Т.Д. № 48-2017

Решение по Търговско дело 48/2017г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        № 94

 

гр.В**  04.07.2018 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

            ВОС, гражданска колегия в закрито

заседание на четвърти юли

две хилядна и седемнадесета година в състав:    

                                    

                                                     Председател:   В** В**  

                                                            

при секретаря   ................................................... и в присъствието на    прокурора   ..................... като разгледа докладваното от съдия     В** В** дело по несъстоятелност №48   по описа за 2017   година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл. 710 от ТЗ.

С решение №45/11.12.17г. постановено по делото, ВОС е обявил неплатежоспособността на против „И** С** 2**” ЕООД с ЕИК: **, със седалище и адрес на управление в гр. В**, ул. „Г**” № **, ет. *, офис –

* с начална дата 15.07.17 година.

Със същото съдебно решение, съдът е назначил за временен синдик К.П.И., който е продължил да изпълнява тези функции като постоянен синдик и след провеждането на първо събрание на кредиторите.

Синдикът е представил списъци с приети предявени вземания в ТР, като с определение от 22.05.2018 г. съдът ги е одобрил, което определение е публикувано в ТР на 04.06.2018 г.

В молба с вх.№2138/04.07.18г. синдикът уведомява съда,че в срока по чл.698 от ТЗ не е предложи план за оздравяване на дружеството.Иска се да бъде постановено решение по чл.710 от ТЗ.

Съгласно чл.710 от ТЗ съдът обявява длъжника в несъстоятелност, ако в предвидения от закона срок не е бил предложен план по чл. 696 или предложеният план не е бил приет или утвърден, както и в случаите по чл. 630, ал. 2, чл. 632, ал. 1 и чл. 709, ал. 1.В предвидения в чл.698,ал.1 от ТЗ едномесечен срок от обявяване на определението за одобряване на списъка за приетите вземания по делото не е постъпил план за оздравяването на дружеството.

Предвид гореизложеното и на основание чл.710 от ТЗ следва да бъде постановено решение със съдържание посочено в чл.711 от ТЗ.

С оглед изложеното и доколкото липсва взето решение на общо събрание на кредиторите относно реда и начин за осребряване на имуществото на длъжника, следва на осн. чл. 677, ал. 1, т.3, т. 5, т. 6 и т. 8 от ТЗ да се свика събрание на кредиторите при следния дневен ред: 1/ Изслушване на доклад на синдика за дейността му и за установеното имущество на дружеството; 2/ Определяне на начина и реда за осребряване на имуществото на длъжника, метода и условията на оценка на имуществото, избора на оценители и определяне на възнаграждението им.

По гореизложените съображения и на основание чл. 710 от ТЗ, съдът

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА в несъстоятелност „И** С**2**” ЕООД с ЕИК:**, със седалище и адрес на управление в гр. В**, ул. „Г**” № **, ет. *, офис *.

ПОСТАНОВЯВА прекратяване дейността на „И** С** 2**” ЕООД с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление в гр. В**, ул. „Г***” № *, ет. *, офис *, на основание  чл. 711, ал. 1, т. 1 от ТЗ.

ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на „И**С** 2**” ЕООД с ЕИК:**, със седалище и адрес на управление в гр. В**, ул. „Г**” № *, ет. *, офис *.

Постановява прекратяване правомощията на органите на „И**С** 2*” ЕООД с ЕИК:**, със седалище и адрес на управление в гр. В**, ул. „Г**” № *, ет. *, офис * на основание  чл. 711, ал. 1, т. 3 от ТЗ.

ПОСТАНОВЯВА ЛИШАВАНЕ на длъжника „ИВО СТРОЙ 2015” ЕООД с ЕИК: 203648965, със седалище и адрес на управление в гр. В**, ул. „Г**” № *, ет. *, офис 6 от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, на основание  чл. 711, ал. 1, т. 4 от ТЗ.

ЗАДЪЛЖАВА „И* С** 2**” ЕООД с ЕИК:**, със седалище и адрес на управление в гр. В**, ул. „Г**” № **, ет. *, офис * на основание  чл. 711, ал. 1, т. 1 от ТЗ, при обявяване на фирмата си да прибави добавката "в несъстоятелност".

ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на „„И* С* 2*” ЕООД с ЕИК: **, със седалище и адрес на управление в гр. В**, ул. „Г**” № *, ет. *, офис * на основание  чл. 711, ал. 1, т. 5 от ТЗ, като УКАЗВА синдика при извършването на действия по осребряване на имуществото да се действа с грижата на добрия търговец, като се води и от взетите решения на събрание на кредиторите по чл. 677, ал. 1, т. 8 от ТЗ.

СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на „И** С** 2**” ЕООД с ЕИК: **, със седалище и адрес на управление в гр. В**, ул. „Г**” № *, ет. *, офис * на 16.08.18г. от 11.00 часа в зала №13 на ВОС при следния дневен ред: 1/ Изслушване на доклад на синдика за дейността му; 2/ Определяне на начина и реда за осребряване на имуществото на длъжника, метода и условията на оценка на имуществото, избора на оценители и определяне на възнаграждението им.

Съдът на основание чл.677,ал.4 от ТЗ уведомява кредиторите,че в случай,че събранието на кредиторите не може да вземе решение по ал. 1, т. 8, решението се взема от синдика.Решението подлежи на вписване и обявявяне в ТР.

Решението подлежи на въззивно обжалване в 7 дневен от вписването му в ТР пред САС на основание чл. 613а, ал. 1 ТЗ.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: