ВЧГРД № 176-2018

Определение по Гражданско дело 176/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-138

                                              

 

Видинският  окръжен  съд гражданска колегия

В закрито съдебно заседание на седемнадесети юли

Две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                              Председател: Д. М.

 

                                                     Членове: С. С.

                                                                   В. М.

                                                           

При секретаря …… и в присъствието на прокурора    

като разгледа докладваното от Съдията М.

                     частно гражданско дело № 176по описа за 2018г.

и  за да се произнесе, взе   предвид   следното:

 

 

Производството по делото е образувано по частната жалба на „И.“ ООД, гр.В., против разпореждане от 17.05.2018г., постановено по гр.дело №861/2018г. по описа на Видинския районен съд.

Поддържа се в жалбата, че разпореждането е незаконосъобразно, тъй като съдът необосновано е приел,че в определения на ищеца срок,същият не е изпълнил указанията за конкретизиране петитума на исковата молба.Съдът не е съобразил,че в обстоятелствената част на исковата молба подробно са описани ремонтните дейности,включително и цена,а в петитума е претендирана общата сума за тези дейности и не е било необходимо отново да се повтарят по вид и цена.

Окръжният съд след като се запозна с оплакванията в частната жалба, приема за установено следното:

Частната жалба е подадена в законоустановения едноседмичен срок и от надлежна страна, поради което е допустима.

По същество частната жалба е основателна.

Производството пред ВРС е образувано по искова молба на „И.“ООД,гр.В.,против ЕТ“В.-В. Д.“,гр.В.,с цена на иска 12 500лв. и с посочено правно основание чл.265 ЗЗД.

С разпореждане от 17.04.2018г. съдът е оставил исковата молба без движение,като на основание чл.127,ал.1,т.4 и 5 от ГПК е указал на ищеца да конкретизира петитума на исковата молба и обстоятелствената част на същата.Относно петитума указанията на съда съдържат изисквания същият да е точен,ясен и посочен размер на всяка искова претенция,като да се препраща към обстоятелствената част на исковата молба.

В указания срок ищецът е подал молба,с която е конкретизирал петитума и обстоятелствената част,като е описал какви вреди и пропуснати ползи претендира,от какво произлизат същите и каква е претенцията за всяка една от тях.

С обжалваното разпореждане ВРС е приел,че ищецът не е изпълнил указанията относно петитума,тъй като същият препращал към обстоятелствената част на исковата молба.

Тези изводи на съда са необосновани и не почиват на изискването по чл.127,ал.1,т.5 от ГПК за редовност на исковата молба,където е посочено,че в петитума следва да бъде посочено в какво се състои искането,което логично следва да бъде свързано с обстоятелствената част на исковата молба,тъй като искането почива на обстоятелствата,посочени в обстоятелствената част на исковата молба и не може да бъде извън тези обстоятелства.

Обжалваното разпореждане ще следва да бъде отменено,за което Окръжният съд

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане от 17.05.2018г., постановено по гр.дело №861/2018г. по описа на ВРС, КАТО:

ВРЪЩА делото на Видинския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действие по делото.

Определението не подлежи на касационно обжалване и е окончателно.

 

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                   ЧЛЕНОВЕ:1.