ВНОД № 156-2018

Решение по Наказателно дело 156/2018г.

                                       Р Е Ш Е Н И Е №61

                             гр. Видин 13.07.2018г.              

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно   отделение  в открито   съдебно заседание - проведено на четвърти юли   двехиляди  и   осемнадесета година  в   състав :

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ :И. И.

 

                                                    Л. Л.

                               ЧЛЕНОВЕ :

                                                   Р. Д.

 

при  участието   на  секретар    Арт.А.   и  прокурора М.К. , след   като   разгледа   докладваното от СЪДИЯТА И.   - въззивно наказателно ОХ дело №156 от   2018г. – и за   да   се   произнесе взе в  предвид следното :

         Производството  по   делото  е  по чл.318 и сл. НПК.

         Делото   е   образувано  по въззивна   жалба от адв.Б.   В. ***   в     качеството   си     на   защитник     на     подсъдимия   В.   Т.   Ф. ***   с   ЕГН:********** - срещу Присъда №250 от 17.05.2018 г. постановена по НОХ дело №312  от 2018г.   на   Видинският  Районен Съд , с   която   Ф.   е   признат   за   виновен   в престъпление   по   чл.311 ал.1 от   НК   и   е   осъден   на наказание   „Лишаване   от   свобода „ за   срок   от   3/три/ месеца   с   приложение   на   чл.66 ал.1 от НК   с изпитателен   срок   от     три   години,считано   от   влизането   на присъдата   в законна сила,за   това   че - в   качеството   си   на   длъжностно   лице   по  смисъла   на   чл.93 т.1 б „б“ от   НК   ,а   именно   Кмет     на   Кметство   с.Неговановци обл.Видин   ,в     кръга   на   службата   си ,като   орган     на   местна   администрация   по   чл.83   ал.1   от   ЗННД   ,съставил   официален   документ   - нотариално   удостоверяване   с   рег.№295/21.11.2016г.     по   описа   на   Кметство   с.Неговановци   обл.Видин ,подписа   на   М.   В.   К.   от   гр.Брегово   обл.Видин     върху   „Заявление с вх.№0500923370 /21.11.2016г.   за   промяна     на     участие   и прехвърляне     на     натрупаните   суми   по     индивидуалната   партида   в   друг   съответен     фонд   за   допълнително задължително    пенсионно   осигуряване „ като   удостоверил   неверни   обстоятелства ,а именно   ,че   К.   се   явила лично   пред   него     и     е     положила     подписа   си     в   заявлението   ,с     цел       този   документ   да   бъде     използван   ,като   доказателство   за     тези   обстоятелства .

         Твърди   се   в   жалбата ,че   присъдата   е     незаконосъобразна и     необоснована ,тъй     като   подсъдимия   Ф.     е     бил     подведен   да   завери   подпис   на   частен   документ   ,като заверката   не   го   прави   в   официален такъв,при   което     деянието   се     явява     несъставомерно.

         Направено   е   алтернативно искане ,че   в   случай   че   съда   не   приеме   гореизложеното   да   бъде   намален размера     на     наложеното   наказание ,като   се   приеме,че   е налице   чл.311 ал.2   от   НК   и   се   приложи   чл.78 а   от   НК или в     случай,че   не   приеме   ,че се   касае   за   престъпление по чл.311 ал.2 от НК   и   счете,че   се   касае   за престъпление   по чл.311 ал.1 от НК - с  оглед  чистото съдебно минало   на    подсъдимия ,осъзнаване   и   признаване   на     вината ,добрите     характеристични   данни   ,ниската   степен на   обществена   опасност     на   деянието и   дееца   и това ,че   не   са   настъпили   вреди   от   деянието   да бъде приложена  разпоредбата   на чл.55 от НК   и   наказанието   бъде   изменено   в  „Пробация“.

       Представителят   на   Окръжна   Прокуратура   гр.Видин   е изразил   становище   в    съдебното   заседание   на 04.07.2018г., за това ,че  присъдата  на Видинският РС  е   законосъобразна   и   обоснована   и  следва   да   бъде   потвърдена .

      Подсъдимият   В.   Ф.   се   е     явил   лично   и   със   защитника   си   в   съдебното   заседание     на   04.07.2018г.   и     е     подържал     жалбата .

       Подсъдимата   по   делото    В.   П. ,която   не   е   обжалвала   присъдата - се   е   явила   лично   и   със   защитника   си    в     съдебно   заседание     на   04.07.2018г.   и   е     заявила ,че не   се   присъединява   към   жалбата   и предоставя   на     съда     да     реши   спора.

      ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД  - след като  разгледа въззивната   жалба ,събраните   по делото доказателства, становището на страните и след   като сам по реда на чл.314 от НПК - провери изцяло правилността на   атакувания   съдебен акт – прие   за установено   следното :

         Въззивната   жалба   е   подадена от  надлежна страна /защитника   на   подсъдимия   В.   Ф. / по НОХ   дело №312   от 2018г. на Видинският  РС,с право и интерес да обжалва, подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт / Осъдителна Присъда / -в законоустановения   срок  и  е   процесуално ДОПУСТИМА .

         Разгледана по същество,е частично   ОСНОВАТЕЛНА   - поради   следното :

        С   присъда   №250  от   17.05.2018 г. по НОХ дело №312 от   2018г. –Видинският   Районен   Съд   е   признал подсъдимите:

         1.В.   Н.   П. ***1   с ЕГН:**********   за   виновна   в   това,че   на   21.11.2016г. в гр.Видин   ,съставила неистински   частен   документ   - Заявление с  вх.№0500923370/21.11.2016г.   за   промяна   на   участие   и прехвърляне   на   натрупаните   суми   по   индивидуалната партида  в   друг   съответен   фонд   за   допълнително задължително   пенсионно осигуряване ,на   което   придала   вид ,че     изхожда     от     М.   В.   К. от   гр.Брегово   обл.Видин ,като   се   подписала   в   графа   „Осигурено   лице“   от   името     на     М. В.  К.   и     го   употребила   на     21.11.2016г. пред   Пенсионно   осигурително   дружество   „Алианц   България“АД, офис   Видин     ул.“*“ №* ,за   да докаже,че К.   желае   да     бъде   прекратено   правоотношението   между     нея     и     пенсионноосигурителна   компания   „Съгласие“АД   ,съответно   да     прекрати  участието  си в   Универсален   пенсионен   фонд   „Съгласие“,като   натрупаните средства   в   индивидуалната   и     партида   да бъдат   прехвърлени     в   задължителен     универсален     пенсионен   фонд   „Алианц   България“,управляван   от Пенсионно   осигурително     дружество   „Алианц България“АД - за   което   като   престъпление   по чл.309 ал.1 от   НК на   основание чл.78 а ал.1 от   НК   я   освободи   от     наказателна отговорност   и   и   наложи   административно   наказание „Глоба“   в   размер   на   1000/хиляда / лева  и

       2.В.     Т.     Ф. *** с ЕГН:**********   за виновен  в   това,че    в     качеството   си     на   длъжностно   лице   по     смисъла     на   чл.93 т.1 б „б“ от   НК   ,а     именно   Кмет     на   Кметство   с.Неговановци обл.Видин   ,в     кръга   на   службата   си ,като   орган     на   местна   администрация   по   чл.83   ал.1   от   ЗННД   ,съставил   официален   документ   - нотариално   удостоверяване   с   рег.№295/21.11.2016г.     по   описа   на   Кметство   с.Неговановци   обл.Видин ,подписа   на   М.   В.   К.   от   гр.Брегово   обл.Видин     върху   „Заявление с вх.№0500923370   /21.11.2016г.   за   промяна    на     участие   и   прехвърляне     на     натрупаните   суми   по     индивидуалната   партида   в   друг   съответен     фонд   за   допълнително задължително     пенсионно   осигуряване „ като   удостоверил   неверни   обстоятелства ,а именно   ,че   К.   се   явила   лично   пред   него     и     е     положила     подписа   си     в   заявлението   ,с     цел       този   документ   да   бъде     използван   ,като   доказателство   за     тези     обстоятелства - за   което   го   осъди   и   му наложи наказание   за   извършеното , като   престъпление по чл.311 ал.1 от   НК – „Лишаване   от   свобода“ за   срок   от   3/три/ месеца   с приложение   на   чл.66 ал.1 от НК   с изпитателен   срок    от   3/три/   години ,считано   от   влизането   на   присъдата     в   законна   сила

     Видинският   Районен   Съд  правилно   е   установил   фактическата   обстановка     и     правилно   е   приложил   закона ,но   при   определяне   на   наказанието   на   подсъдимия   Ф.   - неправилно   е   приел ,че не  са   налице     многобройни     смекчаващи   вината    обстоятелства, съобразно     чл.55 ал.1 т.2 б.“б“ от   НК .

       Въззивната инстанция   намира ,че   именно   за   подсъдимия   Ф.     са     налице   предпоставките   за чл.55 ал.1 т.2 б“б“   от   НК .Той    е     с     чисто     съдебно   минало /неосъждан/ ,признава   вината     си     и    се     разкайва     за   извършеното ,с   добри     характеристични     данни     е.   Налице е     ниска  степен  на    обществена   опасност   на   дееца.Не   са   причинени     вреди     с     деянието ,като   подсъдимия   е   осъзнал  това , което   е     извършил     ,при     което  при   тези   данни   въззивната     инстанция     намира, че са  налице  предпоставките   на   чл.55 ал.1 т.2 б.“б“ от   НК ,тъй     като   и   най   лекото   предвидено   в   закона   наказание   се   оказва несъразмерно   тежко   ,поради  което   следва     да бъде   заменено     наказанието  „Лишаване   от свобода „   с   наказание   „Пробация „   при следните   пробационни     мерки     на     основание   чл.42 а ал.2 т.1 и 2 от   НК :

       1.Задължителна   регистрация     по   настоящ   адрес за   срок   от   8/осем/ месеца   , с     явяване     и     подписване     на     осъдения   пред   пробационен   служител     или   определено   от  него   длъжностно   лице - два   пъти  седмично ;

       2.Задължителни   периодични     срещи   с пробационен служител   за     срок     от     8/осем/ месеца ,като   срещите   са   планирани   или     извънредни   - по  искане   на   пробационния   служител     или     осъдения.

       Видинснкият   Окръжен Съд - споделя   изцяло   така   изложената   от   Видински Районен   Съд - фактическа обстановка,като     намира,че   следва   да   не    я   преповтаря,а   да   отговори   на   опакванията  във     въззивната     жалба .

       Извършените   престъпни   деяния   и от двамата подсъдими     са   доказани     по  безсъмнен   начин ,както от обективна   така  и    от     субективна  страна .

       От обективна   страна   извършеното   от   двамата   се   доказва   от   показанията   на св.Е. К. ,М.   К. ,обясненията   дадени     от     подсъдимите   ,   доказателствата   събрани и  проверени   с    експертното   заключение   ,като способ   за проверка     и   събиране     на     доказателства   и   приложените   по   делото   Заявления   -подробно   описани   по горе.От   субективна     страна     е     налице   пряк   умисъл  и   за     двамата     подсъдими .

       Видинският   Районен   Съд   законосъобразно   и   обосновано   е     приел,че     не   са   налице   предпоставките   за   престъпление   по     чл.311 ал.2 от   НК   по   отношение   на подсъдимия   Ф. ,като   правилно   е   приел , че   правилната     квалификация   на     извършеното   от него е именно   по   така     предявеното   му   обвинение   по   чл.311 ал.1 от   НК - за   което  се   е     и     произнесъл.

     Въззивната инстанция   държи     да   подчертае,че   в   тази   си   част     първоинстанционният   съд   законосъобразно   и обосновано   е   изложил   съображенията   си   в   мотивите   към   присъдата ,но   следва   да     се     добави     и   това ,че: „Общественоправната   функция   на   нотариалното   удостоверяване     на     подпис     и   значимостта     на   обществените     отношения   ,които   се   засягат   от   невярното   документиране ,не   позволяват     квалифициране   на   деянието   като    маловажен   случай „.В   тази   насока   е именно   Р№116   от   17.03.2010г.   на  ВКС   по н.д.№22/2010г. на ІІ н.о на  НК.

     При   това положение   въззивната жалба   се   явява   основателна   единствено   относно   обстоятелство,че   са налице  предпоставките  на   чл.55 ал.1 т.2 б“б“ от НК, според   настоящия   състав   ,като наложеното     наказание „Лишаване от   свобода „ за   срок   3/три/   месеца   ,при условията   на   чл.66 ал.1 от НК   с изпитатателен   срок   от   3 години ,считано от   влизането   на   присъдата в   законна   сила - следва     да   бъде     изменено на   наказание „Пробация“ -   при   следните   пробационни     мерки   -   на       основание    чл.42 а ал.2 т.1 и 2   от   НК :

       1.Задължителна   регистрация     по   настоящ   адрес за   срок   от   8/осем/ месеца   , с     явяване     и     подписване     на     осъдения   пред   пробационен   служител     или   определено  от   него   длъжностно   лице - два   пъти   седмично ;

       2.Задължителни   периодични     срещи   с пробационен служител   за     срок     от     8/осем/ месеца ,като   срещите   са   планирани   или     извънредни   - по   искане  на   пробационния     служител       или     осъдения.

       На   основание   чл.55 ал.3   от   НК ,не   следва   да   се   налага   предвиденото   от   закона   по леко   наказание ,а именно   „Лишаване от   право   за   заема   определена   държавна   или   обществена длъжност „ - като   с   Присъдата   си   Видински   РС - такова   наказание   не   е   налагал -за което е   изложил   и   мотиви   ,а   въззивния   съд     без   съответен   протест   не   е   в   състояние   да влоши положението     на   жалбоподателя.

       С   така   измененото   и   определено   наказание   въззивната   инстанция     намира,че   ще   се     постигнат   целите   на   наказанието   съобразно   специалната   и     генерална     превенции. Наказанието     е     и     справедливо.

       Подсъдимата   В.   Н.   П.   не   обжалва   присъдата ,съгласна     е   с   нея   и   не   се присъединява  към    жалбата  на     подсъдимия     Ф. .

       С   оглед   на   така   изложената   фактическа   обстановка - Видинският   Районен   Съд , съобразно   събрания   доказателствен   материал   правилно   е   постановил   осъдителна   присъда   и   за   двамата   подсъдими ,но   е   завишил     размера на  наложеното   наказание     по отношение     на   подсъдимия   Ф. ,като неправилно   е   приел ,че  не са налице   предпоставките   на  чл.55   от   НК.Въззивната   инстанция   при   това   положение   намира, че   по   отношение   на   подсъдимия   Ф.   присъдата следва   да     бъде     изменена ,съобразно   гореизложеното ,а   по отношение   на   подсъдимата   П.   следва   да   бъде   потвърдена .За   П.    основателно   и законосъобразно е   приложен   чл.78 ал.1 от НК и   е определено   правилно административно   наказание „Глоба“ в размер   на 1000/хиляда/ лева .

         Видинският Окръжен Съд   извърши   изцяло проверка на   правилността на  присъдата на основание чл.314 ал.1 от   НПК, независимо    от   основанията посочени   в жалбата,   като намира    същата   за   законосъобразна , обоснована   и   при   постановяването     и не   са  допуснати съществени   нарушения на процесуалните   правила - поради   което следва да  бъде   в   останалата част  потвърдена .

         Законосъобразно   и   обосновано   подсъдимите   са осъдени   да   заплатят   разноските   по делото   и  в тази част     присъдата   следва   да  бъде    потвърдена .

         С оглед на   гореизложеното и на   основание от чл.334 т.3 от НПК - ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

                   Р             Е             Ш             И         :

 

         ИЗМЕНЯ ПРИСЪДА   №250 от   17.05.2018 г. постановена по НОХ дело №312 от 2018 г. на Видинският Районен Съд, като ИЗМЕНЯ   така   наложеното  наказание  на подсъдимия     В.   Т.   Ф. ***   с ЕГН:********** за  извършеното престъпление   по смисъла   на   чл.311 ал.1 от   НК   във   вр.   с чл.55 ал.1 т.2 б“б“ от   НК   във   вр. с чл.55 ал.3   от   НК   във   вр. с чл.42а ал.2 т.1 и 2 от   НК   от   „Лишаване   от свобода „ за   срок от   3/три/ месеца   с     приложение     на   чл.66 ал.1 от НК   с изпитателен   срок   от   три/три/ години ,считано   от   влизането на   присъдата в   законна   сила   НА :

     „ПРОБАЦИЯ“ със   следните   пробационни   мерки :

     1.Задължителна   регистрация   по   настоящ   адрес   за   срок от   8/осем/ месеца , с     явяване     и     подписване     на     осъдения   пред   пробационен   служител     или   определено   от   него  длъжностно   лице - два   пъти   седмично ;

       2.Задължителни   периодични     срещи   с пробационен служител   за     срок     от     8/осем/ месеца ,като   срещите   са   планирани   или     извънредни   - по   искане   на   пробационния     служител       или     осъдения.

     ПОТВЪРЖДАВА  ПРИСЪДАТА   в останалата   част .

     РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест .

  

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ :              

                                                                ЧЛЕНОВЕ: