ГР.Д. № 128-2018

Определение по Гражданско дело 128/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №37

 

Видинският окръжен съд, гражданско отделение

в закрито заседание на шести юли две хиляди и осемнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.              

                                      

при секретаря                                и с участието на

прокурора                           изслуша докладваното

от съдията М.

гр. дело № 128по описа за 2018 година

и   за   да   се произнесе, взе   предвид   следното:

 

Производството по делото е образувано по исковата молба на К…И…. Б…,от гр.С…,против В…,гр.С…,с посочено правно основание чл.49 от ЗЗД и чл.2б от ЗОДОВ и с цена на исковете 5 000 000 лв. обезщетение за имуществени вреди и 10 000 000лв. обезщетение за неимуществени вреди.

Съдът е изпратил препис от исковата молба на ответната страна,която в определения едномесечен срок е подала писмен отговор на исковата молба.В писмения отговор е направено възражение за местната подсъдност на спора,позовавайки се на разпоредбата на чл.7 от ЗОДОВ.

Съдът намира възражението за основателно, както на основанието,посочено в отговора на ответника,така и на разпоредбите на чл.108 и чл.115,ал.1 от ГПК.Видно от адресната част на исковата молба ищецът е с адрес гр.С…,както и ответната страна е с адрес гр.С….Посочените в исковата молба обстоятелства за местоизвършването на непозволеното увреждане е също гр.С…,поради което компетентен да разгледа спора е Софийския градски съд.

Ще следва да се уважи направеното възражение,като производството по делото пред Видинския окръжен съд се прекрати и делото се изпрати за разглеждане на Софийски градски съд,за което

 

             О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 128/2018г. по описа на Видински окръжен съд,като изпраща делото за разглеждане от Софийски градски съд.

Определението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в едноседмичен срок от съобщението му на страните.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: