ЧНД № 148-2018

Решение по Наказателно дело 148/2018г.

           Р Е Ш Е Н И Е   №53

                                 

       гр. Видин 27.07.2018 г.

 

                                       В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският Окръжен Съд - наказателно отделение, в  отрито съдебно заседание  проведено на двадесет и седми юли две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                       Председател: И.И.

 

             Членове: ВЛ.С.

 

                             Р.Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                               при секретаря А.А.    и   в    присъствието на прокурора М.К. , като  разгледа докладваното от   СЪДИЯТА   И. ЧНД №148 по описа за 2018 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

          Производството е по реда на чл.30 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на  решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции/ЗПИИРКОРНФС/.

        Производството е  инициирано от Удостоверение по член 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции от решаваща държана Нидерландия.

          От направения превод на Удостоверението не става ясно от кой  точно  полицейски   орган   е издадено   Решението - срещу българския гражданин Б.М. Б. с ЕГН:**********, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***. От превода се    установява, че Решението   е издадено  от      полицейски   орган /НЕ Е ЗАПИСАНО   КАКЪВ/ на 12.01.2018г. и същото е влязло в сила на 23.02.2018г., без да е  индивидуализирано с номер. Относно нарушението   за което е издадено решението е записано „Преместването като шофьор, като    спирачките   не  са /монтирани/ правилно, Venlo Rykswg (A67), 7декември 2017 17:00.“ Регистрирано е също, че законовите разпоредби, въз основа на които е постановено решението е  Закон относно административната уредба при  нарушаване на разпоредби на Кодекса за движение по пътищата, чл.2.

          В  първото по делото съдебно заседание съдебният състав е констатирал, че от Удостоверението не става ясно - какво е извършеното нарушение  и за какво административно нарушение се налага административното   наказание, както и кой орган е издал решението/Пълното   наименование   на   органа   на   български   език/. Поради   това е   изискано от органа, издал решението - така както е посочено в Удостоверението  да представи доказателства в тази  насока и     уточни -Кой   е   органа ,какво   е   точно   е   административното     нарушение   , извършено   от   нарушителя . В  отговор на изисканата от съда информация е постъпило същото Удостоверение с абсолютно същите    реквизити и    информацията, дадена с първоначално полученото. Удостоверение, като отново не е отбелязан органа, който е издал   решението, както  и   същата информация относно нарушението, за което е наложено имуществена   санкция  в   размер на  230   евро.

          Иска се  признаване и   изпълнение на чуждо решение, постановено от   друга държава – членка на Европейския съюз, за   налагане на финансови санкции.     

        В проведеното пред настоящата инстанция съдебно заседание, представителят на Окръжна прокуратура – Видин    моли решението на нидерландския  полицейски орган /НЕ   Е   ВИДНО   КАКЪВ   Е ОРГАНА/ , постановил решението за плащане на финансовата санкция  да   бъде   признато и допуснато неговото изпълнение.

И  както  в първото, така и в последващото съдебното заседание засегнатото лице Б. М.Б., ЕГН**********,*** и настоящ адрес *** не се яви поради   това,че     в   призовката   му   е   записано,че   е международен     шофьор   и   не   е   в   България . В съответствие с чл.16, ал.3 от ЗПИИРКОРНФС – съдът назначи служебен защитник на засегнатото    лице,който     го     представлява   по   производството .

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН   СЪД - след като се запозна с Удостоверение №4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, констатира, че   фактически, не е  ясно - кой орган е издал Решението за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверението, както и номера на това решение, не е ясно - какво е административното нарушение, за  което  е наложено финансовата санкция – поради   което  и   съдът  не може да установи съответното на това нарушение   по нидерландския закон нарушение - по българския     закон.

С оглед на горните констатации, съдът прие, че не са налице условията за  признаване и изпълнение на чуждо решение, тъй като по чл.35 т.1 от ЗПИИРКОРНФС –Съдът   може   да   откаже   да   признае   и допусне   изпълнение   на   решение   за   налагане   на   финансови   санкции ,ако   установи :че   Удостоверението   не   е   представено , Е   НЕПЪЛНО ,или   очевидно   не   отговаря   на   решението. В  приетото   Удостоверение, както посочи    по-горе съдът, не  се съдържа   информация   , както за самото решение, така и за издаващия го орган, така и за вида нарушение, тоест то е    непълно, който   недостатък е   и основание, при което съдът може да откаже признаване и    да   не   допусне  изпълнението на решение .         Предвид   изложеното, съдът   намира, че Удостоверението не съдържа всички    елементи, посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представеният акт не    следва   да бъде признат и  не   следва     да   бъде   изпълнен.

          Предвид изложеното, съдът приема, че не са налице    условията за признаване и изпълнение на представеното   Решение за финансова   санкция, поради което  и на основание от  чл.35 ал.1 т.1   ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде отказано както   признаването, така   и   изпълнението на  същото .

         С оглед   на   гореизложеното - Видинският Окръжен Съд

 

                                      Р   Е  Ш И   :

 

          ОТКАЗВА ПРИЗНАВАНЕ И   НЕ ДОПУСКА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Решение   обективирано   в     УДОСТОВЕРЕНИЕ по чл.4 от   Рамково решение 2005/214/ПВР   на   Съвета   относно   прилагането   на   принципа   за   взаимно     признаване   на   финансови санкции –издадено   от   държава   Нидерландия от   орган   постановил   решението : Politie/ DLOC/ OIV Driebergen-Rigsenburg - с   което   на   Б.   М.   Б. с   ЕГН:**********,   с   постоянен   адрес *** е   наложена   финансова санкция   в размер   на 230/двеста и тридесет/ евро   с  решение постановено   на   12.01.2018г. - влязло     в   законна   сила   на   23.02.2018г.   по   Закон     относно   административната     уредба при нарушаване     на     разпоредби   на   Кодекса за   движение   по пътищата,   чл.2 - /като   не     е   посочено     номера     на   делото   или   номера   на   преписката   и   номера   на   решението /.

         ПРЕКРАТЯВА производството по частно наказателно дело №148/2018година на Окръжен съд – Видин.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в  7-дневен срок от днес пред  Софийски Апелативен Съд.

          На основание чл.38, ал.1 и ал.2 от ЗПИИРКОРНФС, незабавно да бъде уведомен    компетентния орган  на издаващата държава, като му се изпрати копие от настоящото решение, както и копие от решението да се изпрати  и  на  Министерството на правосъдието на Република България, след   влизането  му в   законна сила.

         

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                     1.

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                                                2.