ВГРД № 131-2018

Решение по Гражданско дело 131/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        №34

 

гр.Видин 17.07.2018 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

             Видинският окръжен съд, гражданска колегия в открито

заседание на шестнадесети юли

две хилядна и осемнадесета година в състав:    

                                    

                                                      Председател:   В.В.  

                                                            

при секретаря   ..........В. К....................... и в присъствието на прокурора   И. като разгледа докладваното от съдия     В. В. ...................гр.д. №131 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.336 и сл. от ГПК във връзка с чл.5,ал.1 от ЗЛС.

Делото е образувано по молба от К.В.Б. *** ,с която се иска майка му Е.Е.И.,ЕГН ********** да бъде поставена под пълно запрещение.Подържа се,че ответницата страда от параноидна шизофрения,пристъпно протичане с устойчив дефицит.

Ответницата,уведомена за молбата не е взела становище по същата.Съдът в съдебното заседание се запозна със състоянието на същата като й зададе въпроси от най-различно естество.Въпреки сравнително адекватните отговори,ответницата показа невъзможност за самоконтрол,като след като се скара на съдията и прокурора напусна съдебната зала.

В съдебно заседание представителят на ОП-В. моли съда да уважи подадената молба.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното:Видно от представените медицински документи ответницата страда от параноидна шизофрения като началото на заболяването датира от 1994. По делото е назначено вещо лице психиатър,съгласно заключението, на което ответницата страда от параноидна шизофрения с устойчив дифицит,поради което същата не може да се грижи за себе си и да защитава интересите си.

При така установените по делото обстоятелства ВОС счита,че са налице условията на чл.5,ал.1 от ЗЛС.Ответника страда от душевно заболяване и не може да се грижи самостоятелно за своите интереси,поради което следва да бъде поставен под пълно запрещение.

След влизане в сила на решението на основание чл.338,ал.3 от ГПК препис от него следва да се изпрати на органа по настойничеството-Кмета на Община-Видин, в чиито район се намира постоянния адрес на ответницата за учредяване на настойничество.

Водим от горното Съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

Поставя под пълно запрещение Е.Е.И.,ЕГН ********** ***.

След влизане в сила на решението препис от същото да се изпрати на Кмета на Община-В. за учредяване на настойничество и определяне на настойник.

Решението може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: