ВЧГРД № 183-2018

Определение по Гражданско дело 183/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 120

гр. Видин,     04.07.2018 г.

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание на                                                                              04. Юли две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател: В. В.

 

Членове:   1. А. П.

  1. В. М.

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П. въззивно гражданско дело № 183 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.274 и сл. от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

         Образувано е по частна жалба от „У. Б." АД, ЕИК ……., със седалище и адрес на управление: гр. С., пл. „С. Н." № . против Разпореждане за връщане на жалба от 14.05.2015 г. по ИД 20107240400398 / 2010 г. по описа на ЧСИ В. Т. с per. № ……. Поддържа се, че обжалваното разпореждане е неправилно и незаконосъобразно. Твърди се , че в обжалваното разпореждане за връщане на подадена от страната жалба се посочва, че не били изпълнени указанията на съдебния изпълнител, а именно да бъдат заплатени необходимите такси за частна жалба до Окръжен съд Видин. В обжалваното разпореждане е посочено, че са били уведомени на 02.05.2018 г. с писмо с обратна разписка. Излагат , че на 02.05.2018 г. Адвокатско дружество „П.& П." е получило поща от частен съдебен изпълнител В. Т. с per. № 724, но в получената поща не е открито съобщение по изпълнително дело № 20107240400398 / 2010 г., с което да се дават указания за заплащане на каквито и да е такси. На 15.05.2018 г. е получен e-mail от кантората на ЧСИ Т., с който се уведомяват за дължимите такси. Същите са заплатени и платежните са представени на ЧСИ с нарочна молба, изпратена на 21.05.2018 г. Иска се да бъде отменено обжалваното разпореждане на ЧСИ Т. за връщане на частна жалба от 14.05.2015 г. по ИД 20107240400398 / 2010 г. по описа на ЧСИ В. Т. с per. № …... Претендират се разноските по делото за д.т.

            Съдът след като се запозна със жалбата и представените по делото документи от ЧСИ, намира следното:

            Жалбата е подадена от страна в изпълнителното производство срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и с интерес от обжалване , поради което е допустима.

            Разгледана по същество е основателна.

               С постановление по изпълнително дело № 398 частично е прекратено производството по изпълнителното дело по отношение на един от солидарните длъжници- Г. С. С. Против това постановление е подадена частна жалба, с вх. № 3367 от 24.04.2018 г. ,която е била оставена без движжение до отстраняване на нередовности, а именно- внасяне на д.т. Съобщение за това разпореждане на ЧСИ е изпратено с обратна разписка на жалбоподателя. Известието за доставяне е подписано от Н. и е получено на 02.05.2018 г. От самото съдържание на разписката обаче е видно , че е изпратено съобщение по подадена жалба № 3554 / 25.04.2018 г. по изп.д. № 398. Т.е. полученото на 02.05. съобщение е във връзка с различна жалба от различна дата и не би могло да се приеме , че е във връзка с дадените указания за отстраняване на нередовности по жалбата , а именно внасяне на д.т.

               На 15.05.2018 г. е получен e-mail от кантората на ЧСИ Т., с който се уведомява жалбоподателя „У. Б.“ АД София за дължимите такси. Същите са заплатени и платежните са представени на ЧСИ с нарочна молба, изпратена на 21.05.2018 г. Съгласно разпоредбите на ГПК, уведомяването по e-mail е напълно редовен начин да бъде уведомена страна по делото. Именно от тогава започва да тече и съответния срок за изпълнение на дадените указания. Тъй като уведомяването станало на 15.05.2018 г., то срокът започва да тече от 16.05.2018 г. и изтича на 22.05.2018 г. В конкретната хипотеза жалбоподателят е спазил срока, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 2 от ГПК „Срокът не се смята за пропуснат, когато изпращането на молбата е станало по пощата. Той не се смята за пропуснат и когато тя е подадена в друг съд или в прокуратурата в срока, освен ако е подадена по електронен път. " Молбата с приложените платежни е изпратена на 21.05.2018 г. и е пристигнала при ЧСИ В. Т. на 22.05.2018 г. Т.е. в срок.

               С оглед на това обжалваното разпореждане като неправилно следва да бъде отменено, а делото се върне на ЧСИ Т. да администриране на жалбата против постановлението за частично прекратяване на производството с вх. № 3367 от 24.04.2018 г.

         Водим от горното Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОТМЕНЯ Разпореждане за връщане на жалба от 14.05.2015 г. по ИД 20107240400398 / 2010 г. по описа на ЧСИ В. Т. с per. № 724.

       Препис от определението, ведно с приложената жалба № 3367 от 24.04.2018 г. да се изпрати на ЧСИ В.Т. за администриране.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                                    Членове: 1.

 

2.