Т.Д. № 31-2018

Решение по Търговско дело 31/2017г.

 

 

 

 

                                         Р   Е   Ш   Е  Н И Е №104

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито  заседание на първи август

През две хиляди и осемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. С.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                         2.

При секретаря                                                                 и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От   съдия С.           т. дело №31 по описа

За 2017 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

По делото е постъпила молба от „А…”ООД-със съдебен адрес в гр. П…,входена в канцеларията на ВОС на 16.07.18г.,с която иска от съда производството по делото да бъде възобновено.Към молбата е приложено платежно нареждане от 16.07.18г. ,с което „А…”ООД е внесъл по сметка на ВОС сума в размер на 5 000лв.,които да послужат за покриване на разноски по производството по несъстоятелност на „В… ”ЕООД-В...

Производството по делото е спряно с Решение №27 от 01.08.2018г. при условията на чл.632,ал.1-4 ТЗ.От спиране на производството по несъстоятелност не е изтекла една година и молителят „Агродип”ООД ,който се явява кредитор на обявения в несъстоятелност длъжник „В… ”ЕООД е внесъл по сметка на съда сума в размер на 5 000лв.,необходима за покриване на разноски по производството по несъстоятелност .

При това положение съдът намира,че е налице хипотезата на чл.632,ал.2 ТЗ и производството по несъстоятелност за „В… ”ЕООД –В… следва да бъде възобновено.

С молбата си „А…”ООД е направил искане за синдик в производството по несъстоятелност на „В… ”ЕООД да бъде назначен П. Т. Т.,който е подал декларация по чл.655 и чл.656,ал.2 ТЗ с нотариална заверка на подписа.Предлага да му бъде определено месечно възнаграждение в размер на 750лв.,платимо от МН.

Съдът намира,че няма пречки за синдик на „В…. ”ЕООД –В… да бъде назначен посочения от молителя П… Т… Т…,който е декларирал,че отговаря на условията на чл.655 и чл.656 ТЗ.Синдикът встъпва в длъжност от момента на обявяване на решението в ТР.След встъпването му в длъжност синдикът следва да разкрие особена сметка на името на длъжника „В… ”ЕООД,по която да бъде преведена внесената от „А…”ООД сума в размер на 5 000лв.,необходима за покриване на разноските по производството по несъстоятелност.

Водим от горното съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по несъстоятелност за „В… ”ЕООД –В… при условията на чл.632,ал.2 ТЗ .

Решението за възобновяване на производството по несъстоятелност на „В…”ЕООД –В… да се обяви в ТР.

От датата на обявяване на решението започва да тече срока за предявяване на вземанията-чл.632,ал.3 ТЗ.

НАЗНАЧАВА за синдик П…Т… Т… с месечно възнаграждение в размер на 750 лв., който да пристъпи към изпълнение на задълженията си считано от деня на вписване на решението в търговския регистър, като същият е представил декларация според изискванията на чл. 655 ТЗ чл. 656 ТЗ

На основание чл.623 ТЗ да се впишат в Търговския регистър следните данни за синдика,а именно: П… Т… Т… ,ЕГН **********,с л.к. №….,изд. на ….г. от МВР-П…,със служебен адрес гр.П…,ул.“4…“ №..,ет…,ап….

Указва на синдика да посочи телефон и електронен адрес за връзка.

Решението да се впише в нарочната книга към ВОС по чл.634в,ал.1 ТЗ.

Решението може да бъде обжалвано пред Апелативен съд-София в седемдневен срок от вписването му в ТР.

 

                         Окръжен съдия: