Т.Д. № 3-2018

Решение по Търговско дело 3/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е-111

 

Гр. В.

 

29.08.2018 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД търговско отделение,на двадесет и девети август две хиляди и осемнадесета година,в закрито заседание, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Й.

 

Секретар: ............................

 

Прокурор: ............................

 

като разгледа докладваното от съдията Й. Т.Д. 3 по описа за 2018 година

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 710 от ТЗ вр. чл. 711 от ТЗ вр. чл. 677, ал.1, т.8 от ТЗ.

С молба вх.№2612/27.08.2018 г. на синдика Л.И. е поискано постановяване на решение за обявяване на длъжника „А. П." ЕООД, ЕИК. седалище и адрес на управление : гр. В. ул. ет. . със съдебен адрес *** в несъстоятелност.

Окръжен съд-В. намира молбата за основателна поради следното :

          С решение от 09.05.2018 г. по т.д. 3 по описа за 2018 година на Видинския окръжен съд е обявена на основание чл. 630, ал.1 от ТЗ вр. чл. 625 от ТЗ неплатежоспособността на длъжника „А. П." ЕООД, ЕИК. седалище и адрес на управление : гр. В. ул.. със съдебен адрес *** и е определена началната дата на неплатежоспособността,открито е производство по несъстоятелност по отношение на длъжника „А. П." ЕООД, ЕИК. седалище и адрес на управление : гр. В., ул.. със съдебен адрес *** е назначен е временен синдик на длъжника .

Окръжният съд намира,че са налице предпоставките на чл. 710 от ТЗ вр. чл. 711 от ТЗ за постановяване на решение за обявяване на длъжника „А. П." ЕООД, ЕИК ., седалище и адрес на управление : гр. В., ул.. със съдебен адрес *** в несъстоятелност със законните последици.

Срокът за предлагане на ПЛАН ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ е изтекъл, считано от изтичане на 1-месец от датата на обявяване в търговския регистър на определението на съда за одобряване на списъка на приетите вземания по чл.692 от ТЗ. Списъкът е публикуван в Търговския регистър на 26.07.2018 г.Процесуалните срокове по отношение на страните текат и не се спират през съдебната ваканция с оглед на разпоредбата на Чл.61 ал.2 ГПК във връзка с Чл.329 ал.3 т.4 ТЗ.

С оглед достигнатата фаза от производството и предвид установената невъзможност за развитие на оздравително производство, съдът приема, че дължи произнасяне досежно допълнителните ограничения в правния статус на търговеца при условията на чл. 710 вр. чл. 711 ТЗ извън посочените изрично в чл. 630, ал. 2 ТЗ и огласяване на последващата фаза от производството – осребряване на наличното имущество.

 

С оглед изложеното и на основание чл. 710 от ТЗ вр. чл. 711 от ТЗ длъжникът следва да бъде обявен в несъстоятелност, да бъде постановено прекратяване дейността на предприятието му, прекратяване на правомощията на органите на длъжника, да бъде лишен същия от правото да управлява и се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, да бъдат наложени общи възбрана и запор върху имуществото на длъжника, както и да бъде постановено започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността и неговото разпределение.

 

Водим от горното,съдът

 

                                       Р      Е     Ш     И     :

 

ОБЯВЯВА на основание чл. 710 от ТЗ вр. чл. 711 от ТЗ длъжника „А. П." ЕООД, ЕИК., седалище и адрес на управление : гр. В., ул.. със съдебен адрес *** В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ и ПОСТАНОВЯВА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ДЛЪЖНИКА.

 

ПОСТАНОВЯВА общи възбрана и запор върху имуществото на длъжника „А. П." ЕООД, ЕИК., седалище и адрес на управление : гр. В., ул.. със съдебен адрес ***.

 

ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на длъжника „А. П." ЕООД, ЕИК ., седалище и адрес на управление : гр. В., ул. . със съдебен адрес ***

ЛИШАВА длъжника „А. П." ЕООД, ЕИК. седалище и адрес на управление : гр. В. ул.. със съдебен адрес *** от правото да управлява и се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността.

 

ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността и неговото разпределение.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение,на вписване в ТР и може да се обжалва пред АС-С. в 7-дневен срок от вписването му.

 

ПРЕПИС от настоящото решение да се изпрати за вписване в ТР на основание чл. 624 от ТЗ.

 

                             СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: