ВЧГРД № 192-2018

Определение по Гражданско дело 192/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 115

гр. В** 28.06.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:В** В**

Членове:   1.Ан** П**

     2.В** М**

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно частно гражданско дело №192 от описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Делото е образувано по въззивна частна жалба от „К***“ ЕООД, ЕИК :***, седалище и адрес на управление гр. С** против опредевение №902/18.05.18г. по ч.гр.д.№1236/18г. на ВРС,с което е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор по банковите сметки на жалбоподателя.Подържа се в частната жалба,че обжалваното определение е незаконосъобразно,поради това,че според жалбоподателя не са налице предпоставките за допускане на обезпечението-не е определен срок за предявяване на иска,липсват доказателства,от които може да се направи извод за вероятната основателност на бъдещия иск и не са налице доказателства за влошеното финансово състояние на дружеството-жалбоподател,поради това,че няма дадни за наличието на задължения.

От страна на ответника е постъпил отговор,в който се оспорва жалбата. Подържа се,че съдът е определил срок за предявяване на иска,както и че пред ВРС за представени убедителни доказателства за основателността на иска.Подържа се,че е налице и обезпечителна необходимост,поради това,че фирмата –жалбоподател е свалена от електронната борса „С** .н**“ и против него са образувани дела в СРС и ВРС за заплащане на обезщетения.Иска се обжалваното определение за бъде потвърдено.

По допустимостта на жалбата

Жалбата е подадена в срок, от легитимирана страна, против обжалваемо определение по смисъла на чл. 274, ал. 1, т.2 от ГПК, поради което е допустима.

По съществото на спора

За да се произнесе по обжалваното определение съдът взе предвид следните обстоятелства: Ч.гр.д.№1236/18г. на ВРС е образувано по молба от „Т** 9**“ ООД, ЕИК :****, седалище и адрес на управление гр. В** за допускане на обезпечение на бъдещ иск с правно основание чл. 367 и сл. от ТЗ, против „К**“ ЕООД, ЕИК : ***, седалище и адрес на управление гр. С*** 1***, р/н С**, ж.к.“В** р**“, ул.“Пр** И** Г**“ № 1 А.Подържа се, че страните са били в търговски отношения, произтичащи от сключени договори за превоз. Молителят, като превозвач, е изпълнил задълженията по договорите за извършване на превоза. Издал е описаните в молбата фактури за дължимото възнаграждение в общ размер на 12 585,13лева с включен ДДС. От ответната страна не е получено плащане на договореното възнаграждение, въпреки отправените покани за това.               Иска се да бъдат наложени обезпечителни мерки запор на банковите сметки на ответника в лева и евро до размера на исковата претенция 12 585,13лева в следните търговски банки : “У** Б**” АД – Централно управление, пл.“С** Н**“ № **, 1000, гр. С**, “П*** И** Б**” АД –Централно управление, бул.“Д** Ц**“ № 37, 1797, гр. С**.   Иска да бъде наложена обезпечителна мярка „запор“ върху вземането на „К***“ ЕООД, ЕИК : ***, седалище и адрес на управление гр. С** 1**, район С**, ж.к.“В** р**“, ул.“Пр*** И** Г**“ № 1 А, за ДДС и акциз за възстановяване до размера на исковата претенция от НАП – Централно управление, бул.“К** Ал**. Д** – К***“ № **, 1000, гр. С**.Към молбата са приложени по 4 броя фактури,заявки за превоз и тир-карнети с доставчик дружеството-молител и получател ответното дружество.За да уважи подадената молба ВРС е приел,че за да бъде допуснато обезпечение на бъдещ иск, следва да са налице следните предпоставки: искът трябва да е процесуално допустим и вероятно основателен, да се установи наличието на обезпечителна нужда, както и предложената обезпечителна мярка да е подходяща, т.е. да съответства на обезпечителната нужда. Преценката за обезпечителна нужда е винаги конкретна, с оглед специфичните за делото факти, но при липса на данни, които я опровергават, нуждата се предполага.ВРС е приел,че от представените доказателства може да се направи извод,че е налице вероятна основателност на бъдещия иск и че така предложените обезпечителни мерки – налагане на ЗАПОР върху банкови сметки на ответника и запор на вземането на ответника от трето лице са подходящи. В определението съдът е определил едномесечен срок, считан от 18.05.2018г., за предявяване на иска.

При установената по-горе фактическа обстановка ВОС   счита,че частната жалба е неоснователна,поради което обжалваното определение следва да бъде потвърдено. Съгласно чл.391,ал.1 от ГПК обезпечение на иска се допуска, когато без него за ищеца ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата по решението и то когато искът е подкрепен с убедителни писмени доказателства или е представена гаранция в определен от съда размер.ВОС счита,че в настоящия случай от представените пред ВРС може да се направи извод за вероятната основателност на бъдещия иск-извод за това съдът прави от представените фактури,заявки за превоз и тир-карнети с доставчик дружеството-молител и получател- ответното дружество.От страна на жалбоподателя не се и подържа в жалбата да е налице неизпълнение на заявките от страна на ответника по жалбата,заплащане на цената на извършения превоз или някакви други възражения изключващи правото на ответника да получи дължимите за превоза суми.Съдът счита,че е налице и обезпечителна необходимост,поради опасността за невъзможност за удовлетворяване на правата по едно бъдещо положително за ответника решение.Видно от направената справка с сайта на СРС дружеството-жалбоподател е страна по седем дела пред този съд.

Засягането на правната сфера на жалбоподателя с обжалваното определение е оправдано предвид неплащането,висящността на цитираните дела пред СРС и обстоятелството,че обезпечителната мярка е наложена до размера на исковата претенция.

Неоснователно е подържаното в частната жалба,че съдът не е определил срок за предявяване на бъдещия иск.Това твърдение се дължи на непълното запознаване от страна на жалбоподателя с обжалваното определение.

С оглед на горното обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, ВОС :

 

О   П   Р   Е   Д   Е Л   И   :

Потвърждава определение №902/18.05.18г. по ч.гр.д.№1236/18г. на ВРС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                                    Членове: 1.

 

     2.