ВЧГРД № 194-2018

Определение по Гражданско дело 194/2018г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №123

 

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито    заседание на девети юли

През две хиляди и осемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Д.М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1.С. С.

                                                                        2.Г.Й.                                                                                                          

При секретаря                                                                 и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От съдия   С.С.      ч.   гр. д. №194  

по описа за 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Делото е образувано по частна жалба на ЕТ „И…“-В… против Определение №1069 от 01.06.2018 г. по гр.дело 1225/2018 г. на ВРС, с което е допуснато обезпечение на предявен от Д.Н. И… иск с за незаплатено трудово възнаграждение за работа през почивните дни,за положен извънреден труд по време на нациионалните празници и за лихва ва забава срещу жалбоподателя чрез налагане на обезпечителна мярка-запор върху банковата му сметк в Б…ЕАД до размера на исковата сума от 8 794,40лв. .

Жалбоподателят твърди, че постановеното от ВРС определение е неправилно ,поради което моли то да бъде отменено .Мотивира искането си с обстоятелството,че не е налице обезпечителна нужда,тъй като не е доказано от ищеца по делото,че предявеният иск е вероятно основателен и ще се затрудни събиране на вземането му при евентуално уважаване на исковите претенции.Твърди,че наложеният запор на банкова сметка ***,тъй като е в процедура по отпускане на кредит.

Иска от съда да отмени наложената обезпечителна мярка.Представя писмени доказателства за въведено сумирано изчисляване на работното време.

Ответната по жалба страна- Д…Н… И… - е оспорила жалбата като е заявила,че твърденията в нея не са подкрепени с доказателства,поради което моли съда да я остави без уважение като неоснователна. Представя като писмени доказателства работни графици.

От данните по делото съдът приема за установено следното:

Гражданско дело №1225/2018г. на Видински районен съд е образувано по искова молба на Д. Н.И. срещу ЕТ „И…“-В.. като претендира незаплатено трудово възнаграждение за работа през почивните дни,за положен извънреден труд по време на нациионалните празници и за лихва ва забава общо в размер на 8 794,40лв..Ищецът е поискал да се допусне обезпечаване на предявения иск чрез налагане на запор върху банковата сметка на ответника в Б…ЕАД до пълния размер на иска. ВРС е уважил молбата за налагане на запор върху  банкови сметки на ответника като е приел,че искането на ищеца е основателно предвид данните по делото и наличие на обстоятелствата по чл.391,ал.1 ГПК.

При тези данни съдът намира частната жалба за неоснователна по следните съображения:

Предвидената възможност за обезпечаване на предявен иск в чл.389 и следващите от ГПК цели обезпечаване на вземането на ищеца по делото, когато без обезпечението за него ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата по решението на съда.Искането за налагане на обезпечителна мярка може да се прави във всяко положение на делото ,но трябва да отговаря на условията на чл.391,ал.1 ГПК.

В настоящия казус искането за допускане на обезпечителна мярка е направено при условията на чл.389 ГПК. Установено е ,че между страните съществува спор във връзка с трудовоправни отношения между тях.Представени са достатъчно убедителни доказателства с ИМ и е налице обезпечителна нужда за молителя.

С искането за налагане на обезпечение молителят, освен че е доказал обезпечителна нужда и е представил достатъчно убедителни доказателства за вземането е посочил банкова сметка ***,т.е искането за обезпечение е конкретно и индивидуализирано.Наложената обезпечителна мярка е до размера на исковата претенция.

Обстоятелството,че жалбоподателят е предприел стъпки по отпускане на банков кредит е несъотносимо към спора,а и не ас представени доказателства в подкрепа на това твърдение.

Доколко основателна е исковата претенция е въпрос,който ще бъде разрешен с постановеване на решението по същество.

По изложените съображения съдът счита,че определението на ВРС следва да бъде потвърдено,за което

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение №1069 от 01.06.2018 г. по гр.дело 1225/2018 г. на ВРС, с което е допуснато обезпечение на предявен от Д. Н. И… иск с за незаплатено трудово възнаграждение за работа през почивните дни,за положен извънреден труд по време на нациионалните празници и за лихва ва забава срещу ЕТ „И….“-В…   чрез налагане на обезпечителна мярка-запор върху банковата му сметк в Б….ЕАД до размера на исковата сума от 8 794,40лв. .

                             Определението не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                    2.