ЧНД № 159-2018

Определение по Наказателно дело 159/2018г.

П Р О Т О К О Л                                  

гр.Видин, 27.06.2018 г.

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ……в публично

         съдебно заседание на двадесет и седми юни 2018 г. в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:Л.Л.

                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.Е.В.

                                                                         2.Р.К.

при участието на секретар: Артинка А.

и прокурора: М.К. сложи за разглеждане

ЧНД № 159 по описа за 2018 год. докладвано

от съдията Л.Л.  

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

         

          ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН – се явява прокурорът К..

          МОЛИТЕЛЯТ Б. Й. Б. –се явява лично, неговия пълномощник адв.Г.П. редовно призован, не се явява.

Молителят Б. – Моя адвокат адв.П. моли да бъде изчакан малко, тъй като е ангажиран по дело в РСВидин.
Предвид изявлението на молителя, съдът обяви пауза 15 минути.

На второ четене на делото и на поименно повикване в 10.55ч. посочените по-горе страни - налице, респективно ОП чрез представител прокурорът К.и молителя Б. Б. – налице. Адв.Г.П. не се явява.

Молителят –Не държа на явяване на адвоката ми и моля делото да се приключи сега, тъй като от наша страна няма какво повече да се каже.

Прокурора - С оглед изявлението на молителя, делото следва да се приключи днес.

На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

Прокурора -Да се даде ход на делото, нямам искания за отводи.

Молителя – Нямам искания за отводи и доказателства, да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че няма пречка за даване ход на делото за което

                                             О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА: свидетелство за съдимост № 1610/13.04.2018г. на Б.Б.; у-ние № 898/2018г. на РП-Видин, в уверение на това, че към 16.05.2018г. срещу Б. няма неприключили наказателни производства и НОХД № 153/2011г. по описа на ОС-Видин.

Прокурора- Считам молбата за основателна и да се приемат доказателствата.

Молителя Б.- Поддържам молбата.

СЪДЪТ                             О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Прокурорът- Считам, че молбата за реабилитация на Б. е основателна и отговаря на изискванията на чл.87 от НК. Изминали са 3г.от изтърпяване на последното му наказание, тъй като са били две, към настоящия момент няма образувани ДП срещу същия,няма имуществени вреди които да са висящи към настоящия момент. Считам, че следва да се произнесете с определение и допуснете реабилитация по отношение на Б..

Молителя Б. – Поддържам молбата както казах по-горе с всички доводи, които са развити в нея. Моля да ми се допусне съдебна реабилитация за осъждането ми по дело № 153/2011г. на ОСВидин. Нямам какво друго да добавя.

Съдът счита, че делото е изяснено от фактическа и юридическа страна и въз основа на данните по делото, становищата на страните и закона намира следното:

Видно от свидетелството за съдимост на Б.Й.Б., там са визирани две осъждания на молителя Б.. Едното осъждане е по НОХД № 652/1999г. на Районен съд-Видин, за което е реабилитиран по право на 12.02.2004г. Другото, респективно последното осъждане е по НОХД № 153/2011г., по описа на Окръжен съд – Видин, с присъда № 13/20.05.2011г., влязла в сила на 21.11.2011г., с която за извършено престъпление по чл.252, ал.2, предложение второ във вр. с ал.1 от НК, на молителя Б., с приложение на чл.58а, ал.4 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и чл.36 във вр. с чл.57, ал.2 от НК, му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години и „глоба“ в размер на 10000 лева, като изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ е отложено за срок от 3 години, съобразно чл.66, ал.1 от НК.

Настоящото дело е образувано по молба на Б.Й.Б., който моли да бъде реабилитиран относно осъждането по горната присъда.

Изпитателния срок от 3 години е изтекъл на 21.11.2014г. Към настоящия момент са изтекли повече от три години от изтичане на посочения по-горе три годишен изпитателен срок, за който на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“.

Сумата по наложеното наказание „глоба“ е изплатена. Видно от вносна бележка от 06.04.2012г. /л.165 от НОХД № 153/2011г., по описа на Окръжен съд – Видин/, молителя Б. е заплатил сумата от 5000 лева, по наложената му „глоба“ в размер на 10000 лева по цитираното дело. Видно от разпореждане № 54/09.04.2012г., по цитираното дело /л.167 от делото/, съобразно чл.123 от ПАРОАВАС, останалата част от сумата дължима по наказанието „глоба“, е прихваната с акта на Съда от внесената от Б. сума в размер на 5000 лева по наложена му мярка за неотклонение „гаранция“, с което е погасен остатъка 5000 лева от дължимата глоба.

От момента на изтърпяването на наказанията до настоящия момент, осъдения Б. не е извършил друго престъпление. Видно от удостоверението от РП-Видин, срещу Б. няма обвинения по неприключени наказателни производства. Налага извода че Б. е показал добро поведение от изтърпяване на наказанията до настоящия момент. С престъплението предмет на делото не са причинени вреди, респективно такива не са част от състава на престъплението, не са визирани в обстоятелствената част на обвинението и не са констатирани от Съдът постановил присъдата.

Налице са условията за допускане на съдебна реабилитация относно осъждането по НОХД № 153/2011г., по описа на Окръжен съд – Видин.

Предвид горното и на основание чл.436, ал.1 от НПК СЪДЪТ

 

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебна реабилитация на осъждането на Б.Й.Б. с ЕГН ********** по НОХД № 153/2011г., по описа на Окръжен съд – Видин.

Определението може да се обжалва и /или/ протестира пред Софийски Апелативен Съд в 7 дневен срок от днес.

На съдебните заседатели да се изплати възнаграждение за времето от 10.30 ч. до 11.15 ч.

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 11.15 часа.

 

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                        2.

 

 

                          СЕКРЕТАР: