НОХД № 203-2018

Споразумение по Наказателно дело 203/2018г.

           П Р О Т О К О Л №54

                          Гр.Видин, 30.07.2018 год.

 

         Видински окръжен съд …. . . ………… публично

         Съдебно заседание на тридесети юли 2018 год. в състав:         

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                

При участието на секретар А.А.

и прокурора: М.И. сложи за разглеждане

НОХ дело № 203 по описа за 2018 год. докладвано

от съдията Д.М.

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН – се явява прокурорът И..

ПОДСЪДИМИТЕ М.Л.Д. и Ф.Л.Д. –се явяват лично и с адв.С. с пълномощно по делото.

Прокурорът- Да се даде ход на делото, искания на основание чл.274 и чл.275 от НПК не правя.

Адв.С. - Няма пречка да се даде ход на делото.

СЪДЪТ                              О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА самоличността на обвиняемите, както следва:

М.Л.Д. – роден на ***г***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН: **********.

Ф.Л.Д. – роден на ***г***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН: **********.

Адв.С.- Постигнали сме споразумение между ОП в следния смисъл:

Между М. И.-Окръжен прокурор на окръжна прокуратура Видин и С.С.-адвокат от АКВидин, защитник на обв.М.Л.Д. ЕГН: ********** и обв.Ф.Л.Д. ЕГН: ********** съгласно договори за правна помощ и съдействие от 25.06.2018г. на основание чл.381 от НПК се постигна споразумение за прекратяване по отношение на горепосочените двама обвиняеми на наказателното производство по ДП № 181/2018г. по описа на РУ на МВР-Видин, като признава за виновен М.Л.Д. ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН: ********** ЗА ТОВА, че на 01.03.2018г. в с.Арчар, общ.Димово, обл.Видин, ул.“К.“ № *, в двор на частен имот, находящ се в „Турската махала“, попадащ в границите на археологическа недвижима културна ценност „Античен град Рациария“, в съучастие като съизвършител с Ф.Л.Д. ***, не по законно установения ред, в нарушение на чл.147, чл.148 и чл.150 от Закона за културното наследство, извършвал изкопни работи, като чрез използване на технически средства – права лопата, кирка, шпакла и самоделен металдетектор напривили три изкопа с неправилни форми и размери, както следва: изкоп с правоъгълна форма с дължина от 1.7м, ширина от 1.1м. и дълбочина – от 0.6до 0.7м,; втори изкоп с дължина от 1.7м., ширина от 1.6м. и дълбочина – от 0.9м.до 1.0м. и трети изкоп с дължина от 2.0м., ширина от 1.8м. и дълбочина – от 0.3м., всички с прясно изкопана пръст, като на основание чл.277а, ал.3, във вр.с ал.2, предл.2 във вр.с чл.20, ал.2 от НК, като го осъжда на 10/десет/ месеца „Лишаване от свобода“, като на основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието за срок от 3/три/ години.

Признава за виновен Ф.Л.Д. ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН: ********** ЗА ТОВА, че на 01.03.2018г. в с.Арчар, общ.Димово, обл.Видин, ул.“Калето“ № 21, в двор на частен имот, находящ се в „Турската махала“, попадащ в границите на археологическа недвижима културна ценност „Античен град Рациария“, в съучастие като съизвършител с М. Л. Д. ***, не по законно установения ред, в нарушение на чл.147, чл.148 и чл.150 от Закона за културното наследство, извършвал изкопни работи, като чрез използване на технически средства – права лопата, кирка, шпакла и самоделен металдетектор напривили три изкопа с неправилни форми и размери, както следва: изкоп с правоъгълна форма с дължина от 1.7м, ширина от 1.1м. и дълбочина – от 0.6до 0.7м,; втори изкоп с дължина от 1.7м., ширина от 1.6м. и дълбочина – от 0.9м.до 1.0м. и трети изкоп с дължина от 2.0м., ширина от 1.8м. и дълбочина – от 0.3м., всички с прясно изкопана пръст, като на основание чл.277а, ал.3, във вр.с ал.2, предл.2 във вр.с чл.20, ал.2 от НК като го осъжда на 10/десет/ месеца „Лишаване от свобода“, като на основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието за срок от 3/три/ години.

На основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК веществените доказателства – 1бр.самоделен металдетектор; 1бр.права лопата; 1бр.кирка и 1бр.шпакла ОТНЕМА в полза на държавата.

Осъжда обвиняемите М.Л.Д. и Ф.Л.Д. със сента по делото самоличност да заплатят солидарно разноските направени на ДП в размер на 149.30/сто четиридесет и девет лева и 30ст/.

Обвиняемият М.Л.Д. – Съгласен съм с това споразумение, разбирам последиците от споразумението, доброволно го подписвам и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

Обвиняемият Ф.Л. Д. - Съгласен съм с това споразумение, разбирам последиците от споразумението, доброволно го подписвам и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

                  

                               С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

ОБВИНЯЕМ:                                                      ОБВИНЯЕМ:

/М.Д./                             /Ф.Д./

 

                  

ЗАЩИТНИК:                                       ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:          

/адв.С.С./               /М. И./

 

 

 

 

 

 

 

СЪДЪТ намира, че така постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и на морала и няма пречка същото да бъде одобрено, като се прекрати производството по делото.

С оглед на горното и на основание чл.384, ал.3 вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 от НПК, Съдът

                                          О П Р Е Д Е Л И:

 

     ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение, сключено между М. И.-Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Видин и С.С.-адвокат от АКВидин, защитник на обв.М.Л.Д. ЕГН: ********** и обв.Ф.Л.Д. ЕГН: ********** като го признава за виновен М.Л.Д. ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН: ********** ЗА ТОВА, че на 01.03.2018г. в с.Арчар, общ.Димово, обл.Видин, ул.“К“ № *, в двор на частен имот, находящ се в „Турската махала“, попадащ в границите на археологическа недвижима културна ценност „Античен град Рациария“, в съучастие като съизвършител с Ф.Л.Д. ***, не по законно установения ред, в нарушение на чл.147, чл.148 и чл.150 от Закона за културното наследство, извършвал изкопни работи, като чрез използване на технически средства – права лопата, кирка, шпакла и самоделен металдетектор напривили три изкопа с неправилни форми и размери, както следва: изкоп с правоъгълна форма с дължина от 1.7м, ширина от 1.1м. и дълбочина – от 0.6до 0.7м,; втори изкоп с дължина от 1.7м., ширина от 1.6м. и дълбочина – от 0.9м.до 1.0м. и трети изкоп с дължина от 2.0м., ширина от 1.8м. и дълбочина – от 0.3м., всички с прясно изкопана пръст, като на основание чл.277а, ал.3, във вр.с ал.2, предл.2 във вр.с чл.20, ал.2 от НК, като го осъжда на 10/десет/ месеца „Лишаване от свобода“, като на основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието за срок от 3/три/ години.

Признава за виновен Ф.Л.Д. ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН: ********** ЗА ТОВА, че на 01.03.2018г. в с.Арчар, общ.Димово, обл.Видин, ул.“К“ № *, в двор на частен имот, находящ се в „Турската махала“, попадащ в границите на археологическа недвижима културна ценност „Античен град Рациария“, в съучастие като съизвършител с М. Л. Д. ***, не по законно установения ред, в нарушение на чл.147, чл.148 и чл.150 от Закона за културното наследство, извършвал изкопни работи, като чрез използване на технически средства – права лопата, кирка, шпакла и самоделен металдетектор напривили три изкопа с неправилни форми и размери, както следва: изкоп с правоъгълна форма с дължина от 1.7м, ширина от 1.1м. и дълбочина – от 0.6до 0.7м,; втори изкоп с дължина от 1.7м., ширина от 1.6м. и дълбочина – от 0.9м.до 1.0м. и трети изкоп с дължина от 2.0м., ширина от 1.8м. и дълбочина – от 0.3м., всички с прясно изкопана пръст, като на основание чл.277а, ал.3, във вр.с ал.2, предл.2 във вр.с чл.20, ал.2 от НК като го осъжда на 10/десет/ месеца „Лишаване от свобода“, като на основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието за срок от 3/три/ години.

На основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 1бр.самоделен металдетектор; 1бр.права лопата; 1бр.кирка и 1бр.шпакла

Осъжда обвиняемите М.Л.Д. и Ф.Л.Д. със сента по делото самоличност да заплатят солидарно разноските направени на ДП в размер на 149.30/сто четиридесет и девет лева и 30ст/.

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №203/2018г. по описа на Видински Окръжен Съд.  

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което се закри в 11.15 часа.

 

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      

 

 

 

                                                             СЕКРЕТАР: