ЧНД № 110-2017

                                    Р Е Ш Е Н И Е №28                            

                           гр.Видин 18.04.2017г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ  ОКРЪЖЕН  СЪД - наказателно отделение  в открито   съдебно заседание - проведено на осемнадесети април  двехиляди и седемнадесета година в състав :

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :И.   И.

 

                                                Л. Л.

                               ЧЛЕНОВЕ :

                                                  Р. Д.

                                                  

при  участието на   секретар И.   К. и прокурора   В. Д. - след   като   разгледа   докладваното от съдията И.   - частно наказателно дело №110 от  2017г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

       Производството по делото е по чл.16 от Закона за   признаване ,изпълнение   и   изпращане   на   решения за конфискация   или   отнемане и решения за налагане   на финансови   санкции /ДВ.бр.15 от 23.02.2010г./.

         Образувано   е   по  постъпило наказателно   решение VK9-VST- 14920/2016 от 18.08.2016 г. влязло в сила на 02.12.2016 г.   постановено   от   Общинска   администрация Фьолкермаркт,Република Австрия - относно изпълнение   на     парични     санкции   по Рамково решение 2005/214/ПВР   на Съвета   от 24.02.2005 - относно   прилагане   на     принципа за взаимно   признаване   на финансови санкции - за   сумата от     80/осемдесет/ евро ,като   финансовата  санкция   и  създава   задължение  за плащане от   лицето   И.   Е.   П. *** с ЕГН:**********- за    извършено   от него   административно   нарушение   ,което   е   санкционирано   по   реда   на    Закона   за движение по пътищата – с   оглед   на   това,че   като   водач   на   товарен     автомобил  с  регистрационен     номер   ВН 79 86 ВС ,движейки   се   по южната    автомагистрала     при   279,102      километър   по   посока   Хаимбург- Клагенфурт     на   05.05.2016 г. в 14.54 часа - се   е   движил   със   скорост   от   24 км.   повече   от   разрешената   за   този участък     скорост

        В   съдебното   заседание   на 18.04.2017г. прокурорът   поддържа   искането   за признаване   и изпълнение на   решението.

        Засегнатото   лице   И.   Е.   П. се   е   явило   в     съдебното   заседание   на     18.04.2017г. и   е   заявило ,че     автомобила     е     негов   и   желае   да   заплати   глобата.

         ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - след като  разгледа   решението ,представеното   удостоверение преведени   от  немски   език   на   български език   и   доказателствата по   делото,   съобрази    следното :

         По   делото   е   приложено Удостоверение   по   чл.4   от   Рамково   решение   2005/2014/ПВР   на Съвета   относно   прилагането     на     принципа   за     взаимно   признаване   на   финансови санкции   от     което   е     видно,че  по  постъпило   наказателно   решение   с  № VK9-VST-14920/2016 от 18.08.2016 г. влязло в сила на 02.12.2016 г.   постановено   от   Общинска   администрация Фьолкермаркт,Република Австрия - относно изпълнение   на     парични     санкции   по Рамково решение 2005/214/ПВР   на Съвета   от 24.02.2005 - относно   прилагане   на     принципа за взаимно   признаване   на финансови санкции - за   сумата  от     80/осемдесет/ евро, като   финансовата   санкция и  създава   задължение   за плащане от   лицето   И. Е.   П. *** с ЕГН:**********- за    извършено   от     него   административно      нарушение   ,което   е   санкционирано по реда   на   Закона   за движение по пътищата – с   оглед   на   това,че като   водач   на   товарен     автомобил    автомобил  с   регистрационен     номер   ВН 79 86 ВС ,движейки   се   по южната     автомагистрала     при   279,102     километър   по   посока   Хаимбург- Клагенфурт     на 05.05.2016 г. в 14.54 часа - се   е   движил   със   скорост   от   24 км.   повече   от   разрешената   за   този   участък     скорост.

         Изпълнението   на   решението   не   е   с   изтекла давност     по   българското законодателство   и   решението   не   се   отнася   за   деяние   ,подсъдно   на     български   съд. Не е   налице   имунитет   или   превилегия   по българското законодателство ,които     правят   изпълнението   на   решението     недопустимо.

         Решението   не     се   отнася   за   деяния   ,които :

         а/по   българското законодателство   се   считат   за   извършени   изцяло   или   отчасти на територията   на   Република   България   ,или

         б/са   били     извършени     извън   територията   на   издаващата     държава   и   българското законодателство   не позволява   предприемане   на   наказателно   производство   по   отношение     на   такива   деяния .

         Съдът   констатира   ,че   наложената   финансова   санкция   не   е   по - малка   от   70 евро   или   левовата   равностойност   на   тази   сума.

         В случая ,осъдителния     диспозитив    подлежащ   на   изпълнение   е   80/осемдесет/   евро   и   равностойността   на   финансовата   санкция     в   български   лева е  156 лева   и 47 стотинки  по   фиксирания   курс .

         Решението   се   отнася   за     деяние   ,което   съставлява     административно   нарушение    и     според   българското   законодателство .

         Решението   е   било   постановено   срещу   физическо лице   ,което   по   българското   законодателство   ,поради възрастта   си   ,носи административно-наказателна   отговорност   и  подлежи на  наказателно   преследване   за   деянието, което   обосновава  решението .

         От  представеното   удостоверение  е     видно ,че   лицето   И. Е. П. е било  умедомено   за   производството   и   това ,че   е   уведомено   ,че   може   да   обжалва   решението   пред   наказателен   съд ,но   не     го     е     сторило.

         От   така     представените     доказателства   се   установява ,че   представеното   Удостоверение     е     пълно и   отговаря   на   Решението.Не   са   налице   основанията ,при които   може   да   се   откаже   признаване   и   изпълнение .

         Поради   гореизложеното   ,следва   приложеното   Решение да бъде признато и   изпратено   на органите   на НАП   за   изпълнение .

         С оглед   на посоченото СЪДЪТ

 

                   Р         Е         Ш         И   :

 

         ПРИЗНАВА РЕШЕНИЕ VK9-VST-14920/2016 от 18.08.2016 г. влязло   в   сила на 02.12.2016 г.   постановено   от   Общинска   администрация Фьолкермаркт,Република Австрия

- относно изпълнение   на     парични     санкции   по Рамково решение 2005/214/ПВР   на Съвета   от 24.02.2005 - относно   прилагане   на     принципа за взаимно   признаване   на финансови   санкции - за   сумата от     80/осемдесет/ евро – равняваща   се   на   156 лева   и 47 стотинки, като   финансовата   санкция     създаваща  задължение за плащане   от лицето   И.   Е.   П. *** с ЕГН:**********- за    извършено   от него   административно   нарушение   ,което   е   санкционирано по реда   на    Закона   за   движение    по  пътищата – с   оглед   на   това,че   като   водач   на   товарен     автомобил с   регистрационен     номер   ВН 79 86 ВС ,движейки   се   по южната     автомагистрала     при   279,102     километър   по   посока   Хаимбург- Клагенфурт     на 05.05.2016 г. в 14.54 часа - се   е   движил   със   скорост   от   24 км.   повече   от   разрешената   за   този участък     скорост

         Препис   от     решението   да   се   изпрати     незабавно   на ТД   на  НАП   „Велико Търново „   за     изпълнение .

        Решението подлежи на обжалване пред Софийски Апелативен  съд в  седемдневен  срок от  днес.

       Да се уведоми компетентният орган на   издаващата държава Австрия , както  и   копие от   решението   да се изпрати и  на Министерство на Правосъдието на Република България.

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ: