ВГРД № 175-2018

Решение по Гражданско дело 175/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 150

                                              

 

Гр. Видин

 

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският   окръжен  съд гражданска колегия

В закрито съдебно заседание на осемнадесети юли

Две хиляди   и    осемнадесета   година    в     състав:

                                               Председател: Д. М.

 

                                                     Членове: С.С.

                                                                   Г. Й.

                                                          

При секретаря ………

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното  от С… М…

гражданско дело № 175 по описа за 2018г.

и   за да  се произнесе, взе   предвид    следното:

 

Производството по делото е образувано по жалбата на З.Ц. Б… и И.Ц. Б…,двамата от гр.В…, против отказа на ЧСИ Т… за изготвяне на нова оценка на изнесен на публична продан недвижим имот по изпълнително дело №177240400009/2017г. по описа на ЧСИ В.Т...

Поддържа се в жалбата,че ЧСИ незаконосъобразно е отказала да изготви нова оценка на имота с аргумент,че жалбоподателите не са собственици на имота.Поддържа се,че оценката е силно занижена и с това ще ощети техните права като длъжници по делото.

По делото е постъпило писмено възражение от „О…“АД,гр.С…,в което се поддържа,че жалбата е недопустима и неоснователна.Посочва се,че длъжниците не са упражнили правата си след изготвяне на оценката да поискат от ЧСИ нова оценка,каквато възможност им е била дадена.ЧСИ е съобщил датата,на която ще бъде представената оценката,като е уведомил длъжниците,че могат в едноседмичен срок да поискат нова оценка.Срокът за това е бил изтекъл на 20.12.2017г. а същите са направили такова искане на 23.04.2018г.На това основание се поддържа,че отказът е законосъобразен.

Окръжният съд,след като се запозна с оплакванията в жалбата и становището на ЧСИ и взискателя по делото,приема за установено следното:

Жалбата е подадена в законноустановения срок и е допустима,с оглед разпоредбата на чл.435,ал.2,т.4 от ГПК.

По същество жалбата е неоснователна.

По изпълнителното дело ЧСИ е извършил опис на имота,върху който е насочено изпълнението на 11.12.2017г.Изготвен е протокол за опис,който е бил подписан от длъжника и жалбоподател З.Ц. Б...В протокола за опис е посочено,че оценката на имота ще бъде предявена на 13.12.207г.На тази дата е бил съставен протокол за предявяване на оценката на вещото лице,като страните се считат уведомени за оценката,тъй като датата е била съобщена при извършването на описа.Страните са имали възможност по чл.485,ал.2 от ГПК да оспорят оценката в 7 дневен срок от обявяването й,което жалбоподателите не са сторили.

По тези съображения съдът намира жалбата за неоснователна,поради което същата ще следва да се остави без уважение.

 

По изложените съображения окръжния Съд

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на З.Ц. Б… и И.Ц. Б… против отказа на ЧСИ В.Томова по изпълнително дело №17724000009/2017г. по описа на ЧСИ В.Т… с район на действие – ОС-В…, за извършване на нова оценка на недвижим имот,предмет на изпълнение.

Решението не подлежи на обжалване и е окончателно.

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.                

              

 

         2.