ЧНД № 120-2018

Решение по Наказателно дело 120/2018г.

РЕШЕНИЕ №37

гр. Видин, 23.05.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд                                   наказателно отделение

в публичното заседание на шестнадесети май през две хиляди и осемнадесета година в състав :

Председател: И. И.

Членове: Л. Л. Г. Й.

при секретаря                 А. А. и в присъствието на

прокурора                           П. В. като разгледа

докладваното от СЪДИЯТА Л. ЧНД № 120 по описа за 2018г., и за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл.45. от Закона за Екстрадицията и Европейската Заповед за Арест /ЗЕЕЗА/, c оглед Европейска Заповед за Арест /ЕЗА/, издадена от Съдебните власти на Кралство Швеция - Национална прокуратура на Швеция, Районен прокурор Нилс Робю /Nils Råby/, c номер на преписката/делото АМ-111055-17, въз основа на решение на първоинстанционен съд на Худиксвал от 6 април 2018г. по дело № В 2650-17.

ЕЗА е издадена спрямо българския гражданин П.Б.Ш., роден на *** г.

Прокурорът от Окръжна прокуратура - Видин, в с.з. по делото заяви, че следва да бъде призната ЕЗА, която отговаря на изискванията на чл.36 и 37 от ЗЕЕЗА, и да бъде предадено исканото лице на шведските власти. Престъплението за което се издирва лицето е включено в списъка по чл.36 от ЗЕЕЗА „трафик на хора" е престъпление и по българския НК. Не са налице основанията за отказ от изпълнение на ЕЗА по чл.39 и 40 от ЗЕЕЗА. По делото са депозирани гаранции от шведските власти по чл.41, ал.З от ЗЕЕЗА. Исканото лице изрази съгласие за предаване. Налице са условията на чл.45, ал.1 от ЗЕЕЗА, поради което следва да бъде постановено решение по чл.45, ал.З от ЗЕЕЗА. Лицето следва да бъде предадено на шведските власти, като до фактическото му предаване, спрямо лицето да бъде постановена мярка за неотклонение „задържане под стража".

Адвокат Ц.И., в качеството си на защитник на исканото лице, в с.з. изрази становище, че исканото лице П.Б.Ш. следва да бъде предадено на шведските съдебни власти, тъй като са налице условията за това, а също такава е и волята на исканото лице.

Исканото лице П.Б.Ш. в с.з. заяви, че иска да бъде предаден на шведските власти.

C оглед становищата на страните, доказателствата по делото и Закона, Съдът съобрази следното:

Исканото лице П.Б.Ш. е обявено за издирване в ШИС c Шенген идентификатор № SE 0000100746900 0000 01 от 17.04.2018г., въз основа на ЕЗА, издадена от Швеция за трафик на хора.

На 19.04.2018г. в 12.30 часа, със заповед за задържане № 178633- 76/18г. на РУ на BMP - Видин, на основание чл.72, ал. 1, т.6 от ЗМВР е задържан за срок от 24 часа П.Б.Ш. ***, c ЕГН **********.

От МВР Д „MOC", сектор „Сирене" е изпратена на ОП - Видин ЕЗА от Швеция в оригинал и А форма от ШИС c писмо № А- 12195/19.04.2018г.

C постановление от 20.04.2018г., на основание чл.42, ал.2 от ЗЕЕЗА и чл.64, ал.2 от НПК , П.Б.Ш. е задържан за срок до 72 часа, считано от 12.30ч. на 20.04.2018г., за довеждането му пред Окръжен съд - Видин, за разглеждане на искане за вземане на мярка за неокпонение „задържане под стража".

В срока по чл.42, ал.2 от ЗЕЕЗА е получен в превод на български език от Швеция ЕЗА относно П.Б.Ш..

В производство по реда на чл.43, ал.2 от ЗЕЕЗА спрямо П.Б.Ш. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража", c определение от 23.04.2018г. по ЧНД № 104/2018г. на Окръжен съд - Видин /ВОС/. C протоколно определение от 03.05.2018г. по ВНЧД № 587/2018г., по описа на Апелативен Съд - София, определението на ВОС е потвърдено.

Видно от Европейска Заповед за Арест /ЕЗА/, тя е по отношение българския гражданин П.Б.Ш., роден на *** г. ЕЗА е издадена от Съдебните власти на Кралство Швеция - Национална прокуратура на Швеция, Районен прокурор Нилс Робю /Nils Råby/, c номер на преписката/делото АМ-111055-17, въз основа на решение на първоинстанционен съд на Худиксвал от 6 април 2018г. по дело № В 2650-17.

Видно от ЕЗА в нея е описано престъплението за което се води наказателно производство срещу исканото лице, а именно: П.Ш., заедно и в съучастие/съгласие c друго лице, в периода януари 2016-март 2018 година в Швеция, включително Болнес, Сьодерхамн и Худиксвал, както и в България чрез незаконна принуда, подвеждане, използване на уязвимото положение на друго лице или c други подобни неправомерни средства е набирал, транспортирал, предавал, осигурявал квартира на или приемал няколко лица, сред които Жари Александров, Кристиян Ботев, Пламен Динков и Слави Янев, c цел те да бъдат експлоатирани за принудителна работа или друга дейност, предлагаща критично положение на уязвимото лице.

Посочена е правната квалификация на описаното престъпление, респ. трафик на хора, глава 4, чл.1а от Наказателния кодекс на Кралство Швеция.

Видно от справката за съдимост на исканото лице Ш., същия е осъждан в Р България два пъти, респ. c присъда влязла в сила на 16.03.2005., c която му е наложено наказание „глоба" в размер на 300 лева и c присъда влязла в сила на 09.07.2008г., c която му е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 3 години, изпълнението на което е отложено за срок от 5 години, съобразно чл.66, ал.1 от НК. Видно от справката от Унифицираната информационна система на Прокуратурата на РБ, понастоящем срещу исканото лице Йосифов няма наказателни производства в Р България.

В настоящото производство, съгласно разпоредбата на чл. 45, ал.З от ЗЕЕЗА, подлежи на установяване налице ли са условията за предаване на лицето по чл. 36 и чл. 41 от ЗЕЕЗА и има ли основания за отказ по чл. 39 от същия закон.

Съдът намира, че ЕЗА е издадена в съответствие c разпоредбите на чл. 36 и чл. 37, ал.1, т.1- 7 ЗЕЕЗА. Европейската заповед за арест от формална страна е в съответствие c Рамковото решение за ЕЗА и съдържа всички реквизити, предвидени за него в акта на Общността и в разпоредбите на чл. 36 и чл. 37 от българския ЗЕЕЗА. Получената европейска заповед за арест е издадена от компетентен орган, след като е предадена по официален ред и легитимността й не е правно опровергана. Тя съдържа необходимите данни, за индивидуализиране на поисканото за предаване лице- собствено и фамилно име, пол, националност, дата и място на раждане. Всички тези данни са позволили на българските полицейски органи да идентифицират и осигурят явяването пред Съда на исканото от шведските власти лице.

C оглед горното, Съдът намира, че са налице предпоставките по чл. 36 от ЗЕЕЗА и липсват основанията за отказ по чл. 39 от ЗЕЕЗА. C процесната ЕЗА се иска лицето П.Б.Ш., във връзка c водено спрямо него наказателно производство, за деяние, описано достатъчно пълно и конкретно в ЕЗА. Престъплението е определено в ЕЗА като „трафик на хора", за което е предвидено наказание „лишаване от свобода" до 10 години. Престъплението, дефинирано по правото на издаващата държава е в списъка на чл.36, ал.З, т.З от ЗЕЕЗА, при което двойна наказуемост за предаване не се изисква. Всъщност, в случая е налице и двойна наказуемост - описаното в ЕЗА престъпление по НК на Кралство Швеция е престъпление и по НК на Република България, респ. по чл.159а от НК.

Не са налице задължителните основания за отказ от предаване на лицето по смисъла на чл. 39 ЗЕЕЗА - престъплението не е амнистирано в РБ и не попада под нейната наказателна юрисдикция; исканото лице не е осъдено за същото престъпление от български съд или съд на трета държава-членка; не е изтърпяло и не търпи наказание за това деяние и исканото лице не е малолетно по българското законодателство.

Настоящия случай няма отношение към хипотезите на чл. 41, ал. 2 от ЗЕЕЗА.

В изпълнение на изискванията на чл.41, ал.З от ЗЕЕЗА, по запитване на Окръжен съд - Видин, по делото е постъпило уверение от шведските съдебни власти, че издаващата държава гарантира, съобразно чл.41, ал.З от ЗЕЕЗА и чл.5, ал.З от Рамково Решение на Съвета на Европейския Съюз от 13 юни 2002 година, относно европейската заповед за задържане и процедурите по предаване на лица между държавите-членки (2002/584/ПВР), че след като лицето бъде изслушано на територията на издаващата държава, в случай на влязла в сила на осъдителна присъда срещу него, то ще бъде върнато в Република България на неин граничен контролно-пропускателен пункт за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода или взета мярка, изискваща задържане.

Предвид горното, настоящата ЕЗА следва да бъде изпълнена, като бъде извършено предаване на исканото лице П.Б.Ш. на Съдебните власти в Кралство Швеция.

Предвид доброволното съгласие на исканото лице за предаването му на шведските съдебни власти, което исканото лице изрази в с.з. при условията на чл.45 във вр. c чл.19 , ал.1 и 2 от ЗЕЕЗА, както и предвид на това, че в срока по чл.45, ал.2 от ЗЕЕЗА съгласието не е оттеглено, Съдът следва да постанови решението си, съобразно чл.45, ал.З от ЗЕЕЗА.

Настоящата ЕЗА следва да бъде изпълнена, като бъде извършено предаване на исканото лице П.Б.Ш. на Съдебните власти в Кралство Швеция.

C оглед процедурата по изпълнение на ЕЗА и разпоредбата на чл.44,ал.7 ЗЕЕЗА, следва да продължи задържането на исканото лице до фактическото му предаване на съответните компетентни власти. Поради това, по отношение на Ш. следва да се вземе мярка за неотклонение „задържане под стража" за периода от приключване на съдебната процедура по ЕЗА до фактическото предаване на исканото лице на издаващата ЕЗА държава.

Предвид горното, Съдът

РЕШИ:

ДОПУСКА ПРЕДАВАНЕ на исканото лице П.Б.Ш. ***, българин, български гражданин, c ЕГН **********, НА СЪДЕБНИТЕ ВЛАСТИ НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ, въз основа на Европейска Заповед за Арест /ЕЗА/, издадена от Съдебните власти на Кралство Швеция - Национална прокуратура на Швеция, Районен прокурор Нилс Робю /Nils Råby/, c номер на преписката/делото АМ-111055-17, въз основа на решение на първоинстанционен съд на Худиксвал от 6 април 2018г. по дело № В 2650-17, във връзка c водено спрямо българския гражданин П.Б.Ш., наказателно производство за престъпление „трафик на хора", по глава 4, чл.1а от Наказателния кодекс на Кралство Швеция.

ВЗЕМА спрямо П.Б.Ш. мярка за неотклонение „задържане под стража", до фактическото му предаване на шведските власти.

Решението е окончателно.

Заверен препис от решението да се изпрати незабавно на Върховна Касационна Прокуратура и на Министерство на Правосъдието.

Да се уведоми незабавно за постановеното решение издаващия орган - Национална прокуратура на Швеция, Районен прокурор Нилс Робю /Nils Råby/, по преписка/дело № АМ-111055-17

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: