Отчет за работата с натрупаване 07.2018
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА с натрупване -07.2018г.
Съдия Брой останали несвършени дела към началото на отчетния период Брой образувани дела през отчетния период Решени дела през Отчетния период % на срочност /3м/ на делата приключени през отчетния период Просрочени съдебни актове от открито съдебно заседание, обявени през отчетния период – бр.
А В С
Гр. дела А1 Нак. Дела А2 Общо Гр.дела В1 Нак.дела В2 Общо До 3 м. С1 Общо Над 3 м. С2 Общо Общо До 3 м. С1/С3 Над  3 м. С2/С3
А1+А2 I инст. II инст. Частни Фирмени I инст. II инст. Частни I Частни II В1+В2 Гр.дела Нак.дела С1 Гр.дела Нак.дела С2 С1+С2=C3
В. Василев       10 15 15 0 0 0 8 2 50 43 10 53 8 0 8 61 86.89% 13.11%  
Ан. Петкова       14 20 15 0 0 1 5 4 59 43 9 52 11 0 11 63 82.54% 17.46%  
В. Младенова       14 21 14 0 0 1 6 7 63 30 13 43 6 0 6 49 87.76% 12.24%  
Д. Маринова       14 17 12 0 2 0 7 1 53 44 8 52 5 0 5 57 91.23% 8.77%  
Св. Стоянова       12 19 12 0 0 0 8 1 52 45 9 54 5 0 5 59 91.53% 8.47%  
Г. Йончев       12 20 16 0 0 1 5 3 57 44 7 51 4 0 4 55 92.73% 7.27%  
Ил. Илиев       0 0 0 0 8 12 13 12 45 0 42 42 0 0 0 42 100.00% 0.00%  
Вл. Стоянов       0 0 0 0 1 7 1 2 11 0 10 10 0 1 1 11 90.91% 9.09%  
Л. Лозанов       0 0 0 0 3 14 11 11 39 0 34 34 0 1 1 35 97.14% 2.86%  
Р. Денова       0 0 0 0 3 13 12 15 43 0 44 44 0 5 5 49 89.80% 10.20%  
ОБЩО       76 112 84 0 17 49 76 58 472 249 186 435 39 7 46 481 90.44% 9.56% 0