Т.Д. № 24-2017

Решение по Търговско дело 24/2017г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        № 90

 

                                     гр.Видин 29.06.2018 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

             Видинският окръжен съд, търговска колегия в закрито

заседание на двадесет и девети юни

две хилядна и осемнадесета година в състав:    

                                    

                                                     Председател:   В.В.  

                                                            

при секретаря   ....................................................... и в присъствието на   прокурора   ..................... като разгледа докладваното от съдия     В…В.. дело по несъстоятелност №24   по описа за 2017   година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на  чл. 632, ал.4 ТЗ.

С решение №20/22.06.17г. съдът е определил сумата от 3 000лв. която кредиторите на „Е….““ЕООД със седалище и адрес на управление гр.В… ,жк „Б….“,бл….,вх.“…“,ап…. с ЕИК …. следва да предлатят за покриване на началните разноски на несъстоятелността в едногодишен срок от обявяването на решението в Търговския регистър и е спрял производството по делото.Решението е обявено в Търговския регистър на 27.06.17г. и е влязло в сила като необжалвано.В решението заинтересованите лица са уведомени,че ако в срока не поискат възобновяване на производството,съдът ще прекрати същото и ще постанови заличаване на длъжника от ТР.

В периода от обявяване на решението в ТР до настоящия момент никой от заинтересованите не са поискали възобновяване на производството и не са предплатили определения размер на разноските.

      

         Съгласно чл.632,ал.4 от ТЗ ако в срока по ал. 2 не бъде поискано възобновяване на производството, съдът прекратява производството по несъстоятелност и постановява заличаване на длъжника от търговския регистър,а съгласно ал.5 разпоредбите на ал. 1 - 4 се прилагат и ако в хода на производството по несъстоятелност се установи, че наличното имущество на длъжника е недостатъчно за покриване на разноските по производството по несъстоятелност.

С оглед на горното съдът счита,че на основание чл.632,ал.4 от ТЗ производството по делото следва да бъде прекратено,а търговеца бъде заличен от Търговския регистър.

На основание гореизложеното съдът

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА производството по несъстоятелност на“Е….“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.В…. ,жк „Б…“,бл….,вх.“…“,ап…. с ЕИК … .

ЗАЛИЧАВА „Е…““ЕООД със седалище и адрес на управление гр.В… ,жк „Б….“,бл….,вх.“…“,ап…. с ЕИК … от Търговския регистър.

Решението може да се обжалва пред Апелативен Съд- София в 7- дневен срок от вписването му в търговският регистър.

Препис от решението да се изпрати на АВ за вписване в Търговския регистър, съгласно чл. 622 от ТЗ .

Решението да се впише в книгата, която се води съгласно чл. 634в ТЗ.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: