Наказателно дело №124-2017-II тр.

Р   Е   Ш  Е Н И Е № 53

 

 

Видинският окръжен съд наказателно отделение в открито заседание на двадесет и седми април две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                             Председател : В.В.

                                                   Членове   Г. Й.

                                                                      Р.Д.

при секретаря   А.А. .................................. и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й. адм. дело №124     по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          

Производството е по реда на чл.7 ал.3 от Указ № 904 от 28.12.1963г. за борба с дребното хулиганство/ УБДХ/ ,издаден от Председателя на Президиума на Народното събрание, обн., ДВ, бр. 102от 31.12.1963 г., изм., бр. 36 от 8.05.1979 г., изм. и доп., бр. 38 от 3.04.1998 г., доп., бр. 96 от 29.10.2004 г., в сила от 30.11.2004 г., изм., бр. 27 от 10.04.2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд на РБ - ДВ, бр. 38 от 17.05.2011 г., изм. и доп., бр. 93 от 25.11.2011 г. изм., бр. 53 от 27.06.2014 г.

Образувано е по жалба на А.Ц.М. чрез адв.Ц.Л.И. против Решение №254 от 22. 04. 2017 г. на Районен Съд-гр. Видин ,постановено по н.а.х.д №579/2017 г. .Поддържа се ,че решението е необосновано,постановено при нарушение на закона и че наложеното наказание е явно несправедливо.Решението на съда било постановено само въз основа на доказателствата, събрани от МВР и че не били обсъдени обсъдени обясненията на жалбоподателя.От фактическа страна било доказано, че   между жалбоподателя и  пострадалото лице е имало пререкания в ресторанта на х-л „Видин" ,   при което жалбоподателят бил обиден.Не се оспорва нанасянето на удар на пострадалия от страна на жалбоподателя М..След това на жалбоподателя бил нанесен побой от приятели на пострадалия.При нанасянето на удар от страна на жалбоподателя същият се ръководел от личен мотив ,който изключвал умисъла за хулиганство.С оглед на горното се иска да се отмени решението и да се освободи жалбоподателя от отговорност.

Жалбоподателят поддържа жалбата в с.з.чрез своя защитник адв.Ц.И. .

След като взе предвид събраните по делото доказателства,Съдът прие за установено следното от фактическа страна :

Делото е образувано по акт за констатиране на дребно хулиганство № /22.04.2017г. по описа на РУ - Видин, съставен срещу лицето А.Ц.М. - роден на *** г. в гр. Видин, българин, с българско гражданство, неженен, не осъждан, със средно образование, безработен, живущ ***, ЕГН ********** за това, че на 21.04.2017г. в гр.Видин около 23.30часа А.Ц.М. без видима причина и без да бъде предизвикан е нанесъл удар с ръка в лицето на преминаващия покрай него Т. П. В, в следствие на което е възникнало спречкване между двамата с размяна за заплахи и закани.В акта е отразено ,че свидетели на случката стават клиенти на заведението, които започват да напускат заведението крайно възмутени и притеснени за живота и здравето си от агресивната и арогантна постъпка на М..

След като взе предвид събраните по делото доказателства Окръжен съд-Видин прие за установено от фактическа страна следното :

На 21.04.2017г. в хотел „Видин“ свидетелката К. К. П. празнувала рожден ден в компания на общо около 25 души.Около 22 ,30 часа тя поканила на бара свой познат на име П.,който дошъл заедно с нарушителя А.М..Свидетелката К. П. многократно ги молела да не влизат в тази част от заведението ,където се празнува рожден ден ,за да не пречат ,но двамата отказали.

Около 23 часа двамата си тръгнали от заведението ,като при излизане от заведението на улицата срещнали момче на име Теодор и момиче от празнуващите рождения ден.Без да бъде предизвикван ,нарушителят А.М. замахнал и нанесъл удар с ръка в лицето на Т. в областта на лявото око.Свидетелят И. С. И. се притекъл на помощ на нападнатия и се опитал да предотврати по-нататъшната разправа.Новината ,че на Т. е нанесен беспричинен побой много бързо се разнесла сред празнуващите рождения ден и предизвикала възмущение и уплаха у тях.Нарушителят А.М. се нахвърлил и върху брата на Т. –А. и продължил да се държи агресивно спрямо всички лица,които се опитали да му попречат да нанася удари на Теодор.

Така установената фактическа обстановка се доказва по несъмнен начин от показанията на свидетелите К.К. П., И. С.И. и И. В. В.,които са последователни и непротиворечиви.

От изложената фактическа обстановка може да се направи изводът ,че на 21.04.2017г. около 23.30часа в гр.Видин от обективна и субективна страна нарушителят А. М. е извършил непристойни действия по чл.1, т.1 от УБДХ, с което е нарушил обществения ред и спокойствие.

От субективна страна деянието е извършено виновно с пряк умисъл .Налице е непристойна проява, изразена в употреба на непредизвикано с нищо насилие на обществено място ,което веднага е станало достояние на голям кръг лица и е предизвикало у тях страх и възмущение.В същото време поради своята ниска степен на обществена опасност деянието не представлява престъпление по чл. 325 от НК, а представлява дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал.2 от УБДХ.

В чл. 1, ал.1 от УБДХ е предвидено, че за такова деяние се налага едно от следните административни наказания: „Задържане до 15 денонощия в структурно звено на МВР” или „Глоба” от 100 до 500 лева.Видинският районен съд е приел, че справедливо наказание за извършеното деяние следва да бъде задържане в структурно звено на МВР за срок от три денонощия .Окръжен съд-Видин намира ,че наказанието е справедливо определено с оглед на това, че е извършен безпричинен акт на физическа саморазправа на публично място в центъра на гр.Видин в присъствието на няколко лица ,който акт станал веднага достояние на голям брой лица /празнуващите рожден ден/ и предивзикал у тях силна уплаха и възмущение.С оглед обстоятелствата по делото и характера на извършеното нарушение наказанието „глоба” би било прекалено леко и не би изиграло превантивно въздействие върху нарушителя . От друга страна наказанието „Задържане до 15 денонощия в структурно звено на МВР” е наложено от районния съд в около минималния размер ,което се явява справедливо и адекватно на извършеното от нарушителя А.М. противоправно деяние.

Водим от горното и на основание Чл. ал.3 от Указ № 904 от 28.12.1963г. за борба с дребното хулиганство Съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

         ПОТВЪРЖДАВА Решение №254 от 22. 04. 2017 г. на Районен Съд-гр. Видин постановено по н.а.х.д №579/2017 г.

.

         Решението е окончателно .

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  :                                 ЧЛЕНОВЕ :1/

 

                                                                                           2/