НОХД № 164-2018

Присъда по Наказателно дело 164/2018г.

 

                                 П Р И С Ъ Д А

 

                                                 № 48

                                     гр.Видин, 18 юли 2018 год.

                            В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

          На осемнадесети юли две хиляди и осемнадесета година

         в открито съдебно заседание, в следния състав:

                                

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Д.

                          СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1. Ф.Н.

  1. Д.Д.

           на секретаря А.А.

           в присъствието на прокурора  В.  

           разгледа докладвано от съдията Р.Д.

           НОХД № 164 по описа за   2018   година.

           Въз основа на данните по делото и Закона

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

              

ПРИЗНАВА подсъдимия В.Е./W.E./- роден на г. в гр.Г., Полша, с полски идентификационен номер с полска лична карта №   ., женен, със средно образование, безработен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че:

          1.Ha 11.04.2018 г. на ГКПП Дунав мост 2-Видин Калафат при излизане от Република България с лек автомобил марка „*****“, модел „******“ с полски регистрационен №, без надлежно разрешително по ЗКНВП пренесъл през границата на страната високорисково наркотично вещество – коноп, разпределено в 10 пакета, а именно 985 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол – 18%; 990гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол – 19%; 990гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол – 18%; 990гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол – 18%; 985гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол – 19%; 980гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол – 22%; 975гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол – 18%; 980гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол – 17%; 980гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол – 19% и 990гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол – 22%, укрити във фабрични кухини в купето и багажното отделение на автомобила с общо нетно тегло 9845 грама на обща стойност 59 070 лв./петдесет и девет хиляди и седемдесет лева/, поради което и на основание чл.242, ал.2 от НК, във вр.с чл.58а, ал.4 във вр.с чл.55, ал.1,т.1, във вр.с чл.36 и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА като му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 2/две/ години и 4/четири/ месеца и „Глоба” в размер на 50 000/петдесет хиляди/ лева съобразно чл.55, ал.1,т.1 във вр.с ал.2 от НК.

  1. На 11.04.2018г. по пътя от ГКПП-Кулата до ГКПП Дунав мост 2 - Видин-Калафат в лек автомобил марка „****“, модел „****“ с полски регистрационен №, без надлежно разрешително по ЗКНВП държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – коноп, в големи размери, разпределено в 10 пакета, а именно 985 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол – 18%; 990гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол – 19%; 990гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол – 18%; 990гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол – 18%; 985гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол – 19%; 980гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол – 22%; 975гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол – 18%; 980гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол – 17%; 980гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол – 19% и 990гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол – 22%, укрити във фабрични кухини в купето и багажното отделение на автомобила с общо нетно тегло 9845 грама на обща стойност 59 070 лв./петдесет и девет хиляди и седемдесет лева/, поради което и на основание чл.354а, ал.2, изр.1-во, във вр.с ал.1, изр.1-во, предл.4-то, във вр.с чл.58а, ал.4 във вр.с чл.55, ал.1,т.1, във вр.с чл.36 и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА като му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 2/две/ години и 3/три/ месеца, както и „Глоба” в размер на 10 000/десет хиляди лева.

          На основание чл.23, ал.1 от НК и налага НАЙ-ТЕЖКОТО от така наложените наказание, а именно „Лишаване от свобода” за срок от 2/две/ години и 4/четири/ месеца и „Глоба” в размер на 50 000/петдесет хиляди/ лева.

          Определеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 2/две/ години и 4/четири/ месеца на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНК да бъде изтърпяно при първоначален „общ” режим.

На основание чл.59, ал.1 от НК съдът ЗАЧИТА предварителното задържане на подсъдимият от 12.04.2018г. до влизане на присъдата в сила.

          На основание чл.242, ал.7 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на контрабандата – високорисково наркотично вещество – коноп с тегло 9845/девет хиляди осемстотин четиридесет и пет/ грама.

На основание чл.242, ал.8 от НК ОТНЕМА в полза на държавата превозното средство, послужило за пренасянето на предмета на контрабандата – лек автомобил марка „*****“, модел „*****“ с полски регистрационен №.

ОСЪЖДА подсъдимият В.Е. /W.E./ със снета по делото самоличност да заплати сумата от 657.61 лева, представляващи разноски във фазата на досъдебното производство по сметка на ОД на МВР-Видин, както и сумата от 200/двеста/ лева, представляващи разноски във фазата на съдебното производство за извършен устен превод.

Веществените доказателства: 1. Обект № 1А – мобилен телефон Microsoft с ИМЕЙ 1:******* и с ИМЕЙ 2: ******* полска СИМ карта на ***********с № ********* и гръцка СИМ карта наWIND с № ***********; 2. Обект № 10 – джипиес навигационно устройство Navitel с № ****************, 1 /една/ година след влизане на присъдата в сила да бъдат върнати на подсъдимият, 3.10 бр.празни опаковки от наркотично вещество /от обекти от № 1 до № 9 и № 11/, запечатани в жълт чувал, да бъдат унищожени 1/една/ година след влизане на присъдата в сила.

Присъдата може да се обжалва и /или/ протестира в петнадесет дневен срок от днес пред Софийския Апелативен съд.

 

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                  

                                                                                                                                                     СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.