ГР.Д. № 12-2018

Решение по Гражданско дело 12/2018г.

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 29

                                              

 

Гр. В.

 

                                                       18.07.2018

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският    окръжен     съд   гражданска  колегия

В открито съдебно заседание на тринадесети юни

две   хиляди  и   осемнадесета  година    в   състав:

                                                Председател: Д. М.

 

                                                       Членове:

 

                                                          

При   секретаря И. К.

и  в присъствието   на   прокурора М. И.    

като разгледа докладваното от Съдията М.

гражданско  дело № 12 по описа за 2018г.

и  за да  се произнесе,    взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.336 и сл. от ГПК, във връзка с чл.5 от ЗЛС.

Образувано е по исковата молба на А.В.М.-***,против Р.Н.Р.,***.

Поддържа се в исковата молба, че ответникът страда от параноидна шизофрения,като заболяването датира от 2003г.Посочва се,че същия през последните години има рязка промяна в поведението си, не може да разбира свойството и значението на постъпките си и да полага грижи за себе си.Започнал да не се интересува от нищо,станал необщителен,да не се храни,не желае да поддържа лична и битова хигиена. Поискано е същият да бъде поставен под пълно запрещение.

Ответникът Р.Н.Р. е взел становище по молбата чрез назначения в процеса временен попечител,неговия брат Г.М.Д..

Представителят на Окръжна прокуратура град В. дава заключение, че с оглед установените по делото обстоятелства ответникът следва да бъде поставен под пълно запрещение.

От представените по делото доказателства Окръжният съд приема за установено следното :

По делото са представени писмени доказателства,от които е видно,че ответникът многократно е лекуван в различни болнични заведения с диагноза „шизофрения-параноидна форма“.Представено е и експертно решение на ТЕЛК,гр.В. с което е признато заболяване параноидна шизофрения,епизодично протичане с устойчив дефицит.

Назначената по делото съдебно-психиатрична експертиза дава заключение, че лицето Р. страда от „Шизофрения,епизодично протичане с устойчив дефицит“,което заболяване се проявява в поведението му-психомоторно неспокоен,негативистичен, ,изразена емоционално-волева промяна на личността..Вещото лице дава заключение,че поради заболяването си и настоящето състояние ответникът не може да възприема правилно действителността,да се грижи за себе си и да защитава интересите си.

На основание чл.337, ал.1 от ГПК съдът придоби лични впечатления от лицето, като на зададените му въпроси същият отговаря адекватно,но не може да даде обяснение за постъпките си,които описва като ежедневно поведение.

От така установените обстоятелства Окръжният съд приема, че е налице медицинският критерий, визиран в разпоредбата на чл.5, ал.1 от ЗЛС. Установява се, че ответникът страда от „душевна болест” с диагноза „шизофрения,епизодично протичане с устойчив дефицит”, поради което същият не е в състояние да възприема правилно действителността, да полага грижи за себе си и за своите дела.

По тези съображения съдът приема, че са налице условията на чл.5, ал.1 от ЗЛС и ответникът ще следва да бъде поставен под пълно запрещение.

По изложените съображения Окръжният съд

 

Р Е Ш И :

 

ПОСТАВЯ Р.Н.Р.,*** под„ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ”.

Препис от решението, след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството в О. – В. за назначаване на настойник на Р.Н.Р..

Решението може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от днес.

 

 

 

                             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :