ВЧНД № 194-2018

Определение по Наказателно дело 194/2018г.

                                    Р Е Ш Е Н И Е №114                              

                           гр.Видин 16.07.2018г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно  отделение  в закрито    съдебно заседание - проведено на шестнадесети юли двехиляди и осемнадесета година в състав :

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :В. В.

 

                                                И. И.

                               ЧЛЕНОВЕ :

                                                  Р. Д.

                                                  

след   като   разгледа   докладваното от СЪДИЯТА И.   - въззивно частно наказателно дело №194 от  2018 г. – и за   да   се   произнесе - взе в предвид следното :

       Производството по   делото   е   по  чл.345 ал.1 от   НПК във чл.341 ал.2 от НПК във вр. с чл.190 ал.1   от   НПК .

         Делото   е   образувано   по   въззивна   частна   жалба   от подсъдимия   Х.   Н.   Х. *** с ЕГН:********** чрез адв.Л. И.   от АК-Видин  срещу  Определение   постановено   в  съдебно заседание   на 14.06.2018 г. по НЧХ д.№1718 от 2017г.  на Видински Районен Съд , с което   производството   по   делото   е   прекратено , поради   оттегляне   на   тъжбата от тъжителя Д.   Т. ,във   връзка   с   обстоятелството , че   подадените   жалби  от   Х.   Х.  не   са  подавани   от   него   установено   по производството   с доказателства събрани и проверени с експертиза   и   съдът   е   оставил   искането   за присъждане   на   разноски „Без уважение“ - във   връзка с обстоятелството ,че   едва   в   съдебно заседание   тъжителя   е узнал ,че   двете   жалби  до   РИК -Видин   срещу   Т.   не са   подавани   от   Х.   Х..

       С   въззивната   частна   жалба   се   обжалва   определението   на   Видински   Районен Съд   в     частта   за     разноските, като   се   сочи     разпоредбата   на   чл.190 ал.1   от   НПК.Иска   се   отмяна   на   определението в   частта   за   разноските   и присъждането   на   същите     на     подсъдимия.

         ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД  - след като разгледа жалбата ,събраните   по делото доказателства ,взе в предвид   атакувания   съдебен акт   и становището на страните – прие   за установено   следното :

         Въззивната частна жалба е   подадена от надлежна страна /подсъдим,чрез   защитника си / по НЧХ   дело   №1718 от 2017 г. на Видинският  Районен Съд,с право и интерес да обжалва, подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт /Определение , с   което   е   отказано   да   му   бъдат присъдени   разноски , след   прекратяване     на   делото /-в законоустановения   срок и  е  процесуално ДОПУСТИМА .

        Разгледана   по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА    - поради следното :

       За   да  остави   жалбата   на   подсъдимия     Х.   Н.   Х. *** с ЕГН:**********   чрез адв.Л. И.   от АК-Видин   срещу   Определение   постановено   в   съдебно заседание   на   14.06.2018 г. по НЧХ д.№1718 от 2017г.   на   Видински   Районен   Съд , с   което   производството   по   делото   е   прекратено , поради   оттегляне   на   тъжбата   от   тъжителя Д.   Т. ,във   връзка   с   обстоятелството , че   подадените   жалби   от   Х.   Х. *** - не   са   подавани   от   него - установено   по   производството   с   доказателства   събрани   и   проверени   с   експертиза   и   съдът     остави   искането   за   присъждане   на   разноски „Без уважение“ - във   връзка   с   обстоятелството ,че   едва   в   съдебно   заседание   тъжителя Томов     е   узнал ,че двете   жалби   до   РИК -Видин   срещу   Томов   не   са   подавани   от     Х.   Х. ,правилно   е   установил   фактическата   обстановка     и     правилно   е   приложил   закона .Съдебният   му   акт   в  частта   за   разноските,в която   част   се     обжалва   е     законосъобразен   и   обоснован.

       НЧХ дело №1718 от   2017г.   на   Видински   Районен   Съд   е     било   образувано   във   връзка   с     отказ   да   се образува   ДП     и     прекратена     преписка   с вх.№2701/2016г. по описа   на   Районна   Прокуратура   гр.Видин -образувана   по   жалба     на   Д. Т.   от   гр.Видин   в   която   се   съобщава ,че   на   13.11.2016г. Х.   Ненчев   Х.   е подал   жалба   в РИК гр.Видин ,в която   му   е   преписал   извършване   на   престъпление   по чл.167 ал.2   от НК,като   е   поискано   да   се образува   ДП   по чл.286   от НК срещу   Х..

       По   преписката   е   установено ,че  на   13.11.2016г. Х.   Н.   Х. *** с ЕГН:**********   - след   като   е     бил   упълномощен   представител   на     ПП“ГЕРБ“   е   подал   жалба   до   РИК гр.Видин   в     която   е   съобщил   ,че в   офиса   на   ПП ГЕРБ   е   била     получена   информация ,че   Даниил   Томов   -   общински   съветник   от     листата   на „Единни   за промяна“ ,братята   му   и   бившия   административен     служител     на     квартал   „Нов път“ М.   С.   раздават   по 30 лева на   жителите от   квартал „Нов   път“ ,срещу     ангажимента   им     да     гласуват   за №13     в     бюлетината .Тази   жалба   е     изпратена   до   Районна   Прокуратура   гр.Видин   по     компетентност   при   което   е     назначена   проверка ,като   абсолютно   същата   жалба     е       подадена   и     до   Районна   Прокуратура гр.Видин .

       С Постановление №2591 от   2016г. от 13.11.2016г.     Районна Прокуратура гр.Видин   е   отказала   да   се   образува досъдебно   производство ,на   основание   чл.24 ал.1 т.1 от НПК.Изложила е,че   Х.   Х.   не   е   сезирал   надлежните   органи ,а   проверката   е   започнала   по   подадена   жалба     до   РИК-Видин ,която   е   била     изпратена   от   тях     по   компетентност   на Районна   Прокуратура   гр.Видин. При   това   положение   е   прието   от Районна   Прокуратура гр.Видин ,че   липсват   данни   за   извършено   престъпление по чл.286 ал.1 от   НК,както   и   че не   са     налице   други     основания   за   намесата   на   прокуратурата .

           Даниил Томов   е     обжалвал   Постановлението   на Районна  Прокуратура   гр.Видин   за   отказ   да   се образува ДП от 05.12.2016г. по пр.пр.вх.№2127/2016г.   на   РП-Видин,като   с   Постановление   от   19.01.2017г.   е   потвърдил   Постановлението   на   Районна Прокуратура   гр.Видин .

         С   оглед     това   Д. Т.   е   инициирал   производство   пред   Видински   РС   с     тъжба     срещу   Х.   Н.   Х.   по   чл.148 ал.1 т.1 и т.3 от   НК във   вр. с чл.146 ал.1 от   НК -като   в  производство по НЧХ дело №195 от   2017г. на   Видински   РС  производството   по делото   е   било   прекратено ,но   с   Решение №147 от   04.12.2017г.   по   ВНЧХ   дело   е   отменено   определението   за   прекратяване   и   са   дадени   указания   за изпълнение   при   разглеждане   на делото - да   се даде   конкретната   правна   квалификация   от   първоинстанционния съд.

       Видинският   Районен   Съд - разглеждайки   делото под №1718 от 2017г. - изпълнявайки     указанията     на     Видински   Окръжен   Съд   е   назначил     експертиза   за   установяване   на   подписите   под   двете     жалби     на   Х.   Н.   Х.     и   експертизите   са   категорични ,че   подписите   по   двете   жалби   НЕ   СА ИЗПЪЛНЕНИ от   Х.   Н.   Х.   - при   което тъжителя   Д. Т.   е   оттеглил   тъжбата   си   и   е поискал   делото   да   бъде   прекратено.

     Видинският   Районен   Съд   с   Определение е   прекратил производството     по   НЧХ дело №1718 от   2017г. на Видински РС   на   основание   чл.24 ал.5 т.4   от НПК   и   е оставил   без уважение   искането   на   подсъдимия   за   присъждане   на   разноските   ,с     оглед   на   това ,че тъжителя   не   е     знаел,че   жалбите   подадени   от   Х.   НЕ   СА   ПОДАДЕНИ   ОТ   НЕГО   ,а   от   трето   лице,което   е   подписало   Х..Съдът   е     постановил     разноските   да     останат     така   както   са     направени   от   страните.Съдът   е   постановил   след   влизането   на   Определението   в   сила   да   бъде   изпрътено   делото   на   Районна   Прокуратура гр.Видин   за     упражняване   на правомощията   и .

         Видинският Окръжен Съд   намира   жалбата   за   неоснователна . Видински Районен Съд   правилно е   преценил ,че   тъжителя   НЕ   Е   ЗНАЕЛ,че   жалбите   срещу него   не     изхождат   от   Х.   Н.   Х. - при което   не   са   налице  предпоставки   да   му   бъдат присъждани   разноските   по   делото .Законосъобразно   и   обосновано   не   е   уважил   искането   на     Х.   за   присъждане   на   разноските     по делото   и   това опраделение  следва  да  бъде     потвърдено.

       С оглед   на   гореизложеното - СЪДЪТ

 

                    Р           Е           Ш           И     :

 

         ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ - взето с Протокол от съдебно заседание на 14.06.2018г. по ЧН дело №1718 от 2017г. на  Видински Районен Съд - с   което  не   е   уважено   искането   на  подсъдимия     Х.   Н.   Х. *** с ЕГН:**********   - да   му   бъдат   присъдени   разноските  по делото –  като законосъобразно  и  обосновано .

         РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ И ПРОТЕСТ .

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ :