ЧНД № 147-2018

Решение по Наказателно дело 147/2018г.

           Р Е Ш Е Н И Е   №

                                 

             гр. Видин 27.07.2018 г.

 

                                          В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Видинският окръжен съд   наказателно отделение, в публично заседение на двадесет и седми юли, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                         Председател: И.И.

 

             Членове: Д.М.

 

                               Р.Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         при секретаря   А.А. и в присъствието на прокурора М.К. като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д. ЧНД №147 по описа за 2018 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

          Производството е по реда на чл.30 във вр. с чл.14 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции/ЗПИИРКОРНФС/.

    

          Производството е провокирано от Удостоверение по член 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции от решаваща държана Холандия.

          От направения превод на Удостоверението не става ясно от кой точно орган е издадено Решение, тъй като имено на органа не е п реведено, срещу българския гражданин Б.М.Б., ЕГН**********,*** и настоящ адрес ***. От превода се установява, че Решението е издадено от несъдебен орган на 12.01.2018г. и същото е влязло в сила на 23.02.2018г., без да е индивидуализирано с номер. Относно нарушението за което е издадено решението е записано „Преместването като шофьор, като вретеновете не са /преместени/ правилно, Venifq Rijkswedg (A67)q 7декември 2017 17:15.“ Посочено е също, че законовите разпоредби, въз основа на които е постановено решението е Закон относно административната уредба при нарушаване на разпоредби на Кодекса за движение по пътищата, чл.2.

Иска се признаване и изпълнение на чуждо решение, постановено от друга държава – членка на Европейския съюз, за налагане на финансови санкции.    

В първото по делото съдебно заседание съдебният състав е констатирал, че от Удостоверението не става ясно какво точно е извършеното нарушение и за какво административно нарушение се налага административното наказание, както и кой орган е издал решението. Поради това е изискано от органа, издал решението така както е посочено в Удостоверението да представи доказателства в тази насока. В отговор на изисканата от съда информация е постъпило същото Удостоверение с абсолютно същите реквизити и информацията, дадена с първоначално полученото Удостоверение, като отново не е преведено името на органа, който е издал решението, както и същата информация относно нарушението, за което е наложено имуществена санкция в размер на 230евро.                  

        В проведеното пред настоящата инстанция съдебно заседание, представителят на Окръжна прокуратура – Видин моли решението на холандския орган, постановил решението за плащане на финансовата санкция да бъде признато и допуснато неговото изпълнение.

В както в първото, така и в последващото съдебното заседание засегнатото лице Б.М.Б., ЕГН**********,*** и настоящ адрес *** не се яви поради нередовно призоваване. В съответствие с чл.16, ал.3 от ЗПИИРКОРНФС съдът назначи служебен защитник на засегнатото лице. В последното заседание на 27.07.2018г. защитникът на засегнатото лице поддържа, че Удостоверението не отговаря на изискванията за признаване, поради което моли да бъде оставено без уважение.

Съдът, след като се запозна с Удостоверение №4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, констатира, че фактически, не е преведено името на органа, който е издал Решението за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверението, няма номера на това решение и преписка или дело, по което е издадено, не става ясно какво е административното нарушение, за което е наложено финансовата санкция, поради което и съдът не може да установи съответното на това нарушение по холандския закон, подобно нарушение по българския закон.

С оглед на горните констатации, съдът прие, че не са налице условията за признаване и изпълнение на чуждо решение, тъй като съгласно чл.14 от ЗПИИРКОРНФС решения за конфискация или отнемане, постановени в друга държава – членка на Европейския съюз се признават и изпълняват в Република България, ако се отнасят до деяния, които съставляват престъпления, за които се предвижда конфискация и по българското законодателство. В приетото Удостоверение, както посочи по-горе съдът, обаче, не се съдържа информация както за самото решение, така и за издаващия го орган, така и за вида нарушение, тоест то е непълно, който недостатък е и основание, при което съдът може да откаже признаване и да допусне изпълнението на решение за конфискация или отнемане.   Предвид изложеното, съдът намира, че Удостоверението не съдържа всички елементи, посочени в ЗПИИРКОРНФС. Поради посочените по-горе съображения, представеният на съда акт не следва да бъде признат и да бъде изпълнен на основание чл.35, т.1, предложение 2-ро от Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции..

          Предвид изложеното, съдът приема, че не са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл.19, ал.1 т.1 от ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде отказано както признаването, така и изпълнението.

 

Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение,

                                      Р   Е   Ш   И   :

          ОТКАЗВА ПРИЗНАВАНЕ И НЕ ДОПУСКА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Удостоверение по член 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции от решаваща държава Холандия.

ПРЕКРАТЯВА производството по частно наказателно дело №147/2018година на Окръжен съд – Видин.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и/или протестиране в 7-дневен срок от днес пред Софийски апелативен съд.    

          На основание чл.38, ал.1 и ал.2 от ЗПИИРКОРНФС, незабавно да бъде уведомен компетентния орган на издаващата държава, като му се изпрати копие от настоящото решение, както и копие от решението да се изпрати и на Министерството на правосъдието на Република България, след влизането му в сила.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                  

                                                                                      2.