Т.Д. № 24-2018

Решение по Търговско дело 24/2018г.

РЕШЕНИЕ № 93

 

                                             гр. Видин 04.07.2018 г.

 

                                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Видинския окръжен съд                                           гражданска колегия

в закрито        заседание на четвърти юли

две хиляди и осемнадесета година   в състав:

 

                                                           Председател: С.С.

                     Членове:

 

При секретаря                         и в присъствието на      

прокурора                                   като разгледа докладваното

от съдия   С. С.          т. д.№ 24 по описа  

за 2018 година , за да се произнесе съобрази следното :

 

     Производството е по чл.25 Закона за търговския регистър.

 К…. В…. П… като едноличен собственик на капитала и управител на „Ц…..” ЕООД-В… е подал жалба против Отказ № …..г. на длъжностното лице при Агенцията по в…., с който на основание чл.24 ЗТР е отказано вписване ,касаещо увеличаване на капитала на дружеството след извършена непарична вноска,представляваща право на собственост върху недвижими имоти-земеделска земя. Моли съдът на основание чл.25 ал.5 ЗТР да отмени постановения отказ на длъжностното лице и даде указания да се извърши исканото вписване ,тъй като счита,че са представени всички необходими документи и констатираната разлика от два кв. м. за една от нивата-т.10 от заявлението се дължи на изготвена нова кадастрална карта,което по инкакъв начин не променя волята на заявителя като едноличен собственик на капитала относно исканото вписване.

   Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата жалба, приложените към същата писмени доказателства и съобразявайки представените доказателства в тяхната съвкупност, прие за установено следното :

     Жалбата е процесуално допустима, подадена в срок, от лице имащо право и интерес от обжалване.

   Разгледана по същество е основателна по следните съображения :

С обжалвания отказ на длъжностното лице по регистрация, на основание чл.24 ЗТР е отказано вписване на увеличаване на капитала на „Ц…..” ЕООД-В… след извършена непарична вноска,представляваща право на собственост върху недвижими имоти-земеделска земя.

     В мотивите на постановения отказ на длъжностното лице се посочва, че е констатирано несъответствие относно площта на ндв.„ имот по т. 10,която се различава от тази в протокола и учредителния акт,а от друга страна съответства на приложената актуална скица.Твърди,че са приложени два учредителни акта с различно описание на имотите и не се установява безспорната вола на едноличния собственик на капитала кой от двата акта да бъде вписан.Счита,че в протокола и учредителни я акт следва да бъдат посочени актуализираните заповеди за одобрение на кадастралните карти,както и предходно и актуално описание на всеки имот.При подаване на заявлението ОТ „Ц…………..” ЕООД-В… са приложени необходимите документи,което е отразено и от дл.лице по регистрацията и следователно формално не са налице нарушения на чл.24,във вр. с чл.21,т.4 и т.5 ТР.

    При постановяване на акта си ВОС взе предвид всички факти и обстоятелства имащи значение за правилното постановяване на решението и достигна до следните изводи:

     Констатираното разминаване в площта на един от   заявените сто и единадесет недв. имота се изразява в разлика от два кв. м. в площта на земеделска земя описана в т.10,а именно площ от 10,267дка по скица,издадена на 26.10.2009г. и презаверена на 22.01.2018г. от ОбСЗГ-В… и нова скица от СГКК-В… където площта на същата зем. земя е 10,269дка.Разликата е следствие одобрение на нова кадастрална карта на неурбанизираната територия в землището на с.К….,общ.В…

,одобрена със Заповед №РД-18-684/13.03.2018г. на изп. директор на АГКК,влязла в сила на 20.04.2018г.,когато е обнародвана.Дружественият договор на дружеството,с който се взима решение за увеличение на капитала от 2лв. на 1 115 102лв. след решение на едноличния собственик на капитала и направена от него непарична вноска,представляваща право на собственост върху подробно описани 111бр. недв. имоти,съставляващи земеделска земя е от 11.04.2018г.,т.е преди да е обнародвана Заповед №РД-18-684/13.03.2018г. на изп. директор на АГКК,влязла в сила на 20.04.2018г.При това положение възражението на жалбоподателя,че не е възможно да заяви площта на процесната нива по новия кадастрален план преди той да е влязъл в сила е основателно. В протокола и дружествения договор са посочени актуализираните заповеди за одобрение на кадастралните карти,поради което това основание за отказ от вписване не е налице.

Освен изложеното съдът счита,че независимо от разликата от 2 кв.м. в зем. земя описана в т. 10,по старата скица и новата кадастрална карта волята на едноличния собственик на капитала е ясно и непротиворечива заявена,а именно увеличаване на капитала на дружеството от 2лв. на 1 115 102лв. след решение на едноличния собственик на капитала и направена от него непарична вноска,представляваща право на собственост върху подробно описани 111бр. недв. имоти,съставляващи земеделска земя.Не се констатираха представени два различни по съдържание учредителни акта,а само с различна дата.от 11.04„2018г„ и от 11.06 2018г. и с едно исъщо съэдържание.

От изложеното може да се направи извод,че К… В… П… като едноличен собственик на капитала и управител на „Ц….” ЕООД-В….е изпълнил законовите изисквания и е представил необходимите документи пред А…..във връзка със заявеното искане за вписване,а именно увеличаване на капитала на дружеството с непарична вноска,представляваща право на собственост върху подробно описани 111бр. недв. имоти,съставляващи земеделска земя.Не се оспорва нито собствеността върху зем. зеимя,съставляваща непарична вноска,нито процедурата по взимане на решение от едноличния собственик на капитала,нито пропуски при индивидуализиране на недвижимите имоти.

     С оглед горното, ВОС намира, че следва да отмени постановения отказ и постанови решение, с което задължи длъжностното лице по регистрация да впише заявените обстоятелства

     Водим от горното, Видински окръжен съд на основание чл.25 ал.5 ЗТР

Р     Е     Ш     И     :

 

   ОТМЕНЯ Отказ № г.на А…..

УКАЗВА на длъжностното лице по регистрация да впише заявените обстоятелства по заявление вх. № ….г., по което на основание чл.24 ЗТР е отказано вписване на увеличаване на капитала на „Ц……..” ЕООД,ЕИК …. със седалище и адрес на управление на дейността: гр.В…,ул. “А…..“№…,ет….,офис №…. след извършена непарична вноска,представляваща право на собственост върху недвижими имоти-земеделска земя

     Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните пред Софийски апелативен съд.

 

                                                  ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :