50-60 метра от мястото на което било установено, че се добива дървесина. Пред проверяващите обв.М. заявил, че собственика на имота -свидетеля В.В. го е бил завел на мястото и му е показал кой е неговия имот. В хода на разследването е установено, че за имот номер 114028 е издадено позволително за сеч на обв. С.М.М. ,като представител на собственика В.С. В., за добив на 41 плътни куб.м. дърва за огрев от дъб и 1 плътен куб.м. „вършина" от дъб като срока на извеждане на сечта е от 24.07.2017г. до 30.09.2017г. Имота се намира в отдел 215, подотдел „и1" Собственикът на имота -свидетеля В. в показанията си заявява, че през пролетта на 2017г. се свързал с негов познат свидетеля П.П. от с.М., който го запознал с обв.С. М.. В. им предложил да им продаде парцел около 10 дка, като им казал, че за него имало изготвена програма. В. ги завел до парцела , който бил заграден с бяла боя, почти избледняла. В. им казал, че в имота можело да се добият около 80 пр.куб. метра дървесина и поискал 1600 лева, които му били дадени. След като било издадено позволителното, свидетелят П. и обвиняемият ходили в имота и обвиняемият опреснил границите със синя боя. Имотът не бил проверяван от тях с GPS-След като възникнал проблема и свидетелят П. разбрал кой е в действителност имота, установил че в същия били добивани дърва преди 4-5 години и че това не е имота който им е показал свидетеля В..На практика нямало как да се добие това количество. Обвиняемият заявява, че спокойно е добивал дърва , тъй като именно този имот им е бил показан от свидетеля В. на него и на свидетеля П.. При огледа на него му направило впечатление, че границите не били очертани много прецизно - на едно място вървели до някъде после изведнъж рязко се разширявали, за което собственика обяснил, че човек от кадастъра който го трасирал се бил объркал в началото. След като дали сумата от 1600 лева започнал спокойно да маркира със своята марка - КГМ - Б 4095 и син спрей и започнал сечта. Няколко дни преди случая, му били идвали на проверка от ТП-ДГС-Видин и служители на горското от Б. и не са имали забележки. Проверката обаче е била извършена без GPS

         Видинският окръжен съд, приема, че фактическата обстановка е правилно изяснена по делото и еднакво възприета, както от РП, така и от ВОС и жалбподателят.

Спорният момент по делото е налице ли е пряк умисъл, от страна на обвиняемия С.М. за осъществяване съставът на престъплението от субективна страна,

РП-видин према, че не е налице поради което и на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК наказателното производство е прекратено. Приема, че обвиняемият е бил проверяван и преди това, без да е установено грешка в границите. Не се събрали доказателства,    че обвиняемият е съзнавал, че е навлязъл в чужди имоти, в които не е имал право да добива дървесина. Същият спокойно бил подновил границите, бил използвал своята контролна марка, която бил поставял според установеното законодателство.

Този извод не е споделен от Видинският районен съд, който с определението си от определение от 11.06.2018г по ЧНД № 289/2018г, е отменил постановление по пр.пр № 1635/17г от 29.01.2018г за прекратяване на наказателното производство по ДП № ЗМ-147/2017 по описа на РУ-Кула.

Съдът приема, че постановения съдебен акт от ВРС е правилен и обоснован по следните съображения : Съгласно чл. 52, ал.1 от Наредбата за сечите в горите, сечите се провеждат след издаване на писмено позволително от лицата по чл. 108, ал. 1 от Закона за горите въз основа на посочените в разпоредбата документи, в частност т.2: одобрен карнет-опис, удостоверяващ, че насаждението е маркирано за предвидената сеч, спазени са изискванията на чл. 50 и границите на имота с други собственици са трайно обозначени на терена. Обвиняемият е маркирал насаждението със синя боя след съставянето на карнет – описа, като границите на терена е следвало да бъдат обозначени към момента на съставянето на карнет – описа, а не след това, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/2011 г. за сечите в горите, т.е. обвиняемият е бил длъжен да констатира този факт към момента на съставянето на карнет описа. Ако е имало съмнения след това относно границите на имота,у то е следвало да бъдат положени от правоспособно лице – геодезист, който да издаде протокол за трасировка, в който са обозначени граничните точки на имота с техните координати. позволителното се издава въз основа на посочените в наредбата документи, като издаващото позволителното лице няма задължение да извършва проверка на място.

     Отговорността за истинността на карнет-описа, вкл. и отговорността за обозначаването на границите на имота и маркирането на подлежащите на сеч насаждения, е на издалото карнет-описа лице, удостоверяващо тези обстоятелства.

     От субективна страна следва да съзнава противообществения характер на деянието си, да предвижда предвиждал общественоопасните последици и да иска настъпването им. Деянието е извършено с пряк умисъл по смисъла н чл. 11, ал. 2 от НК, като такъв извод се налага от конкретното поведение на обвиняемия.

     От субективна страна М. е действал при условията на пряк умисъл, тъй като е съзнавал че няма издадено писмено позволително и въпреки това е отсякъл дървен материал, като е бил длъжен и е могъл да съзнава този факт.

Предмет на посегателство по чл. 235 от НК е горския фонд. Такова понятие не съществува в настоящия ЗГ/по настоящия ЗГ понятието е горски територии /, но съществуваше в отменения ЗГ, а именно “ Горски фонд по смисъла на този закон е територията, предназначена основно за гори, обхващаща гори и храсти, както и земите за залесяване и недървопроизводителните земи, посочени в кадастъра. ”. Незаконното добиване на дървесна маса е регламентирано в чл. 235, ал. 1 НК. Субект може да е всяко наказателно отговорно лице, формата на вина - пряк умисъл, а предметът е специален - единствено дървета и части от тях от горския фонд. Изпълнителното деяние може да се осъществи при някоя от следните форми: сечене (отделяне на дърво или част от него с помощта на техническо средство), събиране (предварително отделена дървесна маса се обособява на едно място чрез нейното събирането), добиване (всяко друго отделяне на дърво или част от него, извън сеченето, без да е необходимо да се използва техническо средство - например счупване, изскубване), вземане (вдигане на дървесната маса и упражняване на владение върху нея) и извозване (изнасяне на дървесната маса извън границите на горския обект чрез използване на транспорт).

За да е налице обективна съставомерност на деянието несъмнено следва да се установи, че деецът или изобщо не е имал разрешение за извършваната дейност или е излязъл извън рамките, обхвата и обема на вече дадено му разрешение. След измененията на нормата със ЗИДНК ДВ, бр. 75/2006 г. отпадна изискването за причиняването на “немаловажни вреди”, поради което с оглед действащата понастоящем редакция, следва да се приеме, че престъплението е на просто извършване. То е довършено с осъществяване действията на дееца. Събраните доказателства безспорно сочат, че за времето от 01.08.2017 до 08.08.2017г в землището на с.Цар Шишманово, общ. Макреш, в условията на продължавано престъпление осъществил състава на чл.235 ал.1 НК.

От субективна страна  обвиняемият е действал при форма на вината пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния характер на деянието и е искал настъпването на общественоопасните последици – съзнавал е, че няма издадено писмено позволително и въпреки това отсякъл, а после извозил дървета от горския фонд.Съдът прецени, че обществените отношения, които са обект на защита с престъплението по чл. 235 НК са особено значими и действията, с които те се накърняват, обосновават една по-висока степен на обществена опасност на деянието.

     Правните изводи в постановлението на РП – Видин не съответстват на приетите фактически положения, поради което правилно ВРС не ги е възприел и е отменил постановлението.

Водим от горното, ВОС

 

 

                                           О П Р Е Д Е Л И :

Оставя без уважение жалба от С.М.М.,обвиняем по ЧНД № 289/2018 по описа на ВРс, срещу определение от 11.06.2018г по ЧНД № 289/2018г, с което е отменено постановление по пр.пр № 1635/17г от 29.01.2018г за прекратяване на наказателното производство по ДП № ЗМ-147/2017 по описа на РУ-Кула.

        

           Определението не подлежи на обжалване .

                                                                      

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

 

                                                                                     2.