ВНОХД № 167-2018

Решение по Наказателно дело 167/2018г.

                                    Р Е Ш Е Н И Е №69                              

                           гр.Видин 18.07.2018г.

 

                 В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно   отделение  в открито   съдебно заседание - проведено на единадесети юли двехиляди и осемнадесета година в състав :

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :АН.ПЕТКОВА

 

                                                ИЛ.ИЛИЕВ

                              ЧЛЕНОВЕ :

                                                  В.М.

                                                  

при  участието на   секретар Н.К. и    прокурора М.К. - след   като   разгледа   докладваното от СЪДИЯТА ИЛИЕВ   - въззивно наказателно общ   характер дело №167 от  2018 г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

       Производството по   делото   е   по чл.318 и сл. НПК.

         Делото е  образувано  по въззивна жалба от частният   обвинител   и     граждански     ищец     И.   Е.   Ц. ***   с     ЕГН: ********** - чрез   повереника си   адв.Б.   К. *** срещу   Присъда №247 от   16.05.2018г.   постановена   по   НОХ дело №868 от   2016г. на   Видински   Районен   Съд   с която   подсъдимия   В.   П.   Г. ***   с   ЕГН:**********   е     признат   за   невинен -  в   това ,че   на   20.12.2014г.   в   с.В.община   Б   обл.В. ,чрез   нанасяне   на   удар     с     юмрук   в   областта    на   лицето   на И.   Е.   Ц.   му   причинил   средна   телесна     повреда     изразяваща     се     в     коинтузия   на устата   с   избиване   на   V –ти долен   зъб   в   дясно   довело   до   трайно   затруднение   на   дъвченето   и   говоренето ,като   го   е оправдал   по   обвинението   за извършено   престъпление   по чл. 129 ал.2   от   НК във вр. с чл.129 ал.1 от   НК   и     е   отхвърлил     предявения   от   Ц.   граждански   иск   за   сумата от 20 000 лева   за   причинените   му   с     деянието     болки     и     страдания.

         Твърди   се   в   жалбата ,че присъдата   на   Видински   РС  е   незаконосъобразна   и   необоснована, като   е   поискано   да   бъдат   преразпитани   свидетелите П.   М.     Р.    и   С. А.   - зъботехник, които   дават     показания   в     подкрепа     на   обвинението.

       Твърди   се ,че     първоинстанционният   съд   е   направил   неправилни   фактически   и   правни   изводи , въз   основа   на   събраните   по делото   доказателства   и   при   неизяснена   фактическа   обстановка .Излагат се   оплаквания   за   това,че   показанията   на   св.Р.     се     разминават   едни   с други   ,което   е   дало основание   да   се   постанови   атакувания   съдебен  акт.

       Иска   се   отмяна   на   присъдата   и   признаването   на   подсъдимия     за     виновен   по   предявеното   му   обвинение,осъждането   му   и   уважаване   на   предявения   граждански     иск .

     Делото   е     образувано     и  по    въззивен  протест   на   Зам.Районният прокурор   при   Районна   Прокуратура   гр.Видин - срещу     посочената     по горе     присъда.

       С   протестта     са     инвокирани     оплаквания   за   неправилност     на     присъдата   ,както     и     това,че     същата   е   постановена   в     нарушения     на     закона .

       Твърди   се,че   от     събраните   по   делото   доказателства     по     безспорен     начин     се   установява виновността     на     подсъдимия     Г. ,като   свидетеля   И.   Ц.   е     категоричен ,че   подсъдимия   му   е нанесъл   удар     в     дясната     страна     на   лицето.Сочи   се,че   св.В. В.   е     разговарял     преди   деянието с   Ц.   и     той     си   е     говорил     нормално ,като   протезата   му     е    била   на   място ,а св.Х. е дал   показания,че   е помогнал   на Ц.   при     претърпяното  ПТП   през   месец   декември     и  той   не   е   имал  наранявания   включително   и   по   лицето,като   е   бил   в   нормално   физическо   състояние.С оглед   на  тези   фактически положение   се   твърди,че   обвинението е   доказано   и   неправилно   Видински   РС   е   признал подсъдимия   за     невинен     и     го     е   оправдал.

         Иска   се   отмяна     на     присъдата,като     неправилна,тъй   като   не   е   съобразена   със   събраните   по делото доказателства     и     признаване     на     подсъдимия   за   виновен   ,   осъждайки   го   по предявеното   му   обвинение.

         В   съдебното   заседание   на 11.07.2018 г.  жалбоподателят     И.   Ц.   се   е   явил лично   и    с   повериника  си и  е поискал   уважение  на жалбата .

         Представителят   на Окръжна   Прокуратура гр.Видин   е   пледирал  в съдебното   заседание   на 11.07.2018 г., за   уважаване   на     протестта .

       Подсъдимият   В.   Г.   се   е   явил   лично и     със   защитника   си     в   съдебното     заседание   на   11.07.2018г.   и   е     оспорил     жалбата   и     протестта. Поискал     е     потвърждаване   на   присъдата   ,като   законосъобразна   ,     обоснована     и     постановена     въз   основа     на     събраните   по   делото   доказателства .

         ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД  - след като разгледа жалбата ,протестта   и   събраните   по делото доказателства, взе в предвид  атакувания   съдебен акт   и становището на страните – прие   за установено   следното :

         Въззивната жалба е   подадена от надлежна страна /частен   обвинител   и   граждански     ищец   ,чрез   повереника  си/ по НОХ дело   №868 от 2016 г. на Видинският  Районен Съд,с право и интерес да обжалва, подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт /Опровдателна   Присъда/-в законоустановения  срок и    е   процесуално  ДОПУСТИМА.

       Въззивният   протест   е   подаден   от   надлежна   страна /Зам.Районен   прокурор   при   Районна   Прокуратура гр.Видин /по НОХ дело   №868 от 2016 г. на Видинският   Районен   Съд,с право и   интерес   да   протестира , подлежащ на   въззивен протест   съдебен   акт /Опровдателна   Присъда/-в законоустановения   срок     и   е     процесуално   ДОПУСТИМ.

         Разгледани   по същество  са НЕОСНОВАТЕЛНИ    - поради следното :

         За да   постанови   Присъда №247 от   16.05.2018г. по НОХ дело №868 от 2016 г. - Видински   Районен Съд и   признае   подсъдимия В.   П.   Г. *** с   ЕГН:**********   за   НЕВИНЕН   ,като     го    оправдае по обвинението в   това,че   на   20.12.2014г. в с.В.община Б.   обл.В. ,чрез   нанасяне   на     удар   с     юмрук   в областта   на   лицето   на     И.   Е.   Ц., причинил   средна   телесна   повреда     на     Ц.     изразяваща   се   в     контузия     на     устата   с   избиване   на   V-ти долен   зъб   в     дясно   довело   до   трайно   затруднение на   дъвченето   и     говоренето - като   престъпление   по   чл.129 ал.2 от НК   във   вр. с чл.129 ал.1 от НК - правилно   е   установил   фактическата   обстановка по   делото   и   правилно    е   приложил  закона .

       Съдебният   му   акт   не   страда   от   пороците   изложени  във     въззивната     жалба   и     въззивния   протест.

         За   да   приеме   изложената   фактическа   обстановка,   Видинският Районен Съд   правилно е обсъдил   събраните пред   него   доказателства  и   е  достигнал   до   единственият    законосъобразен   и     обоснован   извод     и   той   е ,че   подсъдимият   В.   П.   Г.   не      е   извършил     деянието  предмет     на   обвинението. Обвинението НЕ   Е   ДОКАЗАНО   ПО  БЕЗСЪМНЕН НАЧИН от   обективна   и   субективна   страна   ,така     както   изисква     да   бъде   доказано   едно   обвинение   по   НПК.

       По   делото   е    установено,че   на   20.12.2014г. около   17.00   часа -   частният   обвинител   и   граждански ищец,който   е   и свидетел по   делото   И.   Е.   Ц.   посетил кръчмата   в   село В. община   Б.о обл.В..В   кръчмата   били     свидетелите   по   делото   П.   Р.,И.    Н. ,Ф.   П.,П. И.   и   подсъдимия   по   делото   В.   Г..Посочените   , по   горе     свидетели и   подсъдим играели  карти, като   след    влизането   в     кръчмата     на   И.   Ц., същият   казал   на   лицето   Г. Б.- да му   се  маха   от  главата   , във   връзка   с     това,че     му    искал     цигара  и парите за  виното ,което му   бил   продал,но   Ц.   не   му   го   бил   платил. Стигнало   се   е   до там   ,че   И.   Ц. ,който     бил   във   видимо   нетрезво   състояние        ритнал    Г.   Б.,хванал   го   е     за     гушата    и     го   е   извел   навън   /за   което  обстоятелство   свидетелстват   П.   Р. ,А.А.   ,П.   И.   и     Ф.   П.   ,както   и   обяснения   дава   подсъдимия/.Тогава   В.   Г.     казал   на   И.     Ц.   да     не   му     пъди     клиентите ,отказал   да   му   сервира   алкохол,   при   което   Ц.   му     казал, че     е     ненормален.Подсъдимият при     това   положение станал   и   хванал   Ц. за   рамото ,целейки    да  му  покаже  как   да   напусне   кръчмата.Хващайки   го   за     якето,   тръгнал     да     го извежда навън,при    което   между   тях   започнало   бутане   и   дърпане .При   това   положение  Ц.     се     дърпнал ,за   да  не  излиза  навън    и     се   намесила   св.А. А.,която   го извела  пред   кръчмата .  

         И.   Ц.   твърди ,че   му     бил   нанесен    удар   от   подсъдимия , при     който   той   усетил  силна  болка  в   долната   челюст   в дясно и     установил ,че   от   удара - липсва   му     един   зъб ,който   служил   за  захващане   на   протезна   пластина от   четири   предни   зъба.Твърди ,че   се обадил   на   тел.112   и   на     кварталния, който   го   посъветвал   ведната     да   отиде в гр.В.н   и   да   подаде   жалба     в     полицията.Той   отишъл   ,подал   жалба   ,а   дежурния   офицер     му     снел     обяснения.Посочил   в   обясненията   си,че   подсъдимия     му    нанесъл     удар     с   юмрук   в   „лявата част     на   лицето ,като   му   избил един   зъб“.С   оглед     на     обстоятелството   ,че     това   се   случило   в  ден   петък   срещу   събота   Ц.   посетил   кабинета     на     съдебния     лекар     в     понеделник   на   22.12.2014г. ,като     бил     изпратен  да   бъде   прегледан     от   хирург,който   издал     медицинско   удостоверение с изх.№79 от 22.12.2014г. ,видно   от   което   е констатирано : „Пети   зъб в дясно   е   избит   и   има разна   авеола   ,която   при   допир е   болезнена“.Изложено   е,че : „ От   вътрешната   страна   на устната   срещу   пети     зъб   долу   в дясно има   кръвонасядане     с     размери   5/5 мм“.

       С   оглед     на     попълване   на   делото   с     доказателства е   назначена     и     изготвена   съдебно-медицинска   експертиза,като способ   за   проверка   и   събиране   на   доказателства     и     е     установено ,че на   И.   Ц.   е   причинена   контузия     на     устата     с   избиване   на   пети   долен   зъб  в   дясно   ,който   е   бил   без   съседни   зъби ,носещ     протеза   от   четири   зъба   в   ляво.Посочено   е,че   избиването   на     този   зъб     е     довело   до   загубата   функцията   и     на     протезата   и     необходимостта   от   извършване     на     ново   протезиране.Изложено   е,че   петия долен     зъб     в     дясно     е   играл   съществена   роля   при храненето   ,поради това,че   е   носещ   протеза   ,а   избиването   е     затруднило     храненето .Сочи се,че   е   причинено трайно   затруднение   на     дъвченето     и   говоренето.

     Видинският   Районен   Съд - вземайки   в   предвид   тази   фактическа     обстановка , за   да   приеме   ,че   обвинението   е НЕДОКАЗАНО по   безсъмнен   начин   ,правилно     се   е   позовал   на   вещото лице д-р Д.,вземайки   в     предвид   показанията   на д-р   И. ,доказателствата   събрани   и   проверени   с   експертизите   и     показанията     на   разпитаните     свидетели   по     делото.

       Въззивната   инстанция   подкрепя   изцяло мотивите изложени     към     присъдата ,тъй   като   прецизно   първоинстанционния     съд     е     обсъдил   всички     събрани   по   делото   доказателства,направил   е   задълбочен   анализ   на     същите        и    е   достигнал  до   единствения     правилен     извод     и  той     е       ,че     не   се доказва     подсъдимият     да     е     извършил   деянието   предмет   на     обвинението .Разпитан   е     по     производството   и     св.В.   В.   ,но   показанията   му съпоставени   с   всички   събрани   по делото доказателства -   не     са   в     състояние   да   обосноват     вина   от   страна   на     подсъдимия за     извършване   на   деянието, в     което  е  обвинен    подсъдимия.

       Въззивната     инстанция   - преразпита     свидетелите   П.   Р.   и     С.   Гергова ,но   от   дадените   от тях   показания   не могат   да  се   направят   категорични изводи, че   подсъдимия     е    нанесъл     удар    в    лицето   на   И. Ц.     и    от   този   удар  са   настъпили   посочените   по горе     увреждания   на   същия .Св.Р.   заявява ,че не   може   да   каже - да     е     имало     удар   от   страна   на подсъдимия,към   И.   Ц. .Сочи,че   спречкване   е     имало ,като   двамата     се  дърпали ,но   удар   в   лицето на   И.   Ц.   той    НЕ     Е   ВИЖДАЛ.Удар   не   са   виждали     и   свидетелите     очевидци     на   случилото   се     И.   Н.,А. А., Ф. П.,П.И.,като   показанията   им правилно   са   кредитирани   като     достоверни,логични       и     взаимодопълващи се. В тази     връзка     правилно   е     дадено     вяра   и  на обясненията     на     подсъдимия,тъй   като   тези   му   обяснения   се     подкрепят   от   показанията   на   петима     свидетели    очевидци.Въззивният   съд   дава   вяра   на св.Р.   при     разпита   му   в   съдебното   заседание пред   него   ,тъй     като   показанията   му     съответстват   на показанията   дадени     от   свидетелите     очевидци- посочени по     горе   и   тези     в     съдебното   заседание   пред   Видинският   Районен   Съд.

       Видинският   Районен   Съд   законосъобразно   и   обосновано     е     изложил     в     мотивите     си     това,че   дори     и     да    е     установено -   да     е     причинена   посочената     телесна     повреда     на    пострадалия     ,     НЕ   Е   ДОКАЗАНО,   че     същата   е     причинена     от       подсъдимия     по така     предявеното    му    обвинение.

       Въззивната инстанция - при   така   събраните доказателства     намира,че   присъдата   на   Видинският   Районен   Съд     следва   да   бъде     потвърдена ,като   законосъобразна     и     обоснована.Една   присъда  не   може   да   почива   на     предположения,а   за   да    е   осъдителна   присъдата - следва   да   е     доказано   по   безсъмнен начин,както   от     обекткивна ,така   и   от   субективна   страна,че   именно   подсъдимия   е   извършил   деянието предмет   на   обвинението .Да   няма   съмнения. Единствено   пострадалия     И.   Ц.   заявява    за  отправен     му     удар     от     подсъдимия В.   Г..От   разпитаните   свидетели   посочени   по горе,петима   от     които     са     очевидци ,удар   от   страна   на   Г.   към лицето И.    Ц.   - НЕ   Е   ИМАЛО .

           По   смисъла   на   чл.304   от   НПК „Съдът   признава   подсъдимия   за     невинен   ,когато   не     се    установи ,че   деянието   е     извършено ,че     е   извършено   от     подсъдимия     или    че     е    извършено   от   него     виновно, както   и       когато     деянието   не   съставлява   престъпление“.По       настоящото производство   НЕ   Е   ДОКАЗАНО   по     безсъмнен     начин ,както   от   обективна, така   и   от   субективна     страна ,че     извършеното   деяние   е   извършено   от    подсъдимия.

       По   смисъла   на   чл.303 ал.1   от  НПК „Присъдата   не може   да     почива   на     предположения“ ,а   по   ал.2 „Съдът   признава   подсъдимия     за   ВИНОВЕН ,когато   обвинението   е   доказано   по     безсъмнен     начин“.

       Видинският   Районен Съд   правилно   е   изградил   мотивите   си ,приемайки   че НЕ     Е   УСТАНОВЕНО   от   обективна   страна   на   20.12.2014г.   в     с.В.   община Б.област   В. - именно   подсъдимия   Г.   ,чрез   нанасяне   на   удар   с   юмрук   в    областта     на   лицето     на    И.   Ц. - да   му   е   причинил   средна   телесна   повреда ,изразяваща     се   в     контузия   на     устата   с   избиване     на     пети     долен   зъб   в   дясно   , довело   до трайно     затруднение   на     дъвченето   и     говоренето,   поради     което   правилно   на   основание   чл.304 от   НПК   го   е   оправдал   по   обвинението   по   чл.129 ал.2   от НК   във   връзка   с   чл.129   ал.1 от   НК.

        Правилно - при   това   положение   е   отхвърлен   и предявения   граждански     иск   за   заплащане   на   обезщетение   за     неимуществени     вреди       за       претърпени   болки     и   страдания   в     размер   на   20 000   лева ,тъй   като   НЕ   Е   ДОКАЗАНО -   именно   подсъдимия   да   е   извършил     деянието   по     чл.129 ал.2 от НК   във   вр. с чл.129 ал.1   от   НК .

         Неоснователни   са  оплакванията във   въззивната   жалба   и въззивния   протест   за   незаконосъобразност, необоснованост   и  допуснати   съществени нарушения   на   процесуалните   правила ,тъй   като   такива   не бяха   констатирани   от   въззивната   инстанция .Неоснователни     са   оплакванията   и за   неизяснена   фактическа   обстановка, тъй като   същата е   изяснена в максимален обем   и   дори     при     извършените     процесуално-следствени   действия /преразпит   на   свидетели / във   въззивната   инстанция   не   се   установиха   обстоятелства,които   да       променят     така     изложената     от   първоинстанционния съд фактическа   обстановка .

       Неоснователни   са   оплакванията   и   за   нарушения   на материалния   закон ,тъй     като   същия   е   приложен правилно.

       Въззивният   съд - извърши   изцяло   проверка   на   присъдата     при   условията   на   чл.314 ал.1 от НПК,независимо   от   оплакванията   в   жалбата    и   протестта ,като   намира, че  не са налице предпоставки   за   отменяването или изменяването   и   ,поради   което същата   следва да бъде   потвърдена .

         Видинският   Окръжен   Съд   - счита ,че   присъдата   е   законосъобразна ,обоснована и     при   постановяването   и     не     са допуснати   съществени   нарушения   на   процесуалните     правила .

      С оглед   на   гореизложеното - СЪДЪТ

 

                    Р           Е           Ш           И     :

 

         ПОТВЪРЖДАВА ПРИСЪДА №247   от  16.05.2018г. постановена по   НОХ дело №868 от 2016 г. на Видински   Районен Съд .

         РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ И ПРОТЕСТ .

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ :