ВНЧХД № 112-2017

        Р Е Ш Е Н И Е   № 63

  

гр. Видин 17.05. 2017 г.

 

                  В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд   наказателно отделение, първи състав            

в публично заседание на седемнадесети май, през две хиляди и

          седемнадесета година, в състав:

     Председател: И. И.

 

             Членове: Л.Л.

 

         Р.Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         при секретаря     А.А.   и в присъствието на прокурора …………….., като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д.ВНЧХД № 112 по описа за 2017 год. и за да се произнесе съобрази следното:

         

          С присъда №155, постановена на 15.03.2017г. по н.ч.х.д.№401 по описа за 2016г. на Районен съд – Видин, подсъдимият Я.Е.А., ЕГН **********, е признат за виновен в това, че на 14.11.2015г., около 08.30ч., в село Гайтанци, в съучастие като съизвършител с подсъдимия Е.А. *** на И.Ц.П. разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, изразяващо се в контузия на лицето с оток на двете орбитални области, контузия на носа и с оток, кървене и счупване на носните кости, кръвонасядане на лява седалищна област, с което е причинено временно разстройство на здравето, неопасно за живота, както и болка и страдание – престъпление по чл.130, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, като на основание чл.78а от НК, съдът го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание „глоба“ в размер на 1000лева.

          Със същата присъда, подсъдимият Е.А. Х., ЕГН**********,***, е признат за виновен в това,че на 14.11.2015г., около 08.30ч., в село Гайтанци, в съучастие като съизвършител с подсъдимия Я.Е.А. *** на И.Ц.П. разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, изразяващо се в контузия на лицето с оток на двете орбитални области, контузия на носа и с оток, кървене и счупване на носните кости, кръвонасядане на лява седалищна област, с което е причинено временно разстройство на здравето, неопасно за живота, както и болка и страдание – престъпление по чл.130, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, като на основание чл.78а от НК, съдът го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание „глоба“ в размер на 1000лева.

          Със същата присъда, подсъдимият Е.А. Х, ЕГН**********,***, е признат за виновен в това,че на 14.11.2015г., около 08.30ч., в село Гайтанци причинил на Ц.Т.П. контузия на дясно лицева половина с оток и кръвонасядане на дясна орбитална област, клепачите на дясното око и контузия на дясна очна ябълка, с което е причинено болка и страдание - престъпление по чл.130, ал.2 от НК, като на основание чл.78а от НК, съдът го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание „глоба“ в размер на 1000лева и го оправдава по повдигнатото обвинение по чл.130, ал.1 от НК.

          Подсъдимите Я.Е.А. и Е.А. Х. са осъдени да заплатят солидарно на гражданския ищец И.Ц.П. сумата от 500лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди в резултат на деянието, ведно със законната лихва, считано от момента на деянието до окончателното изплащане, като иска до пълния у размер от 5000лева, е отхвърлен като неоснователен.

          Подсъдимите Я.Е.А. е осъден да заплати на гражданския ищец Ц.Т.П. сумата от 400лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди в резултат на деянието, ведно със законната лихва, считано от момента на деянието до окончателното изплащане, като иска до пълния у размер от 5000лева, е отхвърлен като неоснователен.

          Подсъдимите Я.Е.А. и Е.А. Х. са осъдени да заплатят солидарно на гражданските ищци И.Ц.П. и Ц.Т.П. направените от тях разноски по делото, както и да заплатят по сметка на РС – Видин държавна така от 50лева върху уважените части от гражданските искове.

          В законоустановения срок подсъдимите Я.Е.А. и Е.А. Х. , чрез защитника си адвокат С.А. ***, са обжалвали присъдата на първостепенния съд с твърденията, че атакуваната присъда е неправилна, необоснована и явно несправедлива. Твърди се, че присъдата е явно необоснована, тъй като приетите фактически положения не кореспондират с фактическата обстановка по делото. Твърди се също, че не са налице доказателства, които да установяват съучастие на двамата подсъдими. Присъдата почивала изцяло на предположения, което е съществено нарушение на закона, както и че наличието на всяко съмнение следва да е в полза на подсъдимите.

          Със жалбата се иска отмяна на атакуваната присъда, постановяване на нова, с която подсъдимите бъдат оправдани, а гражданските искове – отхвърлени изцяло.       

         В съдебно заседание подсъдимите чрез защитника си – адвокат С.А. *** поддържа въззивната жалба и излага подробни съображения за нарушения както на процесуалния, така и на материалния закон, в това число и това,че атакуваният акт е безмотивен. Иска се постановяване на оправдателна присъда, а алтернативно и връщане на делото за ново разглеждане.

          Повереникът на частните тъжители в съдебно заседание поддържа, че фактическата обстановка е доказана по несъмнен начин, има гласни и писмени доказателства, доказана са причинно следствените действия на подсъдимите за нанасяне на телесните повреди.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, изложени в жалбата и пред настоящия състав в съдебно заседание и като провери служебно и изцяло правилността на обжалваната присъда, съобразно изискванията на чл.314 от НПК, намира за установено от фактическа страна следното:

          Делото пред първостепенният съд е образувано по тъжба от И.Ц.П. и Ц.Т.П. ***, против Я.Е.А. и Е.А. Х.с правно основание чл.130, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК. По делото са разпитани двама свидетели – полицейски служители, които след обаждане на тел.112 от тъжителите, са отишли в село Гайтанци, където в тъжбата е описано, че е извършено престъплението, без въобще да са установявали каквито и да е факти обстоятелства освен самото ходене до там.

          В мотивите си обаче, при установяването на фактическата обстановка, съдът с подробности е описал същата с определена конкретика, без да са посочени точно доказателствата въз основа на които възприема тази фактическа обстановка, както и без да е направен какъвто и да било анализ. Посечено е само общо, че „Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните в производството гласни и писмени доказателства – изложеното в тъжбата от фактическа страна, разпитите на посочените по-горе свидетели както и приобщените писмени доказателства …“. Освен това, в тази част на мотивите, съдът се мотивира относно съвсем други страни по делото - други подсъдими с други имена и с други особености и то на няколко места – М.М. М. и М. М. М, като за последния се сочи, че е и състезател по самбо и джудо. Тъжителят е също с различно име от тъжителите по настоящото дело – К. В мотивите се сочи, че подсъдимите са развивали теза, която не кореспондирала със събраните доказателства, каквато теза по настоящото дело не е била развивана от подсъдимите Я.Е.А. и Е.А. Х.

                  

          Видинският окръжен съд, вземайки предвид материалите по делото и доказателствата, въз основа на вътрешното си убеждание и закона, прави следните правни изводи:

          Жалбата е подадена в законоустановения срок от подсъдимите Я.Е.А. и Е.А. Х., които са страна, която има правен интерес срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт.        

Окръжният съд, след като прецени доводите на страните и събрания доказателствен материал, и след като извърши служебна проверка на присъдата, с оглед чл.314 от НПК, намира, че присъдата е постановена при съществени нарушения на процесуалните правила и следва да бъде отменена, а делото да бъде върнато на Районен съд - Видин за ново разглеждане, като счита, че е допуснато следното нарушение, а именно: с подадената пред настоящата инстанция жалба се атакува изцяло първоинстанционната присъда. Тъй като въпреки,че с атакуваната присъда са приложени мотиви от първоинстанционния съд, същите не отговарят на изискванията на чл.305, ал.3 НПК, тъй като в същите не е установена фактическата обстановка при която евентуално са извършени съответните престъпления. Описаната такава от съда не почива на каквито и да са доказателства, събрани по делото пред първостепенния съд, а в мотивите фигурират други подсъдими, друг тъжител. Това нарушение на първостепенния съд е съществено и неотстранимо от въззивния съд, същият не може да проследи както въз основа на какви доказателства се приема установената фактическа обстановка, така и не може да проследи формирането на вътрешното убеждение във връзка с взетия извод за извършените престъпления. Поради това, на основания чл.335, ал.2 във вр. с чл.288       ал.3 от НПК, въззивният съд следва да отмени атакуваната присъда и да върне делото на Районен съд – Видин за ново разглеждане от друг състав.

          Поради всички изложени по-горе съображения, Видинският окръжен съд, наказателно отделение, намира, че жалбата е основателна, а обжалваната присъда е незаконосъобразна и неправилна, поради което и на основание чл.335, ал.2, от НПК, съдебният акт следва да бъде отменен, а делото върнато на Районен съд - Видин за ново разглеждане, от друг състав, от фазата на подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание.

 

          Водим от горното, Видинският окръжен съд   

 

                                      Р   Е   Ш   И   :

 

          ОТМЕНЯ изцяло Присъда №155, постановена на 15.03.2017г. по н.ч.х.д.№401 по описа за 2016г. на Районен съд – Видин.

 

          ВРЪЩА делото на Районен съд - Видин за ново разглеждане, от друг състав, от фазата на подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание.

 

          РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 

 

 

                                                         

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            

 

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:1.

         

                                                         

                                                                                            2.