ВЧГРД № 220-2018

Определение по Гражданско дело 220/2018г.

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 135

 

Видинският окръжен съд                   гражданско отделение

в закрито заседание на 13 юли

две хиляди и осемнадесета година в състав :

                                                           Председател : В. В.

                                                                  Членове: А. П.

                                                                                   В. М.

при секретаря ……………………………………………...…и с участието

на …………………….прокурора……………………изслуша докладваното

от         съдия П.                          в.ч.гр.д. 220…..……по описа

за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производство по чл. 274,  ал. 1, т. 1, във вр. чл. 18, ал. 1, чл. 27, ал. 2 от ЗАЗ.

Образувано е по частна жалба на ЕТ "Д.-С. С."със седалище и адрес на управление гр.В. бул."М. Л."№.. с ЕИК …….. чрез адв.Г. Г.- ПАК съдебен адрес за призоваване: гр.П. ул."Р."№… ет.. ап.. против Определение от 02.07.2018 год, на съдия по Вписванията при Районен съд гр.Видин за извършен отказ за вписване по молба №2994/02.07.2018 год. на нотариус С. И.   е рег.№… на НК.

В жалбата се твърди, че на дата 04.07.2018 год. ЕТ"Д.-С. С." гр.В., е уведомен, че е налице отказ на съдия по вписванията Н. П. при Районен съд гр.Видин за вписване по молба №2994/02.07.2018год. на нотариус С. И. с рег.№… на НК за вписване на анекс акт №154 т. II, рег.№5730,5731/26.08.2018 год. към договор за аренда на земеделска земя, вписан под вх.№3389/03.06.2015 год., акт №218 т.V в Агенцията по вписванията при Районен съд гр.Видин.

Поддържа се, че така постановеното определение от дата 02.07.2018 год. на съдия по Вписванията при Районен съд гр.Видин за извършен отказ на вписване по молба по молба №2994/02.07.2018 год. на нотариус С. И. е рег.№… на НК е незаконосъобразно и неправилно, поради което се иска да се отмени и да се постави друго, с което да се разпореди да се впише анекс акт №154 т. II. рег.№5730,5731/26.08.2018 год. към договор за аренда на земеделска земя, вписан под вх.№3389/03.06.2015 год., акт №218 т.V в Агенцията по вписванията при Районен съд гр.Видин по отношение на описаните в анекса недвижими имоти, ведно с произтичащите от това правни последици.

Поддържа се, че в производството по вписване съдията по вписванията следвало да извърши проверка единствено за това подлежи ли на вписване актът съгласно чл. 4 от ПВ и специалните норми и сключен ли е в съответната, предвидена в закона форма. Изложеното давало основание да се приеме, че когато се представи акт за вписване, съдията по вписванията можел да откаже исканото вписване: 1.Ако актът не подлежи на вписване 2 Ако той не е съставен съобразно изискванията за форма, предвидени в закона и Правилника за вписванията (официален документ или частен документ във формата на нотариален акт или с нотариална заверка на подписите) 3.Ако актът няма необходимото съдържание -индивидуализация на страните и на имота (ако се отнася до конкретен имот) 4.Ако не е внесена необходимата държавна такса за вписване.

В настоящото производство съдията по вписванията при Районен съд гр.Видин за да постанови отказ за вписване на анекс към договор за аренда на земеделска земя, в мотивите на определението бил приел, че с оглед настъпилите законодателни промени, следвало да бъдат прилагани разпоредбите в закона за аренда в земеделието които са влезли в сила на дата 08.02.2017 год. във връзка с изменението на чл.3 ал.4 от същия закон и по отношение на сключеният анекс към договора за аренда. Според съдията по вписванията при Районен съд гр.Видин поради настъпилите промени в законодателството пред него следвало да бъдат представени документи, удостоверяващи собствеността, както и документи, установяващи собствеността и наследствените правоотношения, както и документи за последващите отношения между съсобствениците във връзка с промените на Закона за аренда в земеделието влезли в сила от дата 07.02.2017 год. относно реда и начина за сключване на анекса към арендния договор.

Поддържа се, че при постановяване на обжалваното определение съдията по вписванията при Районен съд гр.Видин се е отклонил от насоките и разясненията, дадени в т. 6 дадени с Тълкувателно решение № 7/2013 г. на ВКС, ОСГТК. Проверката, която съдията по вписванията извършвал съгласно чл. 32а ал. 1 ПВ относно това, дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на закона, се ограничавала до това дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание.Не се проверявали материалноправните предпоставки на акта, освен ако това е изрично предвидено в закон. Законът определял кои обстоятелства и актове подлежат на вписване. По своя характер вписването било едностранно охранително производство, в чиито рамки било недопустимо разрешаването на правни спорове и съдията по вписванията не разполагал с правомощието да проверява материалноправните предпоставки на акта, освен ако това не е изрично предвидено в закон. Доколкото установените в чл.3 ал.4 ЗАЗ изисквания касаели самото сключване на договора за аренда на земеделския имот (т. е. възникването на облигационното правоотношение), то преценката за наличието им представлявала по естеството си проверка за материалноправните предпоставки на подлежащия на вписване акт, извършването на каквато, без това да е изрично предвидено в закона (като напр. в чл.73 ал.5 изр. последно ТЗ), било извън правомощията на съдията по вписванията.

По-надолу в жалбата се изразяват подробни доводи в тази насока, като жалбоподателят се позовава на изменението на Закона за арендата в земеделието с ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г.

Счита, че така постановеното определение е незаконосъобразно и неправилно, поради което моли да бъде отменено, като бъде постановено друго, с което съдът разпореди да се извърши исканото вписване, ведно с произтичащите от това правни последици

 

Видинският окръжен съд, като съобрази жалбата и доказателствата по делото, приема, че производството е допустимо, поради спазване на срока по чл. 275, ал.1 от ГПК. Разгледана по същество жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

НА 02.07.2018г в Службата но вписванията-Видин е постъпило заявление с вх.рег.№ 2994 от Нотариус С. И. ,рег.№… от НК, с район на действие -Плевен, с което се иска вписване на АНЕКС КЪМ ДОГОВОР ЗА АРЕНДА с дв.вх.рег. № 3389, акт №218 дом V, от 03.06.2015 г., със следните страни: арендодател Р. А. Б. с ЕГН ********** чрез пълномощника си М. Д. М. с ЕГН ********** и ЕТ"Д.-С. С." с ЕИК ………като арендатор.

Към заявлението на Нотариуса са представени следните документи: четири екземпляра от анекса към договор, скици на поземлени имоти и квитанция за държавна такса в размер на 10 лв.

Страните искат вписване на продължаване на договора за аренда с дв.вх.рег. № 3389, акт №218 дом V, от 03.06.2015 г. от 2020 г. до стопанската 2024-2025 г.

Съдията по вписванията приел, че вписването следва да бъде отказано поради това, че съдията по вписванията е адресат на измененията в ал.4 на чл.З от ЗАЗ да извършва проверка, като проверява предпоставките на акта-дейност предвидена в закона, в две насоки - идентификация на   страните съгласно чл.6 ал.1 ,б „а" от ПВ и идентификация на имота съгласно чл.6 , ал.1, б „в" отПВ както при сключване на нови договори за аренда, така и при анексите към тях. За да бъде вписан анексът към договора за аренда следвало договорът за аренда, както и споразумение за неговото изменение или прекратяване да се сключи със собственик, съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот или с лице, упълномощено от собственик или съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имот. Съдията по вписванията приел, че няма данни, от които да се вижда, че Р. А. Б.-арендодател   по основния договор   е наследник и то единствен такъв на А. В. Ц. и че притежава   повече от 50 % идеални части от имота .

 

Така постановеният отказ е законосъобразен. На вписване подлежат актовете, за които законът изрично е предвидил това - чл. 2 от Правилника за вписваниятаСъгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието на вписване подлежи и договорът за аренда, както и продължаването на арендния договорчл. 18 ал.1, пр.2 от ЗАЗ.

С приемането на ал. 4 на чл.3 ЗАЗ, (изм.ДВ бр.13, в сила от 7.02.2017 г.), договорът за аренда може да бъде сключен със съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот или със съсобственик, упълномощен от съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имотЗаконодателят е предвидил упълномощаването да става с нотариална заверка на подписите и съдържанието.

Предметният обхват на проверката, извършвана от съдията по вписванията съгласно чл. 32а, ал.1 от ПВп, е дали актът отговаря на изискванията на закона и дали подлежи на вписване. Съгласно т. 6 от Тълкувателно решение № 7/25.04.2013 година по тълк.дело № 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС проверката на съдията по вписванията по чл. 32а, ал.1 от ПВп се огранчава до това дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискването за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание по смисъла на чл.6, ал.1, б.б.”а” и ”в” от ПВ: идентификация на страните и идентификация на имотаНе се проверяват материално-правните предпоставки на акта, освен ако това е изрично предвидено в закона.

В конкретния случай анексът към договора за аренда, предмет на постановения отказ не отговаря на изискванията на закона за необходимото съдържание по смисъла на чл.6, ал.1 б.”аот ПВ, врчл. 3, ал. 4 от ЗАЗ. Съгласно изменението на ЗАЗ е въведено изискване при сключването на договор за аренда със съсобственик той да притежава повече от 50 на сто от съсобствеността на земеделската земя, или да е упълномощен от съсобственици, притежаващи заедно с него повече от 50% от съсобствеността. Освен това пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписите и съдържанието. По настоящото дело не са представени каквито и да било доказателства пред съдията по вписванията в тази насока. Видно от скица на поземлен имот   с идентификационен номер 29043.50.80 и 29043.310.50, предмет на анекса към договор за аренда, чието вписване се иска, имотът е собственост   на   А. В. Ц., който може да е наследодател на Р. А. Б. -арендодател  по основния договор, но може и да не е. По делото липсват писмени доказателства, че Р. А. Б. е единствен наследник на А. В. Ц. или че притежава   повече от 50 % идеални части от имота. По делото не е представено и пълномощно, от което да е видно, че е изпълнено изискването на чл.3 ал.4 от Закона за арендата в земеделието, което да удостоверява, че пълномощникът е упълномощен от собственик или съсобственици, притежаващи общо повече от 50% идеални части от имота. В конкретния случай липсва достоверна информация относно това дали арендодателят Р. А. Б.,   действаща чрез пълномощника си М. Д. М., подписал процесния анекс, е единствен собственик или един от съсобствениците на имота, притежаващ повече от 50% идеални части от имота. Доказателства в тази насока не са представени и в настоящото производство по обжалване на отказа.

В тази насока са и мотивите на съдията по вписанията, като е приел, че не са налице данни за изпълнение на чл. 3, ал.4 от ЗАЗ и от там предпоставките за вписване на договора за аренда.

При тези съображения съдът счита, че постановеният от Съдията по вписванията при Видинския районен съд акт е законосъобразен и следва да бъде потвърден.

Воден от горните съображения,  съдът

 

                               О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение от 02.07.2018 год, на съдия по вписванията при Районен съд гр.Видин за извършен отказ за вписване по молба №2994/02.07.2018 год. на нотариус С. И.   е рег.№016 на НК вписване на анекс за прекратяване на договор за аренда , сключен между ЕТ"Д.-С. С."с ЕИК ……… като АРЕНДАТОР и Р. А. Б.   действаща чрез пълномощника си М. Д. М. като арендодател, за продължаване на договора за аренда с дв.вх.рег. № 3389, акт №218 том V, от 03.06.2015 г. от 2020 г. до стопанската 2024-2025 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВКС при условията на чл.274 ,ал.3 от ГПК в едноседмичен срок от съобщаването му.

            След влизане в сила на настоящото определение, препис от него да се изпрати на Службата по вписванията.  

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: