ВЧГРД № 206-2018

Определение по Гражданско дело 206/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-148

                                              

 

Видинският  окръжен  съд гражданска колегия

В закрито съдебно заседание на двадесет и пети юли

Две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                              Председател: Д. М.

 

                                                     Членове: С. С.

                                                                   Г. Й.

                                                           

При секретаря ……………………….

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното от Съдията М.

                     въззивно частно гражданско дело № 206 по описа за 2018г.

и  за да се произнесе, взе   предвид    следното:

 

 

Производството по делото е образувано по частната жалба на Н.М.И., против определение от 29.06.2018г. постановено по гр.дело №1683/2018г. по описа на Видински районен съд.

Поддържа се в частната жалба, че определението е незаконосъобразно и несъобразено с обстоятелствата,посочени в исковата молба,че до навършване на две годишна възраст на детето М. жалбоподателката е полагала изцяло грижи за детето и не са съобразени неговите висши интереси.Развити са подробни доводи относно приложението на закона и съобразяване с общите правни цели,касаещи защитаване интересите на детето.Поискано е да се отмени обжалваното определение и се постановят привременни мерки за лични контакти между жалбоподателката и детето М. като негова баба.

Частната жалба е подадена в законоустановения едноседмичен срок, , поради което е допустима.

По същество частната жалба е неоснователна.

С обжалваното определение ВРС е приел,че искането за определяне на привременни мерки на лични контакти на ищцата Н.М.И. и малолетното дете М. не следва да бъде уважено,тъй като е предявен иск по чл.128 от СК,по който законодателят не е предвидил определяне на привременни мерки в течение на производството по делото.

Тези изложени съображения на първоинстанционния съд се споделят и от настоящия състав.

Предявения пред ВРС иск е с правно основание чл.128 от СК,където е дадена възможност съдът да определя режим на лични контакти на детето с неговите баба и дядо,ако това е в интерес на детето.Нормата не предполага абсолютна предпоставка за определяне на такъв режим,а подлежи на преценка с оглед установените по делото обстоятелства дали такива мерки са в интерес на детето.Тази преценка може да бъде направено единствено при постановяване на решението по делото след събиране на доказателства,поради което и законодателят не е предвидил предварително определяне на режим за лични контакти.

Обжалваното определениеще следва да бъде потвърдено, за което Окръжният съд

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от 29.06.2018г., постановено по гр.дело №1683/2018г. по описа на Видинския районен съд .

Определението не подлежи на касационно обжалване и е окончателно.

 

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                   ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

  1.