ГР.Д. № 381-2016

Определение по Гражданско дело 381/2016г.

 

 

                                               О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 39

                

 

                     ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД..............гражданско отделение

в разпоредително заседание на 13 юли,                                                

две хиляди и осемнадесета ........................година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. П.

                                                               ЧЛЕНОВЕ:

при секретаря .................................................................................. и с участието

на...................................прокурор……………................. изслуша докладваното

от..............................СЪДИЯТА П. Гр.Д.№ 381 по описа

за 2016 година.на ВОС.

 

     Производството по делото е било спряно поради висящност на друг спор, от решението по който е обусловен изхода по настоящото дело.

            Преди спиране на производството са били дадени указания на ищцата да внесе съответната държавна такса върху цената на иска , които не са изпълнени.

            След възобновяване на производството по настоящото дело , по същото е постъпила молба за оттегляне на иска.

            В с.з. ответницата Ю.Т.П. заявява съгласието си за прекратяване на производството по делото.

            Препис от молбата за оттегляне на иска е изпратен на ответника П.Т. П., който в указания му срок не е заявил несъгласие с оттеглянето.

            Предвид изложеното съдът намира , че производството по делото следва да се прекрати поради неотстраняване на нередовностите по исковата молба, а именно невнасяне на дължимата държавна такса по иска, като указанията на съда са съобщени на страната и същата не е внесла определената й държавна такса.

          

     Водим от горните мотиви и на основание чл.129,ал.4 ГПК, съдът

 

           

                       О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д. № 381 по описа за 2016г. на ВОС поради неотстраняване на нередовностите по исковата молба. .

Определението може да се обжалва пред САС в едноседмичен срок от съощението до ищеца.

 

Окръжен съдия: