ВЧГРД № 240-2018

Определение по Гражданско дело 240/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 155

гр. В** 20.08.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд В**, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети август две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:В** В**

Членове:   1.В** М**

               2.Г** Й**

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно частно гражданско дело №240 от описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по въззивна частна жалба от С.С.М. *** против определение от 21.07.17г. по гр.д.№1502/17г. на ВРС,с което е прекратено производството по делото.Подържа се,че обжалваното определение е незаконосъобразно,поради това,че на жалбоподателя не е било известно ,че срокът за отстраняване на нередовностите е удължен. Подържа се,че указаните нередовности не са могли да бъдат отстранени в посочения от съда срок,а съдът разглеждащ делото е следвало да събере служебно необходимата информация.Иска се обжалваното определение да бъде отменено.

По допустимостта на жалбата

          Жалбата е подадена от легитимирана страна, против обжалваемо определение по смисъла на чл. 274, ал. 1, т.2 от ГПК, поради което е допустима. По делото няма приложено съобщение за датата,на която жалбоподателят е уведомен за обжалваното определение.Налице е развито производство по налагане на наказание на длъжностното лице в с.В**,което е следвало да връчи съобщението. Поради липсата на данни в обратна насока съдът приема,че частната жалба е подадена в срок.

         По съществото на спора

За да се произнесе по обжалваното определение съдът взе предвид следните обстоятелства:Гр.д.№1502/17г. на ВРС е образувано по искова молба от настоящия жалбоподател против ответниците посочени в исковата молба.С разпореждане от 15.06.17г. ВРС е оставил без движение исковата молба до отстраняване на нередовностите посочени в разпореждането.Разпореждането е получено от жалбоподателя на 22.06.17г. С молба от 29.06.17г. жалбоподателя е поискал удължаване на срока за отстраняване на нередовностите.С определение от 30.06.17г. съдът е продължил срока за отстраняване на нередовностите с три седмици считано от 29.06.17г.С обжалваното определение ВРС е констатирал,че жалбоподателя не е отстранил в срок нередовностите на исковата молба,поради което е прекратил производството по делото.

При така установената фактическа обстановка ВОС счита,че жалбата е неоснователна,поради което обжалваното определение следва да бъде потвърдено. В указания първоначално и продължен впоследствие срок жалбоподателя не е отстранил нередовностите на исковата молба,поради което законосъобразно ВРС е постановил обжалваното определение.Съгласно чл.63,ал.2,изр.2 от ГПК продължаването на срока тече от изтичането на първоначалния.Анализът на разпоредбата налага извода,че за съда не съществува задължение да уведомява молителя дали уважава или не молбата за продължаване на срока.Ищецът в случая е този ,който следва да следи за това дали срока е продължен или не.В случай,че новоопределение срок е недостатъчен за отстраняване на нередовностите жалбоподателят е имал възможността да иска от съда ново удължаване на срока,което в случая не е сторено.За съда не съществува задължение,така както се подържа в жалбата служебно да отстранява нередовности на исковата молба.

С оглед на горното обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, ВОС :

 

О   П   Р   Е   Д   Е Л   И   :

Потвърждава определение от 21.07.17г. по гр.д.№1502/17г. на ВРС.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС при условията на чл. 280 от ГПК в едноседмичен срок от съобщението до страните .

 

 

Председател:                                    Членове: 1.

 

     2.