НДОХ № 122-2017

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е №77

 

 

по НДОХ № 122/2017г., по описа на Окръжен съд – Видин

 

           Днес, 02.05.2017г., Л.Л., съдия – докладчик по горното дело по описа на Окръжен съд - Видин, съобразно материалите по делото и повдигнатото обвинение срещу подсъдимите А.Х. с персонален номер * и Т.П. * с персонален номер *, и двамата граждани на Република Словакия, за извършени престъпления по чл. 242, ал.2 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с ал.1 от НК и по чл.354а, ал.2, предложение първо във вр. с ал.1, предложение IV от НК във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, при обсъждане на въпросите по чл.248, ал.2 от НПК, намира, че на досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на привлечените към наказателна отговорност.           

           От значение са последните привличания на Х. и П. като обвиняеми, когато е формулирано обвинението в окончателния му вид, поради което Съда ще акцентира върху тези привличания и действията свързани с тях.

            С постановление за назначаване на преводач от 17.11.2016г. /л. 115 от ДП/, като преводач от български на словашки и обратно, за привличане на Х. и П. като обвиняеми и за разпита им, е назначена И. Д.. В постановлението не са посочени: трите имена на преводача, данни за езиците, които владее, образованието му и неговата специалност или наименование на учреждението в което работи.          

           Видно от постановление за привличане на обвиняем от 09.11.2016г., в това качество е привлечен А.Х., гражданин на Република Словакия за престъпления по чл. 242, ал.2 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с ал.1 от НК и 354а, ал.2, предложение първо във вр. с чл.20, ал.2 от НК. Визирано е, че постановлението е предявено в 17.50ч. на 17.01.2016г. в присъствие на защитник и преводача И. Д.. В постановлението не е визирано извършен ли е превод, респ. преведено ли е съдържанието на документа на обвиняемия, включително правата му, а още по- малко е отбелязано на какъв език е извършен превода. При това положение не може да са направи извод, че е извършено надлежно предявяване на постановлението за привличане, според изискванията на чл.219, ал.4 от НПК. Следва де се има предвид, че връчването на постановлението, уредено във второто изречение на чл.219, ал.4 от НПК е действие различно от предявяването, не се покрива с него и не санира липсата му.

           В протокола за разпит от същата дата е отбелязано, че разпита е започнал в 17.52 ч. в присъствието на преводач от словашки език И. Д.. Отбелязано е, че обвиняемия е заявил, че протокола му е преведен на словашки език и че не желае да му се връчи превод от постановлението за привличане на обвиняем.

           На листове 167-169 от ДП е превод от български на словашки език на постановление за привличане на обвиняем от 09.11.2016г., за привличане в това качество на А.Х.. Като преводач е отбелязана М.Н. Р.. Липсва акт за назначаването й като преводач.

           На листове 170- 171 от ДП е екземпляр от постановлението за привличане на обвиняем от 09.11.2016г., за привличане в това качество на А.Х.. На този екземпляр не са визирани защитник и преводач. На гърба на лист 171 е отбелязано „Връчен писмен превод на постановление за привличане на обвиняем на 28.02.2017г.:“ следва подпис и отбелязване „/А. Х./

           На листове 172-173 от ДП, е втори екземпляр на превод на словашки език на постановление за привличане на обвиняем А.Х. от 09.11.2016г. по ДП.

           Видно от протокол за разпит на обвиняем от 28.02.2017г. е отбелязано, че разпита е започнал в 18.40ч. в присъствието на преводач от словашки език И. Д.. Визирано е, че обвиняемия е заявил и това, че разбира обвинението, признава се за виновен, че му е връчен препис от постановлението за привличане на обвиняем, че протокола му е преведен на унгарски език /л. 175 от ДП/. При положение, че превода е извършен на език различен от този за който е назначена като преводач И. Д., се налага извода, че в случая липсва компетентен превода на посочения протокол за разпит.

           Видно от постановление за привличане на обвиняем от 09.11.2016г., за привличане в това качество на Т.П., /л. 125-126 от ДП/ не е извършено предявяване, не е визиран защитник и преводач, и липсва подпис на защитник, преводач, разследващ полицай и обвиняем за предявяване на документа.

           Видно от декларация /л.135 от ДП/ от Д. Д. Е.- преводач с унгарски към фирма А. Л. ЕООД- В Т, тя е извършила писмен превод на унгарски на постановление за привличане на обвиняем Т.П. от 09.11.2016г. по ДП. Липсва акт за назначението й като преводач.

           На листове 156-158 от ДП е превод на унгарски език на постановление за привличане на обвиняем Т.П. от 09.11.2016г. по ДП.

           Листове 159- 160 от ДП са екземпляр от постановление за привличане на обвиняем от 09.11.2016г., за привличане в това качество на Т.П.. Видно от документа не е извършено предявяване, не е визиран защитник и преводач, и изобщо липсва подпис на преводач.

           На листове 161-163 от ДП е втори екземпляр на превод на унгарски език на постановление за привличане на обвиняем Т.П. от 09.11.2016г. по ДП. На гърба на лист 163 е отбелязано „Връчен писмен превод на 28.02.2017г.:“ следва подпис и отбелязване „/Т. П./“.

           Видно от протокол за разпит на обвиняем от 28.02.2017г. е отбелязано, че разпита е започнал в 18.20ч. в присъствието на преводач от словашки език И.Д. Визирано е, че обвиняемия е заявил и това, че разбира обвинението, признава се за виновен, че му е връчен препис от постановлението за привличане на обвиняем, че протокола му е преведен на словашки език.

           Видно е, че по отношение и на този обвиняем не е извършено надлежно предявяване на постановлението за привличане, според изискванията на чл.219, ал.4 от НПК. Следва де се има предвид, че връчването на постановлението, уредено във второто изречение на чл.219, ал.4 от НПК е действие различно от предявяването, не се покрива с него и не санира липсата му.

           Видно е, че при назначаване на преводачите не е спазен регламента на чл.395е, ал.1 и 2 от НПК. Съответния акт, с които е назначен И. Д.не отговарят на изискванията на чл.359е, ал.1 от НПК. При назначаването разследващия орган не е изпълнил и задължението си по чл.395е, ал.2 от НПК. Относно преводачите М.Н.Р. и Д.Д. Е., липсва акт за назначаването им като преводачи. При това положение не може да се направи извода, че назначените преводачи имат изискуемите качества, в унисон с „Наредба № Н-1/16.05.2014 г. на МПр. за съдебните преводачи“, издадена въз основа на изменението в НПК- Глава 30а /чл. 395а - чл. 395з/ от НПК /§ 5, §§ 7 и 8 от ПЗР на ЗИДНПК, в сила от 12.03.2014 г. - ДВ, бр.21/2014 г./, предвид изискванията на ЕС, залегнали в Директива на Парламента и Съвета му 2010/64/ЕС от 20.10.2010г., относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство /обн. ДВ, бр.21/2014г. и бр.43/23.05.2014г./. Този регламент, уреждаща условията за притежаване на качеството „съдебен преводач“. Такива могат да бъдат само

лица - специалисти, притежаващи нужния европейски сертификат С 1 и С 2, удостоверяващ владеенето на езика, подбрани и одобрени като кандидати и с оглед други техни персонални качества /неосъждани, познати със своята коректност, почтеност, лична незаинтересованост, дискретност и т.н./, визирани в чл. 34 и сл., надлежно утвърдени от комисия и включени в специален регистър към съответния окръжен съд /чл. 2, чл. 3, чл. 8, чл. 9, чл. 14 и чл. 16 от Наредбата/, притежаващи документ за правоспособност и получили идентификационен номер. Действително, чл.396, ал.2 от НПК урежда възможност, че при необходимост, за преводач може да се назначи и специалист, който не е включен в съответния списък, но тази възможност е изключение. Във всеки случай следва да се спазят изискванията на чл.395е от НПК. Във всеки случай следва да се налице данни за владеене на език, и за степента на владеене, с оглед изискванията на горната Наредба.

           Освен горното следва да се има предвид и следното:

           Видно от писмо от 20.12.2016г. на Началника на Психиатрично отделение СБАЛЛС – Затвора гр. Ловеч /л.112 от ДП/, във връзка с постановление за назначаване на съдебно-психиатрична експертиза на Т.П., разследващия полицай е уведомен, че тъй като П. е чужд гражданин, който не владее български език, а единствено повтаря че владее словашки и малко английски, комуникацията с него е невъзможна.

           Видно от изготвената от д-р Р. А. Д.- специалист психиатър в Психиатрично отделение при МБАЛ „Св. Петка“ АД гр. Видин и К. Р. А.- психолог, съдебна психолого- психиатричната експертиза от 18.02.2017г., не е отбелязано кой преводач е участвал и езиците на които е превеждал, а от самото заключение е видно, че то до голяма степен е извършено въз основа на интервю с освидетелствания, в случая обвиняемия Т.П..

           Преводач не е посочен и в постановлението за назначаване на експертизата от 31.08.2016г. /л. 140 от ДП/.

           Налага се извода, че изследването на обвиняемия П., извършено от експертизата, е в разрез с изискването на чл.395ж, ал.1 от НПК.

            По горните съображения, делото следва да бъде прекратено и същото да бъде върнато на Окръжна прокуратура – Видин, за да се отстранят посочените процесуални нарушения, респ. да се назначи преводач с оглед посочените по – горе норми в тази насока, да се извършат надлежни привличания и разпити на обвиняемите и надлежно да им се предяви разследването.

           По отношение на обвиняемия П. следва да се изготви експертно заключение, като се съобрази изискването на чл.395ж, ал.1 от НПК.

 

            Предвид горното и на основание чл.249, ал. 1 във вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК, Съдът

                                               Р А З П О Р Е Д И:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 122/2017г., по описа на Окръжен съд – Видин.

            ВРЪЩА делото на Окръжна прокуратура – Видин за отстраняване на съществените процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част на разпореждането. 

            Разпореждането може да бъде обжалвано и /или/ протестирано в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред САС.

 

 

 

 

 

           СЪДИЯ – ДОКЛАДЧИК: